MGF Projekt Sp. z o.o.

Firma MGF Projekt Sp. z o.o. jest firmą rodzinną, która od momentu powstania zajmuje się innowacjami oraz wdrożeniami z wykorzystaniem nowoczesnych technologii. W swojej pracy wykorzystuję m. inn. oprogramowanie CAD/ CAM, obrabiarki sterowane numerycznie oraz druki 3D. Głównym profilem działalności jest budowa prototypów maszyn oraz systemów transportu wewnętrznego dla dużych i wymagających odbiorców. Wykorzystanie zaawansowanych projektów i modeli 3D w pracy konstruktora umożliwia wizualizację maszyny klientowi końcowemu, jeszcze przed kosztownym etapem produkcji i wdrożenia. Poza budową maszyn firma świadczy również usługi projektowe.
Efektem doświadczeń inżynierów z MGF Projekt jest własny i opatentowany produkt: „system zabezpieczenia przed zalaniem”. Jest to system nagrodzony po raz pierwszy w 2013 roku na Targach Budownictwa i znajduje się już w regularnej sprzedaży u dystrybutora. Intuicyjne i bardzo dobre technicznie rozwiązanie jest stale rozwijane dla spełnić rosnące oczekiwania klientów. Systemy antyzalaniowe zaprojektowane i produkowane w firmie MGF Projekt Sp. z o.o. są rozwiązaniami dedykowanymi nie tylko dla dużych firm i organizacji ale przede wszystkim odpowiadają na zapotrzebowanie gospodarstw domowych.
Za stały rozwój firmy i produktów firma w 2015 roku otrzymała Tytuł Przedsiębiorstwa aktywnego w regionalnym Ekosystemie Innowacji.

Na stoisku firmy MGF Projekt Sp. z o.o, podczas targów będzie prezentowany system zabezpieczający pomieszczenia przed zalaniem. Planowana jest również premiera najnowszego systemu przewodowego oraz demonstracja jego zastosowań na zbudowanej w tym celu stacji demonstracyjnej.

Stacja testowa będzie demonstrowała produkt zabezpieczenia przed zalaniem, będąc jednocześnie sama produktem firmy MGF Projekt.

Będą również prezentowane prace biura projektowego oraz będzie możliwość porozmawiania z inżynierami i konstruktorami firmy, którzy są odpowiedzialni zarówno za projekty CAD jak i produkcję i wdrożenia maszyn.

Na stoisku będzie możliwość omówienia zarówno złożonych systemów automatyki jak i prostych usprawnień z zakresu transportu wewnątrzzakładowego oraz usprawnień Lean.

Politechnika Śląska, Wydział Architektury

Wydział Architektury jest najważniejszym miejscem kształcenia architektów i urbanistów na Górnym Śląsku i jednym z najbardziej znaczących architektonicznych ośrodków naukowych i twórczych w Polsce. Wydział kontynuuje tradycje Wydziału Architektury Politechniki Lwowskiej. Z Wydziałem Architektury kojarzona jest Śląska Szkoła Architektury, która rozwija ideę racjonalizmu i funkcjonalizmu, czerpiąc z tradycji przemysłowego i wielkomiejskiego regionu. Tworzy ona jedno z najsilniejszych i najbardziej interesujących środowisk architektonicznych w Polsce.

Podczas wydarzenia dostępna będzie także wystawa p.t. „Projekty dla Regionu. Prace studialne, koncepcje i ekspertyzy wykonane w latach 2005-2015 w Katedrze Urbanistyki i Planowania Przestrzennego Wydziału Architektury Politechniki Śląskiej”. Wystawa jest prezentacją wybranych opracowań Katedry będących wynikiem prowadzonych badań naukowych w zakresie architektury i urbanistyki. Wyniki opracowań teoretycznych wprowadzane są do praktyki poprzez prace studialne i koncepcyjne wykonywane dla gmin, instytucji i przedsiębiorstw. W latach 2005-2015 w Katedrze wykonano blisko 30 takich opracowań. Rozwiązywanie problemów praktycznych często pozwala zidentyfikować nowe zjawiska, które wymagają opisania i wyjaśnienia na gruncie teorii architektury i urbanistyki. Jedną z istotnych cech wykonywanych prac jest udział w nich studentów. Praktyczne podejście do dydaktyki realizowane w formule PBL (Project Based Learning) pozwala przy tej okazji lepiej przygotować przyszłych architektów – urbanistów do pracy zawodowej.

Laboratorium Architektury 60+

Laboratorium Architektury 60+ (LAB 60+) to pierwsze w Polsce laboratorium zajmujące się innowacyjnym podejściem do projektowania dla starzejącego się społeczeństwa. LAB 60+ to wielopodmiotowa struktura inicjująca i koordynująca projekty badawcze i wdrożeniowe, których nadrzędnym celem jest znajdowanie rozwiązań przestrzennych odpowiadających na potrzeby osób starszych. Zakresem działalności objęte są uwarunkowania przestrzenne w skali miasta, dzielnicy, budynku oraz wnętrza. LAB 60+ świadczy usługi w zakresie wsparcia władz samorządowych, deweloperów, a także wszystkich tych, którzy już dzisiaj myślą w jakim środowisku będą żyć na starość.

Podczas Dnia Nauki i Przemysłu Laboratorium Architektury 60+ zaprezentuje swój projekt pilotażowy LAB 60+ o nazwie Obiektyw 60+ – demonstracyjna wersji aplikacji postrzegania miasta przez osobę starszą przy użyciu gogli do wirtualnej rzeczywistości. Docelowy projekt będzie nakładką/aplikacją możliwą do wykorzystania na różnych modelach przestrzennych i nagraniach video 360 stopni. Obiektyw 60+ pozwoli spojrzeć na zaprojektowane rozwiązania przestrzenne przez pryzmat osoby starszej już na wczesnym etapie projektu, co może stanowić doskonałe narzędzie dla projektantów do kompleksowej oceny rozwiązań przestrzennych, a prościej ujmując do lepszego rozpoznania potrzeb wszystkich użytkowników, ze szczególnym uwzględnieniem osób starszych. (Projekt symulacji powstał przy współpracy z LAKA i SKN Cave). Wynalazek w formie aplikacji (symulatora) w wirtualnej rzeczywistości. Do prezentacji zostaną wykorzystane google VR, 2 egzemplarze googli o wymiarach wymiar ok. 25x25x15 cm.

Współpraca przy Obiektyw 60+:

 • Politechnika Wrocławska, Katedra Historii Architektury, Sztuki i Techniki, Laboratorium Skanowania i Modelowania 3D,
 • Politechnika Białostocka, Katedra Projektowania Architektonicznego, Pracownia AuReLa (Augumented Reality Laboratory)

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach od prawie 70 lat zaopatruje szpitale w krew i jej składniki, a od 48 lat w przeszczepy tkankowe. Rocznie pobieramy około 52 tysiące litrów krwi. Codziennie wydajemy do szpitalnych Banków Krwi od 200 do 250 litrów krwi, które trafiają do leczenia pacjentów w 167 szpitalach i klinikach województwa śląskiego.
Organizujemy największą ilość wyjazdowych akcji pobierania krwi w Polsce. W celu stworzenia odpowiednich warunków do pobierania krwi od dawców, wprowadziliśmy do eksploatacji sześć specjalistycznych ambulansów (w 2000 roku w czasie światowej wystawy Wynalazków i Nowoczesnych Technologii w Brukseli uzyskaliśmy złoty medal za pierwszy polski ambulans do pobierania krwi).
Produkując składniki krwi, wykorzystujemy zdobycze wiedzy i najnowocześniejszy sprzęt oraz wprowadzamy technologie zwiększające bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikami np.: badania weryfikacyjne krwi metodą biologii molekularnej, filtrację, napromienianie oraz inaktywację.
Certyfikowaliśmy (w ramach Systemu Zarządzania Jakością) następujące procesy:

 • pobieranie oraz badania laboratoryjne krwi i jej składników,
 • preparatykę i dystrybucję krwi oraz jej składników,
 • projektowanie, produkcję i dystrybucję odczynników serologicznych,
 • projektowanie, produkcję i dystrybucję preparatów tkankowych.

W związku z dążeniem do zwiększania ilości oraz asortymentu składników krwi
i przeszczepów tkankowych oraz poprawienia warunków pobierania krwi Centrum prowadzi działalność naukowo–badawczą. Jej efektem jest 35 patentów, rozprawy doktorskie oraz publikacje.

W ramach Pikniku Naukowego swoją działalność zaprezentuje Dział Produkcji Odczynników Serologicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który jako jedyny w Polsce wytwarza wszystkie odczynniki niezbędne do diagnostyki serologicznej grup krwi. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie badań u biorców i dawców krwi, w wyniku czego bezpieczne staje się leczenie krwią, a u kobiet w ciąży zapobieganie choroby hemolitycznej noworodka związanej z wystąpieniem konfliktu matczyno-płodowego.

Wśród produkowanych przez nas odczynników są służące do:

 • wykrywania lub identyfikacji przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom krwinek czerwonych,
 • tworzące środowisko reakcji serologicznej oraz służące do przemywania
  i sporządzania zawiesin krwinek czerwonych,
 • stanowiące kontrolę poprawności wykonywanych testów serologicznych,
 • ułatwiający tworzenie swoistych kompleksów immunologicznych,
 • powodujący zwiększenie reaktywności antygenów krwinek czerwonych
  w reakcji serologicznej z przeciwciałami,
 • do testów antyglobulinowych – bezpośredniego (BTA) i pośredniego (PTA).

W sumie są to 45 produkty, na które składa się 13 typów zestawów krwinkowych, 17 odczynników monoklonalnych oraz 15 odczynników uzupełniających dostępnych w różnych objętościach. Wiele z w/w odczynników produkowanych jest na bazie krwi od wyselekcjonowanych serologicznie dawców posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe. Część stanowią odczynniki monoklonalne, które są wynikiem opracowanych przez nas skomplikowanych procedur wykorzystujących zaawansowane technologie.
Prowadzona przez nas działalność naukowo-badawcza sprawia, że wnaszej ofercie znajdują się odczynniki będące w przeważającej części produktami własnego pomysłu, wiele jest chronionych patentami oraz nagrodzonych medalami i wyróżnieniami na międzynarodowych salonach wynalazczości, m.in.:

 • Złotym medalem Brussels EUREKA,
 • Złotym Środekiem Medica Laboratorium Kontrola Optica Warszawa,
 • Brązowym Medalem Wynalazczości Genewa,
 • Wyróżnieniem „CONCOURS-LEPINE” Paryż,
 • Polskiem Godłym Promocyjnym ,,Teraz Polska’’,
 • Nagrodą Gospodarczą. Prezydenta RP za najlepszy wynalazek,
 • Wyróżnieniem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji za utrzymanie i promowanie wysokiej jakości wyrobów medycznych,
 • I miejsce – nagroda specjalna Marszałka w konkursie Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2014.

Ich wysoka jakość jest efektem ścisłej kontroli jakości: śródprodukcyjnej, poprodukcyjnej oraz zewnętrznej prowadzonej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Procesy projektowania, produkcji oraz kontroli końcowej są nadzorowane przez Jednostkę Notyfikowaną o nr 1434, co potwierdzają odpowiednie Certyfikaty WE. Spełniając wymagania Ustawy wszystkie nasze odczynniki zostały zgłoszone do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych.

Bank Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest największą tego typu placówką w Polsce i jedną z największych w Europie, od 27 lat oferując autologiczne i allogeniczne przeszczepy tkankowe i komórkowe dla ponad 200 szpitali z całej Polski.

Bank Tkanek przygotowuje rocznie ponad 8000 różnego rodzaju przeszczepów, niezbędnych zwłaszcza podczas zabiegów ortopedycznych, a szczególnie do zaopatrywania ubytków kostnych u dzieci oraz zabiegów rekonstrukcyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego u dorosłych.

W roku 2006 do użytku klinicznego wprowadzono po raz pierwszy w Polsce, opatentowaną technologię ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) – autologiczny przeszczep chondrocytów. Niewielka zdolność do regeneracji chrząstki szklistej pokrywającej powierzchnie stawowe jest przyczyną poszukiwania coraz to nowszych metod leczenia jej uszkodzeń. Jedną z nich jest przeszczep namnożonych w hodowli autologicznych chondrocytów. Problem uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego dotyczy zwłaszcza osób młodych – średnia wieku pacjentów wynosi 30 lat. Autologiczny Przeszczep Chondrocytów (ang. Autologous Chondrocyte Implantation – ACI) jest obecnie stosowany z powodzeniem w Polsce, a uzyskane wyniki kliniczne w ponad 160 przypadkach potwierdzają jego dużą skuteczność.

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii

Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi, utworzona w 1991 r. w Zabrzu, przyjęła za cel wprowadzanie do praktyki klinicznej nowoczesnych technik i technologii w leczeniu zagrożonego serca. Prowadzi badania naukowe i prace wdrożeniowe związane z polskim sztucznym sercem, biologicznymi protezami zastawek serca, robotem chirurgicznym i innowacyjnymi narzędziami chirurgii oraz inżynierią tkankową wykorzystywaną w celach leczniczych. Współfinansuje publikacje naukowe i dydaktyczne. Organizuje specjalistyczne warsztaty, konferencje i sympozja. Promuje aktywny, zdrowy styl życia jako najlepszą profilaktykę chorób serca. Fundacja prowadzi także program szkoleniowo – stypendialny dla kadr medycznych. Fundacja jest nowoczesnym, zasłużonym dla polskiej kardiochirurgii ośrodkiem naukowo-badawczym oraz centrum wymiany myśli i doświadczeń.

Jej działalność możliwa jest dzięki środkom pochodzącym z darowizn, subwencji, dotacji oraz funduszy unijnych. Najhojniejsi sprzymierzeńcy Fundacji, co roku nagradzani są podczas koncertów „Serce za serce”, organizowanych z udziałem znakomitych gwiazd i wspaniałych gości. Fundację wspierać można również przekazując jej 1% podatku dochodowego od osób fizycznych.

W ramach ekspozycji podczas Dnia Nauki i Przemysłu, Pracownia Sztucznego Serca Fundacji Rozwoju Kardiochirurgi chciała by pokazać najnowsze swoje dokonania. Podczas ostatniego roku pracy udało się ukończyć wiele innowacyjnych projektów których rezultatami były między innymi:

 • system ultradźwiękowej detekcji mikro skrzeplin powstałych na skutek stosowania urządzeń wspomagania serca. Urządzenie zostało wykonane w formie przenośnej. Zastosowanie urządzenie pozwala w sposób jednoznaczny określić ryzyko wystąpienia tromgogenizacji pompy co znacznie zwiększa bezpieczeństwo zastawania pompy. Pomiar ultradźwiękowy przepływu krwi daje również wiele innych możliwości interpretacji pracy pompy takich jak monitorowania pracy zastawek mechanicznych czy pomiar rzeczywistego rzutu pompy.
 • pediatryczne pompy wspomagania serca ReligaHeart PED. Powstałe pompy są dostępne w trzech rozmiarach : 20, 30 i 45 ml pojemności wyrzutowej. Wprowadzenie różnej wielkości pomp wspomagania ma za zadanie dobranie pompy w sposób optymalny do wagi pacjenta. Wraz z pompą został opracowany przenośny sterownik który zasila pompę sygnałem pneumatycznym. Całość (pompa wraz ze sternikiem) tworzy kompletny system który pozwala na ratunek pacjentów zmagających się z krańcową niewydolnościom mięśnia sercowego. Zastosowane rozwiązanie jest stosowane jako złoty standard podczas leczenia klinicznego mającego zapewnić dzieciom możliwość regeneracji serca albo oczekiwania na przeszczep.
 • całkowicie implantowana wirowa pompa wspomagania serca ReligaHeart ROT. Innowacyjne rozwiązanie na skale światową które pozwala w sposób bardzo wygodny dla pacjenta wspomagać krążenie w czasie zmagań z zespołem niewydolności serca. Pompa wraz ze sternikiem ze względu na swoje niewielkie gabaryty i zasilanie bateryjne pozwala pacjentowi oczekiwać w warunkach domowych na przeszczep serca lub regenerację mięśnia sercowego. Czasami ten sposób wspomagania jest stosowany również jako terapia docelowa dla pacjentów którzy nie są w stanie mieć wykonanego przeszczepu jako terapia ratująca życie.
 • bezprzewodowy system przesyłu energii elektrycznej do pompy wspomagania serca ReligaHeart ROT. System który nakreśla kierunek rozwoju kolejnych generacji pomp wspomagania serca. Jego zastosowanie pozwala wyeliminować konieczność prowadzenia przewodu zasilającego co powoduje znaczne zwiększenie komfortu życia pacjenta oraz eliminację ważnego ogniska stanów zapalnych.

OBRUM Sp. z o.o.

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych „OBRUM” sp. z o. o. to firma z blisko 50-letnim doświadczeniem w modernizacji i tworzeniu innowacyjnych rozwiązań dla producentów sprzętu obronnego. Wiele produktów z powodzeniem znajduje wykorzystanie również na rynku cywilnym.
Od początku istnienia OBRUM sp. z o.o. opracował 60 projektów/wyrobów, w tym: modernizacje istniejących produktów, wdrożenia zakupionych na licencji oraz własne. Obecnie posiada 67 opatentowanych rozwiązań technologicznych, kolejne – są w trakcie zgłaszania.
OBRUM sp. z o.o. wyznacza nowe kierunki rozwoju ciężkich pojazdów gąsienicowych przeznaczonych do obronności kraju i tworzy nowoczesne rozwiązania nie tylko na potrzeby rynku krajowego, ale również zagranicznego.
Na co dzień spółka współpracuje z wieloma uczelniami. Wśród cywilnych placówek jest m.in. Politechnika Śląska, z którą opracowuje wielozadaniowy, inżynieryjny pojazd z napędem hybrydowym, z Politechniką Warszawską OBRUM pracuje nad bezzałogową platformą lądową, która ma być wykorzystywana przy ewakuacji rannych, czy sprawdzaniu poboczy dróg i ewentualnym ich rozminowaniu, natomiast z Politechniką Łódzką spółka współpracuje w zakresie projektu: teleoperowane systemy sterowania maszynami roboczymi.
W wielu działaniach firmy uczestniczą pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej. Jednym z takich działań jest np. tworzenie wozu wsparcia bezpośredniego (WWB), którego koncepcja była przedstawiana na targach przemysłu obronnego w Kielcach (MSPO 2014). Uczelnie nie tylko tworzą razem z OBRUM sp. z o.o. nowe produkty, ale również je wykorzystują. Przykładem może być Wyższa Szkoła Oficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Jej studenci eksploatują nowoczesny
i unikatowy na skalę światową system szkoleniowy dla załóg KTO Rosomak – SK1-Pluton.
Oprócz uczelni, OBRUM sp. z o.o. współpracuje z instytucjami wojskowymi np. z: Wojskowym Instytutem Techniki Inżynieryjnej, Wojskowym Instytutem Technicznym Uzbrojenia, czy Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej oraz z wieloma firmami cywilnymi polskimi i zagranicznymi (m.in. szwedzki SAAB, amerykański RAYTHEON, brytyjski BAE SYSTEM, czy francuski THALES ).
Większa część projektów jest finansowana w ramach konkursów Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w których spółka bierze udział. Wielokrotnie, widząc zapotrzebowanie rynku zbrojeniowego, OBRUM sp. z o.o. am zgłasza propozycje programów. Tak było w przypadku autonomicznego modułu uzbrojenia rakietowego (AMUR) czy wozu wsparcia bezpośredniego.
OBRUM uczestniczy także w tworzeniu produktów na rynek cywilny. Obecnie czeka na ocenę merytoryczną 10 takich projektów, które będą finansowane przez NCBiR.

Nasze specjalizacje:

  • Żołnierze w czasie konfliktu, cywile w czasie powodzi, czyli MOSTY

MS-20 „DAGLEZJA”

   • – mobilny most na podwoziu samochodowym zapewnia bezpieczną przeprawę przez przeszkodę (rzekę, wąwóz) o szerokości do 20 metrów. Obecnie na wyposażeniu polskiego wojska są dwie sztuki. Most doskonale sprawdza się w najtrudniejszych warunkach, jak podmokłe tereny i grząski piasek. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu napędu na wszystkie 12 kół. Na rozłożenie konstrukcji potrzeba zaledwie 10 minut. MS-20 może być wykorzystywany nie tylko przez wojsko, ale również cywilne służby i instytucje, np. w przypadku klęsk żywiołowych przez wojewódzkie centra zarządzania kryzysowego. Dużym atutem całego zestawu jest dopuszczenie do ruchu po drogach publicznych.

MG-20 „DAGLEZJA-G” – szturmowy most na podwoziu gąsienicowym. Ma identyczne przęsło jak MS-20 i również wykorzystywany jest do pokonywania przepraw do 20 metrów. Przejechać po nim mogą wozy bojowe, w tym czołgi o ciężarze blisko 63 ton oraz samochody o masie niemal 100 ton. Dodatkowo, dzięki opancerzeniu najważniejszych elementów zestawu, MG-20 może zostać rozłożony także w trakcie ostrzału. W takich sytuacjach bezpieczeństwo przeprawy zwiększają zamontowane na konstrukcji świece dymne. W przypadku, gdy przeszkoda przekracza 20 metrów możliwe jest ustawienie dwóch mostów jeden na drugim.

MS-40 „DAGLEZJA-S” – mobilny most o długości ponad 40 metrów i szerokości 4,5 metra. W skład zestawu wchodzi pięć pojazdów: jeden z nich wyposażony jest w specjalny żuraw i układacz, pozostałe cztery służą do ich transportu przęseł. Podobnie jak MS-20, tak MS-40, został dopuszczony do ruchu drogowego.

Symulatory MS-20 „DAGLEZJA”/MG-20 „DAGLEZJA-G” przeznaczone są dla operatorów mostów. Pozwalają na wirtualne ćwiczenie obsługi całego zestawu w różnych warunkach atmosferycznych, na terenach o różnym ukształtowaniu oraz rodzaju podłoża (piasek, skała). Osoba, która szkoli się na symulatorze ma do dyspozycji identyczny panel sterowania, jak w rzeczywistości. Ma to duże znaczenie przy późniejszej obsłudze 20-metrowych mostów, przez co popełnione błędy nie wiążą się z drogim serwisem i innymi konsekwencjami ewentualnych zniszczeń.

  • Wirtualne ćwiczenia bojowe

SK-1 Pluton

   • to unikatowy na skalę światową system treningowy dla złóg KTO Rosomak (cztery symulatory, odpowiadające plutonowi) KTO Rosomak. Oprócz szkolenia z podstaw obsługi wozu, przeznaczony jest przede wszystkim do szkolenia w zakresie taktyki wojskowej. Jest to możliwe dzięki połączeniu zaawansowanych technologicznie, idealnie odwzorowanych kabin Rosomaktów z wirtualną rzeczywistością. Jednocześnie w symulatorze znajdą się: kierowca, dowódca załogi oraz działonowy, którzy wspólnie podnoszą swoje kwalifikacje i umiejętności pod względem współpracy na polu walki. Dodatkowo w szkoleniu mogą brać udział inni żołnierze. Wojskowi, którzy na co dzień zajmują przedział przeznaczony dla desantu, ćwiczą taktykę przez monitorami komputerów. Wszyscy realizują jedno zadanie. Tym samym SK-1 Pluton pozwala jednocześnie szkolić cały pluton zmotoryzowany. Dzięki interfejsom HLA oraz DIS istnieje możliwość prowadzenia, w tym samym czasie i tej samej wirtualnej przestrzeni, ćwiczeń dla znacznie większych grup, które mogą znajdować się w różnych jednostkach na terenie kraju.

iRys

   • , czyli poligon w jednym pomieszczeniu. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii symulacji możliwe jest zmniejszenie kosztów szkoleń żołnierzy, choćby poprzez oszczędności na amunicji. Ćwiczenia odbywają się w pomieszczeniu, w wirtualnej przestrzeni, gdzie żołnierze mogą poprawiać skuteczność wejść do budynków, czy odbijania zakładników. W tym celu wykorzystywane są specjalne gogle, na których wojskowi widzą siebie nawzajem jako wirtualne postacie. Dodatkowo wyposażeni są w repliki broni oraz czujniki, które rejestrują najważniejsze funkcje życiowe. Ponadto iRys posiada układ elektryczny symulujący efekt postrzału. Możliwość wydawania komend głosowych, która stanowi jedyną interakcję w obecnie używanych symulatorach pola walki, została rozszerzona o gesty, wzajemną współpracę i poruszanie się w szyku bojowym oraz możliwość, np. wyważenia drzwi w trakcie wejścia do pomieszczenia oraz likwidacji wirtualnego celu. Całość pozwala na szkolenie taktyczne żołnierzy oraz przeprowadzenie scenariusza dowolnej misji bojowej dla drużyny czy 20 niezależnych uczestników szkolenia.
  • Technologia w służbie codzienności

Cave 3D

   • – system projekcji trójwymiarowej wyświetlający model przestrzenny rzeczywistych pomieszczeń, wnętrz, rzeczy. Jaskinia pozwala nie tylko zobaczyć w 3D przygotowany przez inżynierów i projektantów prototyp, jeszcze przed jego faktyczną budową, ale również nanosić bieżące poprawki na wirtualnym modelu, a nawet go dotknąć i wejść z nimi w interakcję.

Rzeczywistość poszerzona (Augmented reality) – ułatwia i udoskonala serwis urządzeń, pojazdów, podgląd instalacji elektrycznych i gazowych itp. Wystarczy kamera, komputer lub tablet oraz odpowiednia aplikacja. Rzeczywistość poszerzona to technologia łącząca w interaktywny sposób obraz świata rzeczywistego z elementami generowanymi cyfrowo. Przykład, wystarczy skierować kamerę tabletu na urządzenie elektryczne, aby poznać układ biegnących pod obudową kabli. Dodatkowo pozwala na oglądanie danego obiektu pod różnymi kątami.

  • Roboty do wojska

Bezzałogowe Platformy Lądowe

   • to jeden z najnowszych projektów nad jakimi pracuje spółka razem z Wojskową Akademię Techniczną, Przemysłowym Instytutem Automatyki i Pomiarów, Wojskowym Instytutem Techniki Pancernej i Samochodowej, Politechniką Śląską oraz Politechniką Warszawską. Wspólne przedsięwzięcie jest realizowane w ramach programu „Rodzina bezzałogowych platform lądowych” organizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
   • Waga opracowywanego pojazdu (średnia bpl) nie może przekraczać 800 kilogramów, docelowo ma być przeznaczony m.in. do rozminowania terenu, ewakuacji rannych z pola walki, czy sprawdzania przepustów i poboczy. OBRUM sp. z. o.o. w ramach konsorcjum odpowiedzialny jest za podstawowy system wizyjny oraz system rozpoznawania swój-obcy, który obecnie stosowany jest wyłącznie w ruchu powietrznym. Według założeń pierwsze egzemplarze nowoczesnego robota powinny pojawić się w wojsku za około pięć lat.

Podczas Dnia Nauki i Przemysłu na stoisku OBRUM Sp. z o.o. zaprezentowane zostaną aplikacje z wykorzystaniem systemu ekspozycyjnego:

  • SYMULATORY PROCEDURALNE MOSTÓW MS-20 – MG-20
    Nowoczesne narzędzie szkoleniowe przewidziane do nauki czynności przygotowawczych niezbędnych do rozpoczęcia pracy, obsługi urządzeń, a także procedur bezpieczeństwa w trakcie wszelkich przeprowadzanych czynności.
   • Zalety:
    • wierność odtwarzanych procedur obsługi,
    • wysoka jakość wizualna oraz realizm odbioru przekazywanych informacji.
    • atrakcyjna i intuicyjna forma szkolenia umożliwiająca szybkie przyswajane aplikacji,
    • redukcja kosztów szkolenia przy zapewnieniu pożądanego efektu
    • dostosowywanie do indywidualnych potrzeb użytkownika
    • wykorzystanie rzeczywistego kontrolera stosowanego w warunkach normalnej pracy urządzenia.
    • rejestracja informacji o czasie wykonania i sposobie przebiegu poszczególnych kroków realizowanego ćwiczenia
    • praca w trybie szkoleniowym i egzaminacyjnym

System szkoleniowy przygotowany jest w oparciu o uniwersalne mechanizmy gwarantujące jego funkcjonowanie na standardowym komputerze klasy PC, istnieje również możliwość jego adaptacji na platformy mobilne.

  • APLIKACJE SERWISOWO-SZKOLENIOWE WYKORZYSTUJĄCE TECHNOLOGIĘ RZECZYWISTOŚCI ROZSZERZONEJ (technologia łącząca w interaktywny sposób obraz świata rzeczywistego z elementami generowanymi cyfrowo).
    Aplikacja łącząca obraz obiektu rzeczywistego z elementami generowanymi cyfrowo. System śledzenia ruchu pozycjonuje w czasie rzeczywistym, na obrazie widzianym z kamery, dowolne obiekty generowane komputerowo. Nałożenie obu obrazów pozwala na tworzenie aplikacji interaktywnych.
   • Przykłady zastosowań technologii:
    • serwis: instruktaż czynności na rzeczywistym obiekcie z wykorzystaniem urządzenia mobilnego,
    • wizualizacja podzespołów i wnętrza: podgląd niewidocznych zespołów
     i systemów obiektu.
 • Multimedialne prezentacje dotychczasowych osiągnięć Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Urządzeń Mechanicznych OBRUM sp. z o.o.
  • Most towarzyszący na podwoziu samochodowym MS-20 kr. „Daglezja”
  • Kompetencje Biura Symulacji OBRUM sp. z o.o.
  • Poszerzona rzeczywistość na przykładzie przedziału kierowcy symulatora SK-1 Pluton dla KTO Rosomak
  • Poszerzona rzeczywistość na przykładzie WWB ANDERS
  • Prace koncepcyjne w OBRUM sp. z o.o.
  • Kompleksowy symulator dla plutonu KTO ROSOMak – SK-1 Pluton
  • System przestrzennej wizualizacji 3D

Studenckie Koło Naukowe MODUS

Studenckie Koło Naukowe „Modus” działa na wydziale Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej, w Zakładzie Pomiarów i Systemów Sterowania. Obecnie organizacja zrzesza około 20 studentów studiów inżynierskich, jak i magisterskich. W skład zainteresowań koła wchodzą systemy pomiarowe, przetwarzanie sygnałów, systemy SCADA, programowanie w środowisku LabVIEW oraz wiele pokrewnych dziedzin. W niedalekiej przyszłości planujemy rozszerzyć naszą działalność o sterowniki PLC. Poza samodzielną pracą w Kole Naukowym, nasi studenci biorą udział także w większych inicjatywach, czego przykładem może być projekt: „Tłumienie drgań w półaktywnym zawieszeniu pojazdu z informacją o nierównościach drogi”, realizowany na pojeździe eksperymentalnym typu „quad” oraz katamaran, służący do pomiarów fizykochemicznych wody.
Na tegoroczną ekspozycję Studenckiego Koła Naukowego Modus składać się będą zarówno projekty zrealizowane samodzielnie jak i te, w których brali czynny udział członkowie Koła. Główną atrakcją wystawy będzie Eksperymentalny pojazd typu „quad”,
na którym we współpracy ze studentami z SKN Modus zrealizowany został projekt „Tłumienie drgań w półaktywnym zawieszeniu pojazdu z informacją o nierównościach drogi”. Nie zabraknie również interaktywnych stanowisk, takich jak Drunk’n’Bot – maszyna,
która za pomocą kilku kliknięć i pomp dozujących przygotuje nam naszego ulubionego drinka – wodę z sokiem, Gra-pamięć pozwalająca sprawdzić, jak długie sekwencje potrafi zapamiętać gracz a także System diagnostyki wibracyjnej maszyn, dzięki któremu można będzie na własne oczy przekonać się, jak wygląda porównanie pracy sprawnego
i uszkodzonego wentylatora w kontekście pomiaru drgań. Planowane jest także zakończenie
i prezentacja projektu Mobilnej platformy sterowanej zdalnie za pomocą joysticka
oraz pokaz prostego Systemu wizyjnego z interfejsem HMI, zrealizowanym na monitorze dotykowym – obecnie znajdują się one w stanie realizacji. Projekty bazują zarówno
na profesjonalnych sterownikach serii RIO firmy National Instruments (sbRIO, myRIO),
jak i na prostych, znanych wszystkim początkującym programistom układach Arduino. Większość projektów zrealizowana została w środowisku LabVIEW.

Na stoisku dostępny również będzie katamaran – Autonomiczny, mobilny system używany do pomiarów właściwości fizykochemicznych wód powierzchniowych.

Centrum Naukowo Dydaktyczne Transportu Kolejowego

Politechnika Śląska wraz z PKP S.A. uruchamia kształcenie inżynierów na kierunku Transport Kolejowy w nowej jednostce o nazwie Centrum Naukowo-Dydaktyczne Transportu Kolejowego. Nowo powstające Centrum jest odpowiedzą na zapotrzebowanie gospodarki narodowej w zakresie kształcenia wykwalifikowanej kadry dla transportu kolejowego, a także stanowi realizację elementu strategii rozwoju transportu w Polsce i Europie do roku 2020, zakładającej wzrost konkurencyjności transportu kolejowego w stosunku do innych rodzajów transportu. Centrum zostało utworzone 1 czerwca 2014 roku zarządzeniem Rektora Politechniki Śląskiej z 27 maja 2014 roku. List intencyjny w sprawie wspólnego tworzenia Centrum został podpisany 25 lipca 2014 roku w Sosnowcu.
Ekspozycja składa się z materiałów informacyjnych o CND Transportu Kolejowego. Prezentujemy przekroje szyn, modele kolejowe, a także siatkę dydaktyczną nowo otwartego kierunku TRANSPORT KOLEJOWY.

Studenckie Naukowe Koło Biotechnologów

Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów zrzesza aktualnie 75 studentów międzywydziałowego kierunku Biotechnologia, który realizowany jest na trzech wydziałach: Inżynierii Środowiska i Energetyki, Chemicznym oraz Automatyki, Elektroniki i Informatyki. Opiekunem Koła jest dr Aleksandra Ziembińska-Buczyńska. Działalność Koła opiera się nie tylko na realizacji projektów naukowych przez jego członków, którzy następnie prezentują wyniki na konferencjach i sympozjach naukowych, ale również na popularyzacji nauki. Koło prowadzi kwartalnik popularno-naukowy posiadający nr ISSN „BioLetyn”. Realizuje również popularyzację nauki poprzez inicjatywę FunLab – wydarzenie skierowane do szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, mające na celu w prosty i przystępny sposób wyjaśnić słuchaczom czym jest nauka i wzbudzić w nich ciekawość do poznawania świata. Nasze Koło aktywnie współpracuje z Bioinformatycznym Kołem Naukowym na Politechnice Śląskiej oraz z Instytutem Onkologii w Gliwicach, gdzie członkowie naszego Koła często odbywają wolontariat lub praktyki. Jesteśmy organizatorami wydarzenia „Śląskie Dni Biotechnologii-BAKCYL 2015″oraz braliśmy udział w organizacji warsztatów podczas wydarzenia „Śląskiej Nocy Naukowców 2015” na Politechnice Śląskiej. W 2015 r. zdobyliśmy również I miejsce w konkursie „Zębatki ” (czyli nagrodę środowiska studenckiego) w kategorii Ruch Studencki.

Studencie Koło Naukowe Biotechnologów postara się pokazać uczestnikom, iż biotechnologia wcale nie jest futurystycznym wymysłem, który urzeczywistni się za kilka lat, a wręcz przeciwnie wszechobecną technologią np. w procesach produkcyjnych żywności, leczenia raka czy oczyszczaniu ścieków. Na naszym stoisku wspólnie z doktorantami z Katedry Biotechnologii Środowiskowej zaprezentujemy różnorodne doświadczenia biologiczne i chemiczne, w których będą mogli wziąć czynny udział także uczestnicy imprezy. Ponadto udostępnimy mikroskop, pod którym będzie można obserwować żywe organizmy biorące udział w oczyszczeniu ścieków. Zaprezentujemy też sekretny świat mikroorganizmów przedstawiając płytki z hodowanymi bakteriami z powierzchni ludzkiego ciała i powierzchni użytecznych publicznie. Opowiemy również o organizowanych przez nas akcjach oraz samych studiach biotechnologicznych, tak by zainteresować przyszłych studentów do wybrania właśnie tego kierunku.
Na naszym stoisku będzie można spróbować swoich sił w różnorakich łamigłówkach z pogranicza wiedzy biologicznej, chemicznej, a także inżynierskiej! Uczestnicy będą mogli m.in. ułożyć sekwencję nukleotydową z przygotowanych przez nas puzzli.
Studenckie Koło Naukowe Biotechnologów w roku 2014 zdobyło tytuł „Koło na medal”

Studenckie Koło Naukowe Smart Power

Działające na wydziale Mechanicznym technologicznym Politechniki Śląskiej koło naukowe Smart Power skupia studentów różnych wydziałów. Do koła uczęszczają elektronicy, mechanicy, automatycy, ale i również logistycy. Wspólnie wykonują prace mające na celu przygotowanie bolidów do startu w wyścigu Shell Eco-marathon, który odbędzie się na początku lipca w Londynie. Jest to niewątpliwie największy wyścig do którego przygotowują się cały rok, lecz poza wyścigami koło bierze czynny udział w różnych imprezach technicznych oraz naukowych.

Ekspozycja będzie zawierała dwa bolidy: MuSHELLke o wymiarach 3x1m oraz HydroGENIUSA o wymiarach 3,2×1,5m. Jeżeli będzie możliwość oraz miejsce może zostać pokazany krótki pokaz możliwości auta. Dodatkowo na ekranie będą przedstawiane filmy prezentujące nasze koło. W tle będą wystawione rollupy zawierające informacje o bolidach. Odwiedzających targi możemy zainteresować pokazami ale i także wiedzą na temat bolidów: ich budowy, napędu i innych innowacyjnych zastosowań.

Studenckie Koło Naukowe „Nowych Metod Konstruowania Maszyn”

Koło naukowe NMKM zajmuje się wspomaganiem komputerowym projektowania i konstruowania w programach graficznych klasy CAD, CAE, CAM. Podstawowe realizowane zadania to poszerzanie wiedzy z zakresu modelowania, analizy wytrzymałościowej i tworzenia kodów dla obrabiarek NC. Zajęcia koła naukowego prowadzone są głównie w następujących programach: AutoCAD Mechanical, Inventor, NX 8.5, I-DEAS 6.2. Zakres poznawania zaawansowanych programów CAD/CAE/CAM obejmuje: utworzenie modeli 3D, wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej (Draft), przeprowadzenie weryfikacji systemowej (symulacje i animacje ruchu), weryfikacji wytrzymałościowej (analiza MES), obsługa modułów CAM, przejście z zapisu 3D na zapis 2D. Programy zajęć koła naukowego zależne są od potrzeb i zainteresowań poszczególnych członków. W ramach koła naukowego organizowane są praktyki na uczelniach zagranicznych m. in. Technische Universität Chemnitz, Brandenburgische TU Cottbus. W ramach praktyk studenci zdobywają doświadczenie w zakresie modelowania i tworzenia animacji do weryfikacji systemów środków technicznych, czyli wizualzcji działania przyszłego środka technicznego. Obecnie prowadzona jest również współpraca z Bractwem Kurkowym Grodu Zabrzańskiego, rozpoczęta w 2015 roku. Współpraca ta polega na utworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej artylerii znajdującej się w rękach braci kurkowych.

Prezentacja Koła Naukowego „Nowych Metod Konstruowania Maszyn” będzie się składała z prezentacji Studenckiego Koła Naukowego, plakatu oraz przykładowych animacji opracowanych na uczelniach zagranicznych. Na prezentacji będą się znajdowały główne założenia, cele i zakres pracy koła naukowego (integracja komputerowo wspomaganych procesów technologicznych, analiza systemowa na podstawie symulacji i animacji, weryfikacja wytrzymałościowa w programach CAE, komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM), przykładowe prace studentów oraz wpływ koła na rozwój naukowy studentów np. zastosowanie metod algorytmicznych doboru cech konstrukcyjnych, zastosowanie teorii podobieństwa konstrukcyjnego i jej weryfikacja praktyczna. Przykładową pracą może posłużyć model trójwymiarowy armaty φ 20.

Modele te są następnie przedstawione w postaci rysunku technicznego za pomocą modułu draft i przesłane do dalszych badań w innych kołach naukowych. Dzięki tej współpracy studenci są w stanie przetestować swoje umiejętności przy wymiarowaniu elementów o skomplikowanej postaci geometrycznej. W ramach koła naukowego przeprowadzane są wyjazdy do uczelni zagranicznych, gdzie studenci zatrudniani są na stanowiskach asystentów i realizują praktyczne projekty z przemysłu. Przykładem było utworzenie animacji procesu technologicznego wytwarzania cięgien samochodowych z kompozytów oraz opracowania konceptu składanego rdzenia do formowania skrzydła siłowni wiatrowej. Doświadczenia zdobyte w ramach koła naukowego z ułatwiają studentom rozwiązanie problemów związanych z konstruowaniem i ułatwiają wykonywanie m.in. prac
inżynierskich (Rys. 2). Ciągłe prace w programach typu CAD/CAE/CAM pozwalają na sprawne podejmowanie decyzji w procesie konstrukcyjnym, a ciągłe samodoskonalenie i wsparcie doświadczeniem innych uczestników koła umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem w programach komputerowych.

GŁUCHOWSKI ENTERPRISE INTERNATIONAL PARTNERSHIP Maciej Głuchowski

Firma, która w swojej ofercie posiada doradztwo oraz dostawę technologii z zakresu obróbki powierzchniowej (m.in. bębnowanie, gratowanie, polerowanie, zatępianie krawędzi czy odtłuszczanie, cięcie, mycie przemysłowe). Na życzenie Klienta firma wykonuje testy czystości technicznej. Profesjonalne podejście do każdego Klienta sprawia, że marka GŁUCHOWSKI jest gwarancją najwyższej jakości oraz dbania o każdy szczegół.

Na stoisku firmy dostępna będzie maszyna wykorzystywana w technologii obróbki wibrościernej:

 • Bębnowani,
 • Gratowanie,
 • Piaskowanie,
 • Polerowanie,
 • Szlifowanie,
 • Zatępianie krawędzi.
 • Mycie przemysłowe.
 • Odtłuszczanie.
 • Badania czystości technicznej.
 • Gratowanie termiczne.
 • Preparaty do mycia (dedykowane do mycia metali żelaznych, nieżelaznych, inhibitory korozji).
 • Preparaty chemiczne (trawienie, usuwanie zendry, usuwanie lakierów, farb)
 • Precyzyjne wyroby metalurgiczne.
 • Serwis maszyn do obróbki wibrościernej, mycia przemysłowego.

Wilk Elektronik S.A.

Wilk Elektronik SA jest europejskim producentem pamięci, właścicielem marki GOODRAM oraz oficjalnym partnerem Toshiby. Firma powstała w 1991 roku, a jej działalność opierała się początkowo na dystrybucji komponentów, później zajęła się także produkcją pamięci. Siedziba firmy oraz linia produkcyjna znajduje się w Polsce.
Od samego początku istnienia firmy, głównym obszarem jej specjalizacji były i są pamięci RAM oraz FLASH, stosowane w komputerach, drukarkach oraz innych komputerowych urządzeniach, także przemysłowych. Obecnie Wilk Elektronik SA oferuje szeroki wachlarz produktów, takich jak pamięci USB, karty pamięci, moduły pamięci, SSD, HDD oraz akcesoria. Mając do dyspozycji najwyższej jakości komponenty oraz najbardziej nowoczesną linię produkcyjną w Europie, GOODRAM stał się największym dystrybutorem pamięci w Polsce oraz zyskał miano eksperta w swojej dziedzinie, również na świecie. Dlatego też, od 25 lat Wilk Elektronik SA uznawany jest za symbol najwyższej jakości w Polsce, jak i poza jej granicami.

Na stoisku firmy Wilk Elektronik będzie można zobaczyć karty pamięci, moduły ,Flash USB, a także dyski SSD i HDD. Firma zaprezentuje swoje pamięci od kuchni – przedstawiając procesy produkcyjne i testowe, a także same produkty od wewnątrz. Będzie można zobaczyć komponenty z jakich składają się dyski SSD, DRAMy, karty do telefonów i aparatów oraz pendrivy. Chcąc na własne oczy przekonać się jak świetnie sprawdzają się pamięci marki GOODRAM, zaprezentujemy komputer dla graczy, złożony z naszych modułów i dysków MADE IN POLAND.

AIUT Sp. z o.o.

AIUT Sp. z o.o. realizuje usługi inżynierskie w zakresie automatyki przemysłowej, kontroli procesów, zarządzania produkcją, robotyki, a także wdraża Informatyczne Systemy Zarządzania Majątkiem Przedsiębiorstwa (IBM/USA). Firma jest również twórcą i producentem innowacyjnych rozwiązań telemetrycznych do zdalnego monitoringu i wspierania dystrybucji paliw, gazu, ciepła i wody. W zakresie automatyki spółka realizuje dostawy kompletnych systemów „pod klucz”, usługi w zakresie każdego z etapów budowy (projekty podstawowe i szczegółowe, układów zasilania i sterowania, projekty AKP, oprogramowania i wizualizacji), montaż, oprogramowanie, rozruch instalacji, szkolenia oraz serwis.
AIUT jest firmą polską z dwudziestopięcioletnim doświadczeniem i wdrożeniach w wielu dziedzinach przemysłu, w tym motoryzacyjnym, hutniczym, metalurgicznym, paliwowym, energetycznym, stoczniowym, spożywczym i innych w kraju i za granicą, zatrudnia wysoko kwalifikowaną kadrę, skupiającą inżynierów automatyków, elektroników, elektryków, informatyków, mechaników i robotyków.
Główna siedziba spółki znajduje się Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Gliwicach, posiada również biura terenowe w tym w Bielsku-Białej, Białymstoku, Bydgoszczy Opolu i Poznaniu, a także biura za granicą w Chinach, Indiach, Rumunii oraz USA.

20 maja podczas Pikniku Naukowego firma AIUT przedstawi na stoisku Virtual commissioning czyli emulację rzeczywistego sprzętu za pomocą środowisk programowych, umożliwiającą m.in. testy w warunkach laboratoryjnych (tzw. offline) działanie pewnych elementów stanowisk produkcyjnych, zanim fizycznie powstanie stanowisko (mechanika, pneumatyka, elektryka), technika ta umożliwia eliminację ewentualnych błędów na etapie fizycznego wykonania. Dobrze przygotowana symulacja zaoszczędzi czasu przy tzw. debugowaniu stacji, tj. wyszukiwaniu i eliminacji błędów mechanicznych i programowych stanowiska. Technika pozwala skrócić czas uruchamiania stanowisk.

Ponadto, zaprezentuje odwiedzającym przykład technologii emulacji zachowania kompletnej maszyny w oparciu o rzeczywiste parametry urządzeń. Używamy do tego rysunków 3D dostarczanych przez producentów siłowników/elementów mechanicznych lub bazujemy na rysunkach przygotowanych przez naszych mechaników. Następnie składamy scenę 3D, piszemy program symulujący zachowanie prawdziwej maszyny i komunikujemy ze sterownikiem PLC. W efekcie otrzymujemy prawdziwy, działający program PLC, który zamiast z rzeczywistą (fizyczną) maszyną DC40 komunikuje się z naszą symulacją i sceną 3D.

Wystawione zostanie stanowisko DC40 wykorzystujące system pneumatyki (sprężonego powietrza) do transportu piłeczek do tenisa stołowego. Zadanie to wydaje się z pozoru bezcelowe i niepotrzebne jednak w przygotowanym procesie nie chodzi o to co, ale w jaki sposób jest transportowane. Głównym celem stanowiska jest wykorzystanie mechanizmów, które można spotkać w rzeczywistych fabrykach produkcyjnych (tzw. obiektach przemysłowych). Stanowisko zbudowane zostało w oparciu o prawdziwe komponenty systemu pneumatyki: kompresor sprężający powietrze, stację przygotowania powietrza (której głównym zadaniem jest odpylenie, osuszenie oraz zapewnienie stabilnego ciśnienia w systemie), układy zaworów i ich sterowanie oraz o odbiorniki pneumatyczne, np. siłowniki.

Technologia OPC UA (Object Linking and Embedding, Unified Automation) czyli zunifikowane podejście do zagadnień automatyki dla protokołu OLE (Object Linking and Embedding) – nowy typ dostępu do danych przemysłowych, do zasobów np. sterownika PLC (lub innego typu kontrolera) z poziomu stacji zewnętrznej w całkowicie nieinwazyjny dla sterowania sposób. Ma to na celu pozyskiwanie wartości z rejestrów kontrolera bez zakłócenia procesu sterowania, tj. bez obciążania algorytmu sterującego i komunikacji. OPC służy obecnie przede wszystkim do monitoringu danych z różnych źródeł i gromadzenia ich we wspólnej bazie oraz dostęp do danych historycznych. Zaprezentowany zostanie przykład systemu OPC UA działającego dla DC40. Dzięki systemowi możemy podglądać wybrane przez nas zasoby sterownika (np. pozyskać informację które urządzenia aktualnie pracują lub informacje o zużyciu energii przez stację) z dowolnego miejsca.
Prezentacja realizacji instalacji automatyki przemysłowej na przykładzie stanowiska DC40, sposobu realizacji stacji w przemyśle, przebiegu procesu ich powstawania, typowych komponentów wchodzących w ich skład i ich sterowania oraz interfejsów maszyna-człowiek.

MEGAN s.c. J. Bielanik, J. Worsowicz

Od początku „spécialité de la maison” firmy jest szkło laboratoryjne. Pierwotnie swoją ofertę prawie wyłącznie oparto na asortymencie producentów znanych czeskich marek, takich jak: SIMAX, Technosklo, Anumbra, JIPO, Moravia), uzupełniając ją o wyroby producentów krajowych. Z czasem oferta firmy została poszerzona o szereg nowych produktów z asortymentu drobnego wyposażenia laboratoryjnego. Aktualnie portfolio firmy to asortyment kilkudziesięciu producentów z całego świata. MEGAN S.C.J. Bielanik, J.Worsowicz, współpracuje z wieloma firmami specjalizujących się w produkcji i obróbce szkła, jako odbiorca ale i również jako dostawca surowców i komponentów. Jednym z atutów oferty jest aparatura przemysłowa SIMAX, gdzie oprócz oferty stricte handlowej świadczy usługi serwisowe, montażowe jak i doradztwo techniczne.
W grudniu 2012 r. wychodząc naprzeciw potrzebom rynku, firma podjęła kolejne wyzwanie uruchamiając produkcją wyrobów ze szkła kwarcowego. Początkowo były to tylko podstawowe naczynia laboratoryjne. Jednak z biegiem czasu systematycznie poszerzano asortyment o kolejne wyroby takie jak specjalistyczne aparaty czy np. naczynia ze szlifem.

W 2015 roku Minister Gospodarki przekazał dla Megan s.c. dyplom z okazji 25-lecia polskiej transformacji, w uznaniu za aktywne propagowanie idei i ducha przedsiębiorczości oraz zaangażowania i wkład w rozwój polskiej gospodarki.

Na stoisku firmy MEGAN S.C.J. Bielanik, J.Worsowicz, można będzie zobaczyć aktualne produkty firmy:

 • odczynniki chemiczne
 • filtracja
 • szkło laboratoryjne
 • szklana aparatura procesowa
 • szkło kwarcowe
 • urządzenia laboratoryjne
 • termometry / areometry
 • porcelana, plastiki laboratoryjne, wyroby metalowe, gumowe i inne
 • rury, pręty, kapilary Simax

Casp System Sp. z o.o.

Firma Casp System Sp. z o. o., to uznany dostawca urządzeń i systemów z zakresu automatyki przemysłowej, badań nieniszczących, aparatury badawczej oraz pomiarów i skanowania 3D.

Współpraca z czołowymi producentami na świecie pozwala nam oferować najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Naszymi dostawcami są m.in. YXLON, Volume Graphics, Rohmann, Creaform, Kreon, LaVision, ScanMaster, ATG, Wika, Siemens, Hohner.

Wykwalifikowana i doświadczona kadra zapewnia naszym Klientom kompleksową pomoc w opracowaniu rozwiązań technicznych oraz realizację prac w zakresie instalacji i uruchomienia aparatury.

Oferta Casp System Sp. z o. o. obejmuje:

Urządzenia i systemy do badań nieniszczących metodą:

 • Prądów wirowych
 • Radiografii cyfrowej
 • Ultradźwiękową
 • Magnetyczno-proszkową
 • Penetracyjną
 • Termografii aktywnej

Urządzenia do pomiarów 3D:

 • Skanery ręczne
 • Optyczne oraz klasyczne ramiona pomiarowe
 • Głowice skanujące do ramion oraz maszyn współrzędnościowych
 • Tomografy komputerowe

Systemy optyczno-laserowe do pomiarów PIV, LIF, Raman, Rayleigh, Shadowgraphy, Mie scattering, High-Speed Imaging

Strony internetowe serwisów:
www.ndt24.pl www.pomiar3d.pl

Podczas Dnia Nauki i Przemysłu firma Casp System Sp. z o. o., przedstawi w głównej mierze rozwiązania z zakresu skanowania 3D oraz tomografii komputerowej. Na naszym stoisku, zostanie stworzone stanowisko pomiarowe na którym wykonywane będą pomiary 3D. Zwiedzający będą mogli stworzyć swoje trójwymiarowe popiersie lub zeskanować dowolny obiekt. Pomiary zostaną przeprowadzone za pomocą ręcznego skanera światła strukturalnego firmy Creaform – GoSCAN 50.

Podczas prezentacji sprzętu przedstawiony zostanie pełen proces inżynierii odwrotnej. Zaczynając od skanu elementu przez obróbkę danych (naprawa siatki mesh, wygładzanie, usuwanie nieciągłości) po stworzenie modelu CAD na postawie zeskanowanej powierzchni i cech geometrycznych.

Prezentowane firmy:

 • Firma Creaform to kanadyjska firma produkująca ręczne skanery 3D. Przeznaczone dla przemysłowych zastosowań metrologicznych oraz medycznych. Firma posiada w swojej ofercie trzy główne linie produktów: ręczne skanery światła strukturalnego – GoSCAN, ręczne skanery światła laserowego – HandySCAN oraz optyczne ramie pomiarowe z głowicą skanującą – HandyPROBE + MetraSCAN.
 • Firma 3dMD oferuje szeroki zakres systemów obrazowania, przeznaczonych do skanowania różnych części ciała: 3dMDface, 3dMDtorso, 3dMDcranial, 3dMDbody. Każdy system składa się z części podstawowej oraz modułowych jednostek obrazowania, z których powstaje dowolna konfiguracja systemu. Dzięki temu systemy 3dMD są proste w utrzymaniu
  i dostosowaniu do potrzeb pomiarowych. Pozwala to również łatwo rozbudować system przez dodanie dodatkowych modułów np. aby zwiększyć obszar obrazowania z całej twarzy 180st do całej czaszki 360st. Umożliwia to również użytkownikowi pełną elastyczność przy przebudowie systemu w przypadku zmiany zakresu prowadzonych badań. Zastosowana technologia pozwala w niektórych aplikacjach rejestrować geometrię powierzchni
  z prędkością do 60 klatek/sek.
 • Firma Yxlon już w 1997 roku zdobyła renomę dzięki systemom kontroli rentgenowskiej.
  W 2003 roku powiększyła swój asortyment o tomografię komputerową. Obecnie jest wiodącym projektantem i producentem systemów kontroli rentgenowskiej oraz tomografii komputerowej dla najróżniejszych zastosowań i branż. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu oraz fundamentalnej wiedzy Yxlon zdobył zaufanie najbardziej renomowanych producentów w branży motoryzacyjnej ( Daimler AG, BMW, General Motors. VW i Ford) oraz lotniczej
  ( Boeing i EADS). Wśród ich klientów są również odlewnie ( Honsel, Superior, Alcoa i Thyssen Krupp), producenci opon ( Goodyear i Bridgestone) oraz uczelnie i instytucje. Priorytetem firmy jest jakość oraz bezpieczeństwo dotyczące ich produktów. Firma posiada odpowiednie rozwiązania dla każdego rodzaju zastosowania, dopasowane specjalnie do klienta, manualne
  i zautomatyzowane, które mogą być włączone do procesu produkcyjnego.
 • Volume Graphics GmbH została założona w 1997 roku w siedzibie firmy w Heidelbergu
  w Niemczech. Podstawą działalności jest rozwój oprogramowania Vgstudio MAX, Vgstudio, VGMetrology, VG inline. Ponadto Volume Graphics GmbH jest kompetentnym partnerem we wszystkich obszarach przemysłowych tomografii komputerowej, oferując indywidualne rozwiązania oraz usługi konsultingowe dla szerokiej gamy zastosowań.

Fabryka Naukowców Sp. z o.o.

Fabryka Naukowców – gliwicka firma, której ideą jest rozwijanie w dzieciach pasji do nauk ścisłych. Istnieje na rynku już od przeszło 6 lat zajmując się innowacyjną edukacją pozaszkolną dzieci i młodzieży. Podczas warsztatów i pokazów dzieci już od 5 roku życia, poprzez świetną zabawę zgłębiają zagadnienia z zakresu matematyki, mechaniki i chemii oraz bardziej zaawansowanych dyscyplin takich jak mechatronika, informatyka i robotyka. Fabryka Naukowców rozpoczęła swoją działalność od zajęć z budowy i programowania robotów na bazie zestawów Lego Mindstorms i Lego Education WeDo. Obecnie w swojej ofercie ma zajęcia semestralne, imprezy urodzinowe, eventy, półkolonie, pokazy zarówno z robotyki, jak i chemii i fizyki.

Fabryka Naukowców swoja działalność prowadzi głównie na terenie województwa śląskiego. Współpracuje z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim, Samorządem Miasta Gliwice, licznymi Szkołami i Placówkami edukacyjnymi.
Zespół firmy stanowią pasjonaci nauk ścisłych i klocków Lego, którzy swoją pasją dzielą się z dziećmi.
Odpowiadając na zapotrzebowanie klientów na innowacyjne, kreatywne i przede wszystkim rozwojowe zabawki, Fabryka Naukowców w maju 2015 roku uruchomiła sklep stacjonarny, a pół roku później także internetowy Robotiklo.pl, w którym znaleźć można poza kultowymi Lego, zabawki pomocne w rozwoju manualnym i intelektualnym dziecka.

W ramach Pikniku Naukowego, Fabryka Naukowców Sp. z o.o. zaprezentujemy roboty zbudowane z profesjonalnych zestawów Lego Mindstorms EV3. Każdy uczestnik wydarzenia będzie miał możliwość zapoznania się z konstrukcjami, uruchomienia i sterowania danym robotem.
<br
Przykładowe konstrukcje:

  • Balancer – Niesamowicie efektowny robot wykorzystujący w swej pracy działanie żyroskopu, który umożliwia mu jazdę na dwóch kołach nawet po równi pochyłej. Można nim sterować.

  • WĄŻ – Kolejna niezwykła konstrukcja – wąż. Wysoki, długi i potężny robot. Porusza się jak prawdziwy wąż. Pełza i grzechocze, a gdy ktoś się do niego zbliży, atakuje przerażającymi kłami. Może być sterowany za pomocą pilota.
   https://www.youtube.com/watch?v=qJmSulDs7fw

  • MANIPULATOR – Manipulator to małe, zautomatyzowane ramię, które zawiera kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych. Głównym jego zadaniem jest przenoszenie pojemnika z miejsca na miejsce. Robot działa automatycznie, może być także sterowany za pomocą przycisków na kostce EV3.
   https://www.youtube.com/watch?v=oMXIWePpfCo

  • BB-8 – Coś nie tylko dla fanów Gwiezdnych Wojen. Robot firmy Sphero – BB-8 jest miniaturową wersją droida z najnowszej części Star Wars. Cały mechanizm odpowiedzialny za ruch mieści się wewnątrz kulistego korpusu robota. W środku znajdują się silniczki obracające kulkę, a także żyroskop i akcelerometr, dzięki którym droid utrzymuje pion.
   BB-8 jest sterowany za pomocą smartphone’a lub tabletu. Można ustawić go na zwykły tryb patrolowania, dzięki którym BB-8 zyskuje bardzo dużą autonomię i zachowuje się całkowicie naturalnie, poznając całe otoczenie, lub kierować nim manualnie, za pomocą specjalnej aplikacji. Droid wydaje z siebie oryginalne dźwięki, w zależności od sytuacji i interakcji z użytkownikiem. Prawdziwym fenomenem jest zapis i odtwarzanie holograficznych wiadomości – który polega na prezentacji treści z wykorzystaniem rzeczywistości rozszerzonej na tablecie lub smartphonie.
   https://www.youtube.com/watch?v=-1Y2WfcCb4M

 

SENT Technology

Profilem przedsiębiorstwa jest głównie budowa sieci wod.-kan.-gaz., niwelacja terenu, wszelkiego typu odwodnienia, zagospodarowanie terenów pobudowlanych i zielonych. Wprowadzamy jednostkę innowacyjną SENT Technology mającą na celu rozszerzenie działalności naszej firmy m.in. o budowę maszyn i urządzeń do druku 3D. W związku z wielobranżowością usług firmy otwieramy się na nowe możliwości rozwoju. Wydział powstał jako rozwinięcie współpracy młodych pasjonatów elektroniki, mechaniki i informatyki, która obecnie przekłada się na rozwój wielu ciekawych projektów. Są to prace związane głównie z maszynami CNC do użytku domowego, choć w planach są też projekty dla sektora przemysłowego. Druk trójwymiarowy jest na razie podstawową płaszczyzną zainteresowań jednostki, choć perspektywy na przyszłość są dużo szersze. Od wielofunkcyjnych maszyn do obróbki materiałów, przez drony, do interaktywnych miejsc pracy. Podstawową misją jest przybliżenie możliwości, które dają druk trójwymiarowy i wszelkie nowe technologie, przeciętnym konsumentom, oczekującym bezawaryjnych, prostych w obsłudze i możliwie przystępnych cenowo urządzeń. Rozwijane projekty cechują się wysoką innowacyjnością i nowatorskim podejściem do tematu, przy jednoczesnym zachowaniu dobrego stosunku jakości do ceny oraz głównej zasady przystępności dla użytkownika. Dzięki efektywnemu wykorzystaniu nowych technologii, tworzone produkty będą cechowały się szerokim spektrum możliwości, co jednak nie odbędzie się kosztem prostoty obsługi. Poprzez udostępnianie kompletnych zestawów do samodzielnego montażu, możliwe będzie również wykorzystanie nowych technologii w edukacji i podnoszenie poziomu ogólnej wiedzy technicznej społeczeństwa. Konsumenci nie będą oczywiście pozbawieni wsparcia technicznego, które będzie zapewnione dla każdego urządzenia. Stawiając na nieszablonowe pomysły, kreatywność oraz postęp i budowanie dobrych, świadomych relacji z konsumentami, SENT Technology będzie dążyć do rozwoju i upowszechniania, a także opracowywania nowych technologii.

Na ekspozycji SENT Technology podczas Dnia Nauki i Przemysłu będzie można zobaczyć działającą realizację projektu drukarki 3D opensource RepRap oraz działający prototyp autorskiego urządzenia tego typu, stworzony od podstaw przez SENT Technology. Nowatorska konstrukcja zawiera wiele ciekawych rozwiązań technicznych, w tym ponadprzeciętnie dokładny czujnik ultradźwiękowy UltraRanger, a także, niespotykane dotychczas w tego typu urządzeniach rozwiązanie jakim jest podnośnik nożycowy. Urządzenie jest ponadto w pełni skalowalne, a konstrukcja umożliwia budowę w dowolnych rozmiarach. Wykorzystanie do jego budowy części drukowanych na innych urządzeniach, upraszcza proces konstrukcyjny i ułatwia serwisowanie. W czasie wystawy zaprezentujemy wszystkie wyróżniające się cechy naszej konstrukcji i innowacje z nią związane. Ekspozycja przybliży odwiedzającym działanie technologii druku 3D i pozwoli zobaczyć proces drukowania, a także przekonać się o jego ogromnych możliwościach. Poprzez zapoznanie się z działaniem urządzenia, odwiedzający będą mogli przekonać się o ich użyteczności i zaskakująco łatwej obsłudze. Na stanowisku zostaną zaprezentowane również materiały dotyczące zbudowanej przez nasz zespół frezarki CNC o powierzchni roboczej dwóch metrów kwadratowych oraz multimedia związane z powstawaniem jednostki i jej działalnością, która docelowo obejmie dużo więcej zagadnień związanych z szeroko pojętymi innowacjami.

Novelty sp. z o.o. / Smart Geomatic

Novelty specjalizuje się w projektowaniu i produkcji bezzałogowych systemów latających (BSL) do zastosowań cywilnych. Firma jest producentem profesjonalnych systemów opartych o płatowce, platformy wirnikowe i sterowce. Wszystkie platformy latające oferowane przez Spółkę zostały opracowane przez zespół zatrudnionych przez nią specjalistów i są wynikiem szeroko zakrojonych prac badawczo-rozwojowych w zakresie elektroniki, układów stabilizacji głowic optoelektronicznych, autonomicznych układów sterowania, alternatywnych układów zasilania, systemów napędowych inżynierii lotniczej oraz informatyki. Najważniejsze z oferowanych rozwiązań to samoloty bezzałogowe ALBATROS oraz wielowirnikowce OGAR.

W oparciu o własne platformy bezzałogowe Novelty świadczy usługi dla rynku cywilnego, w tym realizuje zlecenia fotogrametryczne (ortofotomapy), wykonuje trójwymiarowe modele powierzchni terenu, tworzy chmury punktów, realizuje zlecenia na obserwację terenu itp. Rozwiązania oferowane przez Spółkę znajdują zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu m.in. wykorzystywane są do monitorowania obiektów naziemnych (patrolowania i oceny stanu sieci energetycznych czy gazowych, infrastruktury drogowej lub kolejowej), w ratownictwie i poszukiwaniach, dla uzyskania czy potwierdzenia informacji geodezyjnych, w rolnictwie dla oceny stanu wegetacji roślin itp.

Smart Geomatic jest firmą ukierunkowaną na rynek geoinformacji, Infrastruktur Informacji Przestrzennej (IIP) oraz Systemów Informacji Geograficznej (GIS). Firma specjalizuje się w budowie oprogramowania dedykowanego prezentacji danych przestrzennych oraz wyników analiz za pośrednictwem geoportali www i geoportali mobilnych – dedykowanych do pracy na urządzeniach mobilnych (smartfony i tablety). Rozwiązania Smart Geomatic stawiają na szybkość i wydajność pracy w sieci (www) i na urządzeniach mobilnych (on-line) kosztem nadmiernie rozbudowanych funkcjonalności. W projektowaniu i budowie oprogramowania firma wykorzystuje najnowsze dostępne technologie informatyczne (szczególnie w obszarze „geo”), śledząc jednocześnie trendy bieżące i przyszłe w tym zakresie. Środowiskiem pracy aplikacji Smart Geomatic jest chmura obliczeniowa, dzięki czemu m. in. możliwa jest ich optymalizacja.

Oprogramowanie geoinformacyjne oferowane przez firmę dedykowane jest dla szerokiego zakresu obszarów i branż, w których dane przestrzenne oraz ich analizy odgrywają znaczącą rolę – m. in. samorząd, planowanie, turystyka, ochrona środowiska. Nadążając za współczesnym trendami, potrzebami oraz obowiązkami wynikającymi z przepisów prawa (szczególnie w obszarze samorządów) aktualne rozwiązania firmy umożliwiają udostępnianie e-usług (na wysokich poziomach dojrzałości) oraz publikowanie otwartych danych „Open Data”.

W ramach strategicznej współpracy z firmą Novelty RPAS – wiodącym producentem latających platform bezzałogowych (RPAS) – Smart Geomatic specjalizuje się w dostarczaniu rozwiązań i aplikacji geoinformatycznych (geoportali) dedykowanych m. in. dla branży energetycznej oraz publikowania i wizualizacji danych przestrzennych pozyskiwanych przez bezzałogowce (ortofotomapy, wyniki inwentaryzacji, itd.). Aktualnie trwają prace nad aplikacją mobilną dla pilotów bezzałogowców, która m. in. ułatwiałaby poruszanie się bezzałogowców w przestrzeni powietrznej zgodnie z przepisami prawa lotniczego

Ekspozycja firm Novelty RPAS i Smart Geomatic podczas Dnia Nauki i Przemysłu umożliwi zaprezentowanie wyników współpracy obu firm dedykowanych m. in. branży energetycznej. Na stosiku firmy zostanie zaprezentowana latająca platforma bezzałogowa RPAS OGAR – innowacyjne narzędzie do prowadzenia prac lotniczych takich jak: paszportyzacja sieci elektronenergetycznych, monitoring gazociągów, tworzenie ortofotomap, prowadzenie akcji poszukiwawczo ratowniczych, obliczanie wskaźników stanu zdrowia roślin i tworzenie map nawożenia dla rolnictwa precyzyjnego, tworzenie cyfrowych modeli terenu oraz klasyfikowanej chmury punktów. System ma tak wiele zastosowań dzięki modułowej budowie i innowacyjnych głowicach opracowanych w Novelty. Modułowość systemu polega na tym, że platforma latająca traktowana jest jako nosiciel dla modułów roboczych, które z kolei definiują funkcjonalność urządzenia. RPAS Ogar jako platforma nośna cechuje się wieloma innowacyjnymi rozwiązaniami. Posiada wbudowany GPS z poprawkami czasu rzeczywistego RTK dzięki czemu dokładność pozycjonowania platformy wynosi do 5 cm. Wymienność głowic roboczych pozwala na wszechstronne zastosowanie. Głowica obserwacyjna WatchDog wyposażona jest w kamerę termowizyjną oraz kamerę światła dziennego z 30 krotnym zoomem. Głowica geodezyjna GeoScanner – wyposażona jest w aparat z metrycznym obiektywem oraz system georeferencji zdjęć. Głowica AgroObserver wyposażona jest w zaawansowaną kamerę wielospektralną pozwalającą na badanie stanu wegetacji roślin.
Wszystkie rodzaje i typy danych przestrzennych pozyskane przez OGARa po przetworzeniu mogą zostać wprowadzone do systemu WeMapo.com (opracowango przez Smart Geomatic), który bazuje na geoportalu z podkładem mapowym dla całej Polski, dzięki czemu umożliwia szybką prezentację wyników nalotów w postaci danych przestrzennych z możliwością dodania innych danych tematycznych (np. sieci dróg, granic administracyjnych, itd.). Możliwości prezentacji danych przez geoportal sięgają znacznie dalej. Zaprezentowany zostanie również system PROTENER dedykowany branży energetycznej.
Na Pikniku Naukowym możliwe będzie również pozyskanie informacji o pełnych możliwościach bezzałogowych platform latających, aplikacji geoinformacyjnych (geoportali i geoportali mobilnych). Ponadto przedstawiona zostanie ścieżka rozwoju zawodowego pilota bezzałogowców zgodna z metodologią szkoleń Novelty RPAS oraz ścieżka rozwoju specjalisty w zakresie geoinformacji w zakresie niezbędnym do pracy z danymi przestrzennymi pozyskiwanymi przez bezzałogowe platformy latające (na przykładzie ofert szkoleniowej certyfikowanych ośrodków Novelty RPAS).

ProPoint Sp. z o.o. sp. k.

Zakres działalności ProPoint obejmuje programowanie i uruchamianie systemów automatyki przemysłowej opartych na sterownikach PLC oraz systemach wizualizacji SCADA. Firma zajmuje się programowaniem robotów przemysłowych w trybie online wraz z symulacjami w trybie offline, jak również tworzeniem dokumentacji elektrycznej (EPLAN). Dzięki wsparciu działu wirtualnych rozruchów (WINMOD) jesteśmy w stanie niemal w 100% przetestować nasze oprogramowanie, minimalizując czas potrzebny do jego uruchomienia u klienta końcowego. Działamy na rynku międzynarodowym realizując projekty dla największych motoryzacyjnych marek na świecie, od Azji, przez Europę po obie Ameryki.
ProPoint Sp. z o.o. sp. k. prowadzi szereg prac badawczo rozwojowych, głównie we współpracy z Politechniką Śląską. Realizujemy innowacyjny projekt dotyczący wirtualnych rozruchów dofinansowany ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Na stoisku firma ProPoint Sp. z o.o. sp. k zaprezentuje robot przemysłowy ABB, który sterowany jest za pomocą ruchów gestem (aplikacja leap motion). Przedstawione zostaną symulację obiektów rzeczywistych udostępniając oprogramowanie, na którym symulujemy rozruchy, uczestnicy za pomocą okularów 3D będą mieli okazję zobaczyć pracę w środowisku 3D.

HEATU Kamil Jarzombek

„HeatU” to startup technologiczny tworzący systemy grzewcze, które można podłączyć do dowolnego powerbanku. Naszą wizją jest dostarczenie tego typu systemów do wielu branż. Zaczynając od producentów odzieży, przez firmy produkujące akcesoria medyczne, wózki dziecięce, oraz wiele innych. Przy tak niskich napięciach (5v) osiągnęliśmy możliwość rozgrzania systemu nawet do 50’ C. Taka temperatura pozwala rozgrzać bardzo szybko nawet największych zmarzluchów.
Maty grzewcze, które zostały zastosowane w systemie HeatU są odporne na czynniki mechaniczne. Mogą być dowolnie zginane, przerywane, zalewane wodą i wciąż zachowają swoje właściwości grzewcze. W tym momencie firma „HeatU” jest na etapie ostatnich testów, oraz przygotowywania ofert marketingowych dla potencjalnych klientów.
Projekt HeatU to laureat nagrody Akcelerator Przedsiębiorczości Akademickiej Santander Universidades przyznawanej w ramach konkursu dla najlepszych startupów.

„HeatU” na stoisku przedstawi prototypy naszych rozwiązań, oraz „goły” system grzewczy, który będzie można podłączyć do dowolnego powerbanku i poczuć ciepło systemu na własnej skórze. Jednym z prototypów będzie wyżej wspomniana torba medyczna na płyny infuzyjne. Osoby odwiedzające stoisko będą mogły dokładnie przyjrzeć się w jaki sposób został wszyty system do środka i dowiedzieć się, dlaczego rozwiązanie z powerbankami jest dla ratowników medycznych tak ważną kwestią.
Na stanowisku będą wystawione mate grzewcze, które dowolnie będzie można zginać, rozdzierać, zgniatać tylko po to, aby na samym końcu po podłączeniu do źródła energii i tak poczuć ciepło systemu.
Przeprowadzony zostanie konkurs w, którym będzie do wygrania powerbank.

4Experience Sp. z o.o.

4Experience to jeden z liderów polskiego świata wirtualnej rzeczywistości (Virtual Reality). Firma skupia się na tworzeniu rozwiązań (symulacji, animacji oraz video360) wspierających procesy edukacyjne i szkoleniowe w firmach, instytucjach, uczelniach i szkołach. Dodatkowo firma świadczy usługi w zakresie doradztwa technologicznego oraz oprogramowania związanego z technologią wirtualnej rzeczywistości, augmented reality i innych. Siedziba firmy znajduje się w Bielsku-Białej oraz w Warszawie.
Na stoisku firmy 4Experience zademonstrowana zostanie technologia wirtualnej rzeczywistości. Pokazana zostanie zarówno w kontekście możliwości marketingowych, ale głównie jeśli chodzi o potencjał szkoleniowy i potencjał rozwoju nowych kompetencji. Zobaczyć będzie można kilka wdrożeń zarówno z przemysłu, jak i organizacji pozarządowych, w tym m.in. oprogramowanie szkoleniowe przygotowane dla organizacji „Lekarze bez Granic.”

3DGence Sp. z o.o.

Jako 3DGence blisko współpracujemy z Politechnika Śląską w Gliwicach, która jest dla nas nieocenionym zapleczem naukowym i jednocześnie sami wspieramy działania uczelni. Obecnie jesteśmy właścicielami kilku opatentowanych rozwiązań w zakresie druku 3D
i oferujemy dwa modele drukarek: 3DGence ONE oraz 3DGence PRO. Nieustannie doskonalimy system zarządzania jakością oraz dynamicznie rozwijamy sieć sprzedaży.
3DGence to przede wszystkim urządzenia tworzone z pasją i dbałością o najdrobniejsze szczegóły. Urządzenia 3DGence to klucz do świata, w którym wszystkie twoje pomysły stają się rzeczywistością, świata, w którym ograniczeniem jest tylko twoja wyobraźnia.
W skład naszego zespołu wchodzą naukowcy, technicy i managerowie. Sięgamy wyłącznie po najlepszych specjalistów z branży, a nasza ekipa stale się powiększa. Naszym głównym celem jest zwiększenie wartości Twojego biznesu, dzięki technologii druku 3D.
Jesteśmy otwarci na nawiązywanie współpracy z handlowcami, ośrodkami badawczymi
i uczelniami. Szukamy również młodych talentów, którzy byliby chętni aby dołączyć do naszej ekipy i wspólnie z nami tworzyć i doskonalić nasze drukarki 3D.

Podczas Dnia Nauki i Przemysłu, osoby zwiedzające stoisko 3DGence będą mogły zobaczyć drukarki 3DGence ONE. Drukarki 3DGence ONE przeznaczone są zarówno dla osób rozpoczynających przygodę z drukiem przestrzennym, jak również dla profesjonalistów ceniących najwyższą jakość i niezawodność. Podczas Pikniku Naukowego drukowane będą różne elementy z tworzywa PLA oraz zaprezentowane zostaną wydruki, które powstały na drukarkach 3DGence ONE, między innymi: prototyp kombajnu górniczego, model makiety domu, części samochodowe, figurki, breloki. Zaprezentowane zostaną różne sposoby obróbki modeli na przykładzie pomalowanych postaci z gier.

Główne cechy 3DGence ONE:

 • Specjalny ceramiczny stół zapewniający dobrą przyczepność podczas wydruku i łatwość odseparowywania gotowych wydruków przy estetycznej strukturze powierzchni przylegającej do stołu.
 • Szybka, cicha i wydajna praca przy zachowaniu wysokiej jakości wydruku,
 • Wyspecjalizowany algorytm zapewniający szybką i bezproblemową automatyczną kalibrację urządzenia.
 • Unikatowy system szybkiej wymiany głowicy drukującej (dwa zgłoszenia patentowe),
 • Niespotykana dotąd wysoka jakość wydruku dzięki systemowi kontroli ciśnienia w dyszy głowicy.
 • Polski produkt wykorzystujący wysokiej jakości profesjonalne komponenty,
 • Możliwość zastosowania szerokiej gamy rodzajów materiałów o średnicy 1.75 mm,
 • Specjalnie zaprojektowana dedykowana elektronika pozwalająca na uzyskanie wysokiej wydajności pracy podzespołów,
 • Duże pole robocze 240x255x200 mm,
 • Oświetlenie pola roboczego pozwalające na pełną kontrolę nad wydrukiem.

Wielton S.A.

Wielton S.A. z siedzibą w Wieluniu to największy polski producent naczep, przyczep i zabudów samochodowych. Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i należy do grona pięciu największych producentów w swojej branży w Europie. Na sukces Wieltonu w samym tylko Wieluniu pracuje obecnie ponad 1200 pracowników. W ofercie firmy znajduje się 65 typów produktów. Klientami Wieltonu są firmy transportowe, budowlane, produkcyjne, dystrybucyjne i rolnicze. Dzięki rozbudowanej sieci sprzedaży na drogi Europy wyjechało już ponad 60 000 naczep i przyczep. Trafiają one do 35 krajów, w tym m.in.: do Polski, Niemiec, Francji i Włoch, a także do krajów Azji i Afryki. Grupa Wielton posiada dwa zakłady produkcyjne: w Polsce oraz we Francji, a także dwie montownie: we Włoszech i w Rosji. Swoim klientom Wielton zapewnia wsparcie serwisowe w całej Europie.
Spółka została nagrodzona przez Ministerstwo Gospodarki tytułem „Orła Eksportu” przyznawanym przedsiębiorstwom najprężniej rozwijającym sprzedaż za granicą. W 2015 r. Wielton otrzymał status Centrum Badawczo-Rozwojowego. Inwestycje w badania i rozwój to dla spółki istotny element strategii. Już dziś firma współpracuje z instytutami i uczelniami
w Polsce i za granicą, a Centrum Badań i Rozwoju posiada jedyną w tej części Europy stację do całopojazdowego badania naczepy.

Podczas Dnia Nauki i Przemysłu, firma Wielton zaprezentuje naczepę w postaci furgonu multimedialnego MAN.

Firma Wielton, która od dawna stawia na innowacyjność, wsparła przygotowanie wyjątkowego projektu, który przedstawia historię w atrakcyjnej, interaktywnej formie możliwie jak najszerszemu gronu publiczności. Naczepa furgonowa firmy Wielton została zaadaptowana na wirtualne muzeum MAN.

Mobilne muzeum powstało z okazji jubileuszu 100-lecia wyprodukowanego pierwszego pojazdu ciężarowego przez MAN. Można w nim odbyć wirtualny spacer od powstania pierwszej ciężarówki MAN – Saurer, przez kolejne etapy rozwojowe produktów MAN. Projekt wkracza również w przyszłość, ponieważ daje możliwość oglądania koncepcyjnego, futurystycznego modelu ciągnika siodłowego MAN Concept S, który jest tworzony na oczach zwiedzających, dzięki zastosowaniu technologii druku 3D. W naczepie mieści się 5 interaktywnych stanowisk, gdzie korzystając z tabletów można zaznajomić się z motoryzacją i nowoczesną technologią. Wielton jest partnerem tej akcji i wspiera projekt, który przedstawia poszczególne etapy rozwoju ciężarówek, wszystkim zainteresowanym zarówno motoryzacją, jak i fanom nowoczesnej technologii.