Strona główna

W ramach popularyzacji wiedzy o osiągnięciach naukowych Politechniki Śląskiej oraz o innowacyjności przedsiębiorstw głównie regionu śląskiego, Park Naukowo-Technologiczny "Technopark Gliwice" organizuje jednodniową imprezę otwartą pod hasłem "Dzień Nauki i Przemysłu", którą zaplanowano na 22.05.2009 r.

"Dzień Nauki i Przemysłu" jest realizowany przy wsparciu środków finansowych uzyskanych w ramach realizacji projektu "Kreator innowacyjności - wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczosci akademickiej". Projekt zakłada prowadzenie szkoleń i doradztwa dla studentów oraz pracowników naukowych Politechniki Śląskiej oraz organizację imprez mających na celu pobudzenie inicjatyw pro-przedsiębiorczych. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Politechniką Śląską w Gliwicach - reprezentowaną przez Biuro Karier Studenckich."

Park Naukowo-Technologiczny powstał w celu integracji środowiska naukowego ze środowiskiem biznesu poprzez wspomaganie transferu innowacyjnych technologii z Politechniki Śląskiej i jednostek B+R z regionu śląskiego dla MŚP, aktywizowanie działań inkubacyjnych i tworzenie nowych innowacyjnych przedsiębiorstw technologicznych oraz pozyskiwanie do współpracy firm reprezentujących technologie High-Tech. Pozwala to na tworzenie nowych miejsc pracy w obszarze najnowszych technologii, co jest szczególnie ważne dla szerokiej rzeszy absolwentów i studentów Politechniki Śląskiej. Obecnie w Parku ulokowane są 24 innowacyjne przedsiębiorstwa ściśle powiązane
z Politechniką Śląską.

Ideą "Dnia Nauki i Przemysłu" jest prezentacja przez jednostki Politechniki Śląskiej, innowacyjne firmy z Technoparku oraz jednostki B+R swoich osiągnięć w formie ciekawostek naukowych i technicznych, wykorzystując eksperymenty, pokazy oraz projekty interaktywne. Wydarzenie odbędzie się na terenie Technoparku.

Impreza będzie miała charakter otwarty, w tym dniu w murach Technoparku będziemy gościć władze miejskie, studentów i pracowników naukowych Uczelni, przedsiębiorców oraz młodzież szkół średnich jak i zainteresowanych nowinkami ze świata techniki i nauki mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy do udziału w "Dniu Nauki i Przemysłu"!


Rozpoczęcie godzina 9:00

MENU


"Dzień Nauki i Przemysłu" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego