Instytut Techniki Górniczej KOMAG

INTERAKTYWNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Ekspozycja obejmie dwa rozwiązania: grę szkoleniową oraz trenażer. Wyposażenie stoiska wystawowego składać się będzie z rzutnika, ekranu oraz komputera z podłączonym pilotem do sterowania kombajnu. Ponadto przy stanowisku rozmieszczone będą rollup’y i materiały informacyjne.

SPOSÓB PREZENTACJI DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH TARGI

Osoby odwiedzające targi będą mogły:

 • obejrzeć prezentację na temat sposobu użytkowania gry szkoleniowej,
 • obejrzeć prezentacje na temat sposobu użytkowania trenażera,
 • osobiście wypróbować grę szkoleniową,
 • osobiście wypróbować działanie trenażera.

OPIS PREZENTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Aby działania w przedsiębiorstwie mogły przebiegać sprawnie i poprawnie, realizujący je pracownicy muszą dysponować wiedzą na temat obowiązujących zasad i procedur postępowania oraz na temat prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń. Dla skutecznego upowszechniania tej wiedzy pożądane jest stosowanie rozwiązań, które pozwalają na wysokie zaangażowanie pracowników w proces szkolenia. Do takich rozwiązań można zaliczyć zastosowanie interaktywnych materiałów szkoleniowych. Przykładami są, opisane poniżej, gra szkoleniowa oraz trenażer.

GRA SZKOLENIOWA. Prezentowana gra szkoleniowa przeznaczona dla nowo przyjętych pracowników kopalni. Wspomaga ich w zakresie przyswojenia wiedzy dotyczącej procedur postępowania i wymogów obowiązujących od momentu wkroczenia na teren zakładu pracy do momentu dotarcia na stanowisko wykonania powierzonego zadania.
Gra obejmuje dwa moduły przeznaczone dla szkolonego – moduł instruktażowy i moduł testowy wraz modułem przeznaczonym dla administratora. Praca z modułem instruktażowym polega na wirtualnym przejściu drogi od wejścia na teren zakładu aż do dojścia na miejsce pracy. W tym czasie szkolony zapoznaje się z informacjami na temat prawidłowego postępowania oraz wykonuje czynności zgodnie z wyświetlonymi poleceniami. Pokonywana droga podzielona jest na etapy, a wykonanie czynności musi odbyć się z zachowaniem z góry określonych rygorów czasowych. W aplikacji umieszczono materiały filmowe zarejestrowane na terenie kopalni, przez co prezentowane zadania odwołują się do rzeczywistych miejsc, w których przebywać będzie osoba szkolona. Moduł instruktażowy stanowi więc rodzaj przewodnika dla nowo przyjętego pracownika, (rys.1).

Rysunek 1. Moduł instruktażowy gry szkoleniowej

Moduł testowy weryfikuje wiedzę szkolonego. Obejmuje zestaw pytań oraz dostępnych wariantów odpowiedzi. Odpowiedź należy wskazać mieszcząc się w zadanym czasie( rys.2).

Rysunek 2. Moduł testowy gry szkoleniowej

Pytania, możliwe odpowiedzi oraz limit czasowy na wybór odpowiedzi są wyznaczane są w module administracyjnym (rys.3).

Rysunek 3. Moduł administratora gry szkoleniowej

Wszystkie podejmowane przez szkolonego decyzje są monitorowane i uwzględniane w generowanym na końcu gry raporcie.

TRENAŻER. Idea realizacji szkolenia z zastosowaniem trenażera polega na sterowaniu trójwymiarowym modelem komputerowym maszyny za pomocą rzeczywistego, fizycznego elementu sterowniczego. Rzeczywista maszyna zostaje zastąpiona “wirtualną maszyną” (rys.4).

Rysunek 4. Sterowanie „wirtualną maszyną” za pomocą pilota

Trenażer stanowi więc połączenie rzeczywistego elementu sterowniczego maszyny, jakim jest np. pilot, z trójwymiarowym modelem tej maszyny i jej środowiska pracy. Skutki zastosowania elementu sterowniczego są na bieżąco prezentowane interaktywną animacją.

Prezentowany trenażer opracowany został na potrzeby szkolenia operatorów kombajnu ścianowego. Stanowisko szkoleniowe, na którym stosowany jest trenażer złożone jest z:

 • komputera z zainstalowaną aplikacją komputerową,
 • elementu sterowniczego – pilota podłączonego do komputera,
 • rzutnika oraz ekranu.

Rysunek 5. Zastosowanie trenażera na stanowisku szkoleniowym

Szkolony kombajnista wyposażony zostaje w pilot, za pomocą którego steruje wirtualnym kombajnem (rys.5). Skutki jego działań odzwierciedlone są w realistyczny sposób obrazem prezentowanym na ekranie oraz warstwą dźwiękową. Osoba szkolona ma możliwość interaktywnie zmieniać punkt patrzenia na maszynę i jej środowisko pracy – służy do tego zestaw wirtualnych kamer.

Trenażer umożliwia przyswajanie umiejętności sterowania maszyną bez konieczności jej rzeczywistego zastosowania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku  maszyn przemysłowych, których udostępnienie na potrzeby szkoleń jest niemożliwe, utrudnione lub niepożądane z uwagi na:

 • ograniczoną dyspozycyjność maszyny,
 • ryzyko uszkodzenia maszyny przez niewłaściwe sterowanie nią,
 • środowisko pracy, w jakim odbywa się użytkowanie maszyny (np. istniejące zagrożenia naturalne itd.).

Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie techniki i aparatury medycznej, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie tych wyników, w celu kreowania i rozwijania zaawansowanych technologii dla ochrony i promocji zdrowia. Prace prowadzone w Instytucie dotyczą rozwoju technik diagnostyczno-terapeutycznych oraz aparatury i oprzyrządowania do diagnostyki, terapii i rehabilitacji chorych.

W Instytucie wykreowano i rozwinięto na poziomie światowym nowe kierunki techniki medycznej obejmujące:

 • nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii chorób serca,
 • systemy monitorowania i nadzoru matki i dziecka w okresie ciąży i porodu,
 • systemy kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych elektroterapii serca,
 • spersonalizowane systemy wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej.

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Instytucie obejmują perspektywiczne kierunki inżynierii biomedycznej i dotyczą następującej problematyki:

 • rozwój technik monitorowania parametrów biomedycznych i środowiskowych,
 • zaawansowane metody przetwarzania sygnałów biomedycznych dla potrzeb medycyny matki i dziecka,
 • systemy informatyczne wspomagające diagnostykę i terapię chorych,
 • rozwój systemów telemedycznych,
 • rozwój technologii mechatronicznych dla zastosowań medycznych,
 • zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w przetwarzaniu informacji biomedycznych,
 • mechatronika i robotyka we wspomaganiu funkcji życiowych i rehabilitacji medycznej.

W Instytucie działa Centrum Doskonałości STIMCARD prowadzące badania w zakresie rozwoju metod elektrostymulacyjnych w diagnostyce i terapii medycznej.
W ramach struktury organizacyjnej ITAM działa akredytowane Laboratorium Badawcze
Lab-ITAM wykonujące badania techniczne wyrobów medycznych dla celów certyfikacyjnych.
Celem strategicznym Instytutu jest działalność na rzecz ochrony zdrowia. Aktywność Instytutu ukierunkowana jest na realizację prac badawczych w dziedzinie techniki i aparatury medycznej oraz na przystosowanie wyników prac do wdrożeń w praktyce gospodarczej.
Instytut jest jedyną w kraju jednostką działającą w obszarze techniki medycznej, obejmującą swoją działalnością wszystkie etapy powstawania wyrobu medycznego, tj. prace badawcze, rozwojowe, projektowanie, prototypowanie, ocenę zgodności, przygotowanie wyrobu do wdrożenia oraz certyfikację urządzeń.
ITAM jest centrum kompetencji oraz źródłem innowacyjnych technologii w dziedzinie urządzeń medycznych – cenionym zarówno przez przedsiębiorców z sektora przemysłu wyrobów medycznych, jak i przez środowisko naukowe – oferującym swoim klientom usługi na najwyższym światowym poziomie.

W trakcie Pikniku Naukowego Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM zaprezentuje system do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinetycznym zamkniętym RENOG

Urządzenie RENOG jest urządzeniem przeznaczonym do rehabilitacji narządu ruchu w schorzeniach ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz w zastosowaniu do odnowy biologicznej i w sporcie.

Urządzenie umożliwia zmianę kąta nachylenia ramy górnej względem dolnej w zakresie 0÷72 stopni. Dzięki tej funkcji można pionizować pacjentów jak również zadawać dodatkowe obciążenie w przypadku pozostałych ćwiczeń. Leżysko przemieszczające się wzdłuż ramy górnej jest wyposażone w czujnik przemieszczenia, co pozwala wyznaczyć zakres ruchu do wykonania przez pacjenta oraz obliczyć przebyty dystans. RENOG wyposażony jest w pulpit sterujący umożliwiający bieżącą obserwację wielkości i symetrii obciążenia kończyn dolnych, liczby wykonanych powtórzeń, liczby spalonych kcal. Ponadto umożliwia wprowadzenie danych pacjenta, zadanie parametrów ćwiczeń i archiwizację przebiegu sesji rehabilitacyjnej.

ZALETY:

 • wykonywanie ćwiczeń w warunkach odciążenia stawów
 • precyzyjne dawkowanie oporu
 • praca kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym
 • programowanie zakresu ruchu w stawach
 • analiza symetrii ćwiczeń i obciążeń w obrębie kończyn dolnych
 • prowadzenie diagnostyki i monitorowanie postępów
 • prowadzenie treningu wytrzymałościowego i poprawę kondycji ogólnej
 • prowadzenie biernej pionizacji wspomaganej ćwiczeniami biernymi lub czynnymi
 • wykorzystywanie techniki sprzężenia zwrotnego (biofeedback), w którym pacjent otrzymuje informację o skutkach swoich działań
 • regulacja wysokości podstopnic oraz kąta ich pochylenia w dwóch płaszczyznach
 • programowa obserwacja stanu pacjenta przy pomocy pulsoksymetru

Bardzo ważną cechą urządzenia jest funkcja biofeedbacku. Pomaga ona pacjentowi kontrolować poprawność wykonywania ćwiczeń oraz prowadzić ćwiczenia w łańcuchu kinematycznym zamkniętym, z fizjologiczną podstawą ruchu, nastawnym w szerokich granicach obciążeniem oraz nadzorem, analizą, a także archiwizacją komputerową.
System wyposażony w pulpit sterujący umożliwia ciągłą obserwację wielkości i symetrii obciążenia kończyn dolnych, liczby wykonanych powtórzeń, pracy wykonanej przez chorego, liczby spalonych kcal (kJ), a także mocy mięśni kończyn dolnych.

Opis pokazu/aktywności:
Prezentacja przez obsługę stoiska – pracowników Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – funkcjonowania oraz korzyści wynikających z użytkowania urządzenia RENOG.
Urządzenie RENOG to w dużym uproszczeniu stół pionizujący z ruchomym leżem. Dzięki funkcji pomiarowej sił na podłoże możliwa jest interakcja urządzenia z osobą wykonującą ćwiczenie. W ramach pokazu planowana jest prezentacja urządzenia, pokaz z udziałem pracownika ITAM z założonym paskiem POLAR (pomiar tętna), wykonanie ćwiczeń z równomiernie rozłożonym obciążeniem pomiędzy prawą i lewą kończyną przy zmieniającym się obciążeniu.

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Motto:

„Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie.”

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia jednostki służącej wzmocnieniu współpracy nauki z biznesem i samorządem. Profil działalności CITT wpisuje się w długookresową politykę Politechniki Śląskiej w zakresie wzrostu znaczenia roli uczelni technicznych w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy poprzez komercjalizację badań naukowych.

Misją Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest zbudowanie efektywnej sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sfery biznesu, CITT oferuje:

 • Dostarczanie nowych lub rozwój już stosowanych technologii,
 • Poszukiwanie partnerów naukowych do realizacji prac badawczo – rozwojowych,
 • Poszukiwanie i kojarzenie partnerów, w tym do współpracy w zakresie transferu wiedzy, technologii i innowacji oraz partnerów do współpracy gospodarczej,
 • Informację o posiadanych rozwiązaniach, wynikach badań, w tym opatentowanych,
 • Udzielanie licencji na korzystanie z dóbr intelektualnych będących własnością Politechniki Śląskiej,
 • Badania, ekspertyzy,
 • Opinie o innowacyjności,
 • Dedykowane kursy dokształcające,
 • Audyty technologiczne i innowacyjne.

Naukowcom oferujemy wsparcie w następujących dziedzinach:

 • Przygotowanie strategii komercjalizacji dóbr własności intelektualnej, technologii,
 • Promocja ofert technologicznych oraz badawczych,
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej, wynalazczości i praw autorskich dla pracowników Uczelni
 • Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym tworzenie nowych przedsiębiorstw komercjalizujących wyniki badań

ŁĄCZYMY NAUKĘ Z BIZNESEM
Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz skorzystania z oferty CITT Politechniki Śląskiej.
www.technologie.polsl.pl
www.citt.polsl.pl

Sillcoal sp.z o.o.

Przedsiębiorstwo zamierza produkować nowe paliwo carbozol na bazie węgla kamiennego. Pracujemy nad tym tematem już trzy lata. W tym roku wybudujemy instalacje pilotażową.

Działamy we współpracy z Rosyjską Akademią Nauk w Nowosybirsku.
Nowe paliwo jest suspensją wodno węglową. Woda w ilości 30 %  i węgiel w ilości 70 %
Węgiel musi być rozdrobniony do frakcji poniżej 100 μm
Nowe paliwo węglowe jest paliwem ekologicznym.
Zanieczyszczenia ze spalania są w ramach dopuszczonych ilości.
Jest to paliwo przyszłościowe dla naszej gospodarki.
Pokażemy przede wszystkim w jaki sposób nowe paliwo carbozol spala się w kotle grzewczym. Jest to bardzo ciekawe. Pokazuje spalanie węgla w suspensji wodnej.
Zasada pokazuje do czego potrzebna jest woda w procesie spalania.

PUH Optronic

W trakcie Targów chcielibyśmy zaprezentować nowatorskie narzędzia, które mogą służyć do wzbogacania prezentacji o możliwość interakcji zarówno ze strony prowadzącego, jak i słuchaczy – zarówno prezentacji biznesowych, ale również, a może przede wszystkim, interakcji wzbogacającej procesy kształcenia na podobieństwo tablic interaktywnych, a jednocześnie stanowiące dla nich alternatywę zarówno funkcjonalną, jak i ekonomiczną. Produktem, który zaprezentujemy jest gama urządzeń sCoolPen – opatentowanych przez izraelską firmę Pegasus rozwiązań wykorzystujących podczerwień i ultradźwięki by śledzić położenie pióra i zapisywać je w pamięci urządzenia bazowego lub, na bieżąco poprzez USB lub Bluetooth, przesyłać do komputera gdzie dane mogą być wykorzystane do nanoszenia poprawek na prezentacji, rozwiązywaniu zadań rysunkowych czy też po prostu tworzenia rysunków. sCoolPen może być również wykorzystany by dostosować ekrany notebooków do możliwości, jakie dają nowe systemy operacyjne Windows 8 i Windows 7 zaprojektowane z myślą o interfejsach dotykowych. Aktualnie do rodziny produktów należą Wirtualna Tablica Interaktywna sCoolPen XN600, Wirtualny Notatnik sCoolPen Sketch XN303i i Wirtualna TouchScreen sCoolPen Touch 8. W oparciu o tę samą technologię ilustrują szeroki zakres zastosowań urządzeń dotykowych – od notatnika, w którego pamięci możemy przechowywać informacje i notatki (które następnie możemy przenieść do komputera, albo podzielić się nimi wykorzystując smartfony z systemem iOS, Android lub Blueberry), przez modernizowanie notebooków, które nie są wyposażone w ekrany dotykowe, po tanią alternatywę (jednocześnie oferującą możliwości, których nie spotkamy w rozwiązaniach obecnie dostępnych) dla interaktywnych tablic. Wirtualna tablica interaktywna może być bowiem wręczona każdemu uczestnikowi wykładu, który może nanosić swoje uwagi, czy odpowiadać na pytania lub rozwiązywać problemy, bez konieczności wstawania z miejsca. Dodatkowo również w tym przypadku stacja bazowa urządzenia zapamięta notatki, uwagi i odpowiedzi, które możemy później przeanalizować czy też przesłać uczestnikom wykładu, zajęć czy ćwiczeń. Natomiast istotny aspekt ekonomiczny rozwiązania jakim jest Wirtualna Tablica jest możliwość wykorzystania posiadanych urządzeń służących do projekcji (komputera i projektora) bez konieczności kupowania drogiej tablicy interaktywnej do uzyskania podobnej funkcjonalności.

Poniżej przedstawiamy urządzenia/rozwiązania, które chcielibyśmy zaprezentować w trakcie Targów:

Wirtualna tablica interaktywna SCOOLPEN XN600

Czym jest interaktywna tablica?

Jest potężnym narzędziem do prezentacji oraz kontrolerem PC. Używając pióra cyfrowego, prezentujący  może dodawać adnotacje na slajdach lub innych wyświetlanych dokumentach. Jest potężnym narzędziem zastępującym tradycyjne tablice z pisakami i ścierkami. Cokolwiek napiszesz, jest przekazywane w czasie rzeczywistym i jest wyświetlane na ekranie komputera lub projektora.

Pisanie w trybie tablicy
Cokolwiek zapiszesz piórem cyfrowym na papierze jest automatycznie wyświetlane na ekranie. Jest to wspaniałe rozwiązanie umożliwiające dzielenie się przemyśleniami z audytorium. Notatki mogą zostać zapisane, a później udostępnione.

Prezentacja w PowerPoint
Możesz dodawać adnotacje, rysunki na slajdach. Wszelkie adnotacje, rysunki są natychmiastowo wyświetlane na ekranie. Audytorium widzi Twoje adnotacje w czasie rzeczywistym, bez opóźnień. Używając wirtualnych przycisków rozszerzasz możliwości prezentacji, przewijasz w dowolnym momencie slajdy, zmieniasz kolory pisaka i masz jeszcze wiele innych opcji, a to wszystko bez odrywania rąk od tablicy. Górnej część interaktywnej tablicy możesz używać jako zwyczajnej myszy.

Ograniczenia w powszechnie stosowanych rozwiązaniach

 • Podzielność uwagi: Prezentujący odwracający się tyłem do swoich słuchaczy by napisać coś na tablicy, traci swoich słuchaczy.
 • Gabaryty : Cyfrowe tablice są dużych rozmiarów i ciężkie. Wymagają montażu na statywie lub tablicy. Pasują tylko w dużych salach konferencyjnych.
 • Mobilność: Prezentujący musi stać naprzeciw tablicy, nie może się przemieszczać
 • Cena: Cena obecnych rozwiązań, powoduje, iż nie są stosowane masowo, jedynie w dużych centrach konferencyjnych.

Zalety wirtualnej tablicy interaktywnej

 • Wykorzystaj dostępne zasoby: interaktywna tablica = XN600+laptop+projektor – te dwa ostatnie są na wyposażeniu większości szkół
 • Możesz ją mieć zawsze przy sobie – XN600 to niewielkie i lekkie urządzenie
 • Dzięki mobilności łatwiej utrzymasz kontakt z audytorium
 • Dzięki dużej przestrzeni  pracy – A4 – możesz zapamiętywać duże szkice
 • Przejmij pełną kontrolę nad prezentacją i umożliw wszystkim dodawanie adnotacji
 • Wreszcie możesz pisać nie patrząc jednocześnie na ekran.

sCoolPen sKetch

Pora zrewolucjonizować to jak piszesz
Inteligentne pióro cyfrowe sCoolPen Sketch XN303i

Rób notatki na kartce papieru i w czasie rzeczywistym wyświetl je na ekranie twojego smartfona, tabletu lub komputera. Możesz także zapisać notatki w pamięci urządzenia – bez podłączania go do komputera i przesłać je tam później. Możesz pisać na zdjęciach, w dokumentach MS Office, w poczcie Outlook i dzielić się notatkami z każdym. Dzięki synchronizacji przez Bloutooth synchronizuj pamięć sCoolPen Sketch XN303i z telefonem Blackberry, Andorid czy iOS i w ciągu sekund wysłać je znajomym lub kontaktom biznesowym

Za pomocą odbiornika zamienisz każdą kartkę papieru w tablet, który zapamięta do 100 stron notatek I szkiców bez potrzeby podpinania się do komputera. sCoolPen Sketch zapamiętuje każdy ruch pióra I zapisuje go do przesłania na komputer lub smartfon z systemem  Blackberry, Android czy iOS.

Szkicuj na zdjęciach
sCoolPen sKetch to być może najlepsze na-rzędzie by zaprezentować Twoją kreatywną stronę. To inteligentne pióro da dużo radości ko-muś, kto zajmuje się rysowaniem, jak również za-pamiętywaniem w procesie mind-mapping (two-rzeniu wizualnych map pamięci). Bez potrzeby skanowania załaduj szkice do komputera. Edy-tuje je w programach do obróbki grafiki. Możesz też podłączyć pióro do komputera i szkicować czy robić adnotacje na slajdach prezentacji.

Rysowanie w komputerze – on-line
W trybie online możesz przesyłać i zapamiętywać notatki przez USB w formacie JPG – a następnie natychmiast je wysyłać via e-mail. W tym samym czasie – gdy jesteś podłączony (przez USB albo odbiornik Bluetooth) to co narysujesz na papierze jednocześnie pokaże się na ekranie komputera.

Zapisz notatki off-line.
Po przypięciu odbiornika zamienisz każdą kartkę papieru w tablet, który zapamięta do 100 stron bez potrzeby podpinania do komputera. sCoolPen Sketch zapamiętuje każdy  ruch  pióra  na  karcie i zapisuje go do przesłania na komputer lub smartfon. Aby pisać lub rysować na zdjęciach lub dokumentach MS Office po prostu podłącz sCoolPen Sketch do komputera. Pióro posiada wbudowane interfejsy USB i Bluetooth i dostar-czane jest z oprogramowaniem, które  pozwala synchronizować notatki na komputerze i smart-fonach Blackberry, Android i iOS.

Rewolucja Windows 8 – Houston, mamy problem?
Windows 8 to bardziej elegancki, elastyczny i przystosowany do Ciebie system operacyjny. Wszystkie potrzebne rzeczy znajdują się na nowym ekranie startowym. Kafelki na ekranie startowym są połączone z kontaktami, aplikacjami, folderami, zdjęciami lub stronami i zawsze wyświetlają najnowsze informacje. W ten sposób nie tracisz czasu na aktualizowanie informacji. Ekran ten stworzono z myślą o obsłudze dotykowej.

Obsługa myszką i klawiaturą — a teraz także dotykowo.
Windows 8 świetnie nadaje się do komputerów z ekranem dotykowym, tych z tradycyjną myszą i klawiaturą oraz tych, które mają jedno i drugie. Niezależnie od tego, jakiego rodzaju komputer wybierzesz, odkryjesz szybkie i płynne sposoby przechodzenia między aplikacjami, przenoszenia rzeczy i poruszania się po systemie.

Na rynku pojawiły się wspaniałe nowe komputery różnych typów, w tym zgrabne i lekkie tablety, komputery typu convertible i laptopy – z ekranami dotykowymi.

Jednak większość komputerów na rynku nie ma ekranów dotykowych, a to oznacza, że nie będziesz w stanie w pełni docenić nowego stylu pracy w Windows 8.

Zamień ekran swojego notebooka w ekran dotykowy, gotowy na Windows 8.

Przypnij, podłącz i voila – masz dotykowy ekran!

sCoolPen Touch 8 wykorzystuje ultradźwięki i podczerwień by zmienić Twój stary ekran w nowy, dotykowy, gotowy na Windows 8. W zestawie otrzymujesz pióro i mocowany z boku ekranu moduł sterujący. sCoolPen Touch8 zaprojektowano dla Windows 8 -przekształca ono wszystkie ekrany o przekątnej do 17″ w ekrany dotykowe. sCoolPen Touch 8 został zaprojektowany dla Windows 8 ale jest także kompatybilny z Windows 7 i XP.

Pióro sCoolPen Touch8 jest proste w użyciu
sCoolPen Touch 8 jest łatwy w obsłudze i jest dla każdego! W mgnieniu oka zamienia monitor Twojego notebooka lub desktopa w ekran dotykowy, dzięki czemu wykorzystasz w pełni możliwości systemu operacyjnego Windows 8. Dzięki niemu możesz dodawać notatki do swoich plików i zapisywać je lub wysyłać znajomym. Pióro nie potrzebuje sterowników – po prostu je podłącz. Z Touch 8 możesz także grać w swoje ulubione gry po prostu dotykając ekranu.

Dokładność wskaźnika
sCoolPen Touch 8  dostarczany jest ze wskaźnikiem w kształcie tradycyjnego pióra, dzięki czemu robienie odręcznych notatek jest łatwe jak nigdy dotąd. Pisanie jest bardziej naturalne, a rysowanie prostsze – tak proste jak rysownie piórem na papierze. Dzięki Touch 8 przekonasz się, że wkrótce będzie rysował na swoim komputerze z dokładnością i swobodą, o której dotąd mogłeś jedynie marzyć.

PUH EKOGLOB Sp. z o.o.

Chcemy zainteresować osoby zwiedzające najnowocześniejszymi technologiami pomiarowymi przy użyciu skanera światła białego 3D tj. ciąg inżynierii odwrotnej, a motywem przewodnim tzw. leitmotiv-em będzie skanowanie 3D ludzkich twarzy i ich bezpośredni obraz przestrzenny 3D widoczny bezpośrednio podczas procesu pomiaru, jak również inżynieria odwrotna detali (rekonstrukcja) i ich prezentacja w chmurze punktów i siatce trójkątów z wykonaniem dokumentacji konstrukcyjnej 3D (model prototypowy) w oparciu o specjalistyczne oprogramowanie inżynierskie do modelowania i projektowania 3D.

Stanowisko wystawiennicze wyposażymy w najnowocześniejszy sprzęt do pomiaru 3D tj. skaner 3D światła strukturalnego, przy pomocy którego zaprezentujemy proces inżynierii odwrotnej. Będzie ono wyglądało podobnie jak na kwietniowych targach w Muzeum Techniki w Warszawie – zdjęcia w załączeniu na stronie internetowej http://www.ekoglob.net.pl/1/pl/dzial/uslugi_inzynierskie/1/Targi

EKOGLOB® Sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej jest dynamicznie rozwijającym się przedsiębiorstwem oferującym usługi i produkty dla wielu gałęzi przemysłu, wykorzystującym nowoczesne działania inżynierskie w tym głównie nowoczesne technologie inżynierii odwrotnej (ang. reverse engineering) w produkcji i usługach remontowych, obejmujących cały ciąg technologiczny „od pomysłu i pomiaru 3D do produktu finalnego”. Specjalizujemy się w inżynierii odwrotnej prototypowaniu i modelowaniu 3D. Dysponujemy najwyższej klasy sprzętem pomiarowym 3D tj skanerem światła strukturalnego z dokładnością systemu potwierdzoną według normy VDI/VDE 2634 part. 2 na wzorcach certyfikowanych przez zewnętrzne akredytowane laboratorium pomiarowe, oraz oprogramowaniem do przetwarzania danych pomiarowych i modelowania 3D.  Pracownia Inżynierii Odwrotnej prowadzi usługi w zakresie odbudowy geometrii różnych elementów, modelowania 3D-CAD i tworzenia dokumentacji 2D.

ASTOR Sp. z o.o.

Roboty SCARA, które zaprezentuje firma ASTOR to prosta konstrukcja o złączach obrotowych z pionową osią obrotu. Dzięki takiej konstrukcji ramię robota jest bardzo sztywne i pozwala na generowanie dużej siły prostopadle do podłoża, czyli tam, gdzie jest najbardziej potrzebna. Taki układ kinematyczny pozwala na uzyskanie małej masy robota przy stosunkowo dużych udźwigach (1-20 kg), a  co za tym idzie – niewielkich gabarytów, zwartej konstrukcji i małej podstawy. Są to jednostki niezwykle szybkie i  precyzyjne, świetnie sprawdzające się w zadaniach przekładania i montażu elementów oraz kontroli jakości czy pakowania. Jedynym ograniczeniem w stosunku do robotów 6-osiowych jest brak możliwości swobodnego manipulowania pobranym obiektem. Pobieramy go prostopadle do podłoża, przenosimy (możliwy jest również obrót względem pionowej osi) i odkładamy również prostopadle do podłoża.

Epson to japońska firma z wieloletnim doświadczeniem, dostarczająca wysokiej klasy produkty. Taki partner idealnie pasuje do firmy ASTOR. Epson SCARA to sprawdzone roboty pracujące już od ponad 30 lat w fabrykach na całym świecie. Mają one 30% udziału w rynku i cieszą się zaufaniem wśród integratorów oraz użytkowników. Teraz dostępne są w  Polsce wraz ze szkoleniami, profesjonalnym wsparciem technicznym, zapleczem serwisowym i wykwalifikowaną ekipą robotyków firmy ASTOR.

Roboty Epson SCARA to ponad 250 różnych modeli. Inżynierowie ASTOR służą pomocą przy wyborze robota o  odpowiednim zasięgu, udźwigu i  obszarze pracy, idealnego do realizowanego zadania. Roboty Epson SCARA podzielone są na dwie główne serie.

Roboty SCARA mają zastosowanie w  mniejszych aplikacjach i  są bardziej ekonomiczną alternatywą dla robotów pick&place. Głównym ich przeznaczeniem jest montaż elementów i podzespołów, powtarzalne przenoszenie detali i  ich sortowanie oraz szybka paletyzacja produktów.

Seria G to podstawowa seria robotów Epson SCARA o  udźwigach od 1 do 20  kg i  ramieniu do 1m. Dzięki zastosowaniu zaawansowanego kontrolera RC620, możliwe jest kompleksowe sterowanie rozbudowanymi stanowiskami zrobotyzowanymi. Kontroler RC620 pozwala na podłączenie synchroniczne sterowanie wieloma robotami (do 5 ramion) oraz nadzór nad całą aplikacją.

Seria RS Spider to robot który dzięki drobnym modyfikacjom konstrukcji mechanicznej ma możliwość obrotu o +/- 450°. Pozwala to osiągnąć większy obszar roboczy bez martwych stref.

Robotem prezentowanym na ekspozycji zostanie Epson SCARA G6 – kompaktowy, lecz silny robot o dużym obszarze pracy. Jest on idealny do realizacji zadań związanych z manipulacją elementami o masie do 6 kg, jak np. produkcja elementów mechanicznych lub elektronicznych, montaż, pick&place, załadunek i rozładunek stanowisk produkcyjnych.

VERITECH Sp. z o.o.

Spółka VERITECH powstała w 2007 roku jako odpowiedź na rosnące zainteresowanie ściśle wyspecjalizowanym oprogramowaniem oraz dedykowanymi systemami kontrolno-pomiarowymi. Dzięki udziałowi w programie National Instruments Alliance Partner oraz realizacji licznych projektów na potrzeby przemysłu energetycznego, lotniczego i motoryzacyjnego, firma osiągnęła na polskim rynku programistycznym pozycję lidera w zakresie jakości aplikacji tworzonych w środowisku LabVIEW. Nieustanna współpraca z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczo-rozwojowymi, a także uzyskanie przez pracowników firmy certyfikatów: Certified LabVIEW Architect, Certified LabVIEW Developer oraz Certified Professional Instructor to fakty potwierdzające najwyższą jakość świadczonych przez VERITECH usług.

Cel podejmowanych działań stanowi dostarczanie Klientom spółki, a pośrednio – również odbiorcom ich produktów i usług – innowacyjnych, wydajnych technologicznie rozwiązań programistycznych. Stale poszerzana wiedza i bogate doświadczenie pracowników VERITECHu umożliwiają m.in.:

 • projektowanie i tworzenie oprogramowania w środowisku LabVIEW;
 • opracowywanie kompleksowych systemów pomiarowych, w tym: rozwiązań wizyjnych, rozproszonych i mobilnych;
 • dokonywanie analizy i modyfikowanie istniejących aplikacji;
 • prowadzenie szkoleń i konsultacji w zakresie realizacji projektów programistycznych.

Aktywność spółki VERITECH wykracza jednak poza realizację bieżących zadań, obejmując podejmowanie szeregu działań przyczyniających się do rozwoju firmy. Priorytetowymi uczyniono zabiegi utrzymania pozycji krajowego lidera pośród podmiotów tworzących specjalistyczne oprogramowanie w środowisku LabVIEW, ponadto nieustannie umacniane jest znaczenie VERITECHu na szczeblu międzynarodowym.

Firma dokłada wszelkich starań, by zaspokoić oczekiwania Kooperantów i podmiotów finansujących, realizując inwestycje przyczyniające się do rozwoju Partnerów spółki. Założone cele są osiągane dzięki zaangażowaniu zespołu wykwalifikowanych pracowników, stale poszerzających swoje kompetencje. Czynnik podnoszący prestiż firmy dostrzeżono w tworzeniu aplikacji o każdorazowo wyższym poziomie trudności, stąd też przedsiębiorstwo dąży do podpisywania kontraktów zakładających tworzenie zaawansowanego oprogramowania o wybitnym znaczeniu przemysłowym bądź militarnym.

Tenneco Automotive

Amerykańska korporacja Tenneco zajmuje się projektowaniem, produkcją oraz dystrybucją różnorodnych produktów: systemów kontroli trakcji (amortyzatory) – Monroe®, Clevite® Elastomers, Fric Rot™ oraz systemów kontroli emisji spalin (układy wydechowe) – Walker®, Gillet™i Fonos™.

Tenneco ma swoje przedstawicielstwa także w Polsce. 14 listopada 2001 roku Tenneco oficjalnie otworzyło zakład produkcji amortyzatorów w Gliwicach – Tenneco Automotive Eastern Europe Sp. z o.o. Nasza fabryka już w 2005 roku osiągnęła zdolność wyprodukowania 6 milionów sztuk amortyzatorów rocznie. Gliwickie amortyzatory trafiają do tak znanych i renomowanych odbiorców, jak Renault, Ford, Suzuki, Mazda, GM, Dacia i Volvo.

W 2001 roku w Gliwicach swoją działalność rozpoczęło Centrum Badawczo – Rozwojowe – Eastern European Engineering Center. Zatrudniono wówczas pierwszych siedmiu inżynierów. Od tego czasu liczba ta wzrosła do stu dwudziestu. Centrum Badawczo – Rozwojowe zajmuje się zarządzaniem projektami, inżynierią produktów i komponentów oraz przygotowaniem i testowaniem prototypów. Prowadzone prace w Centrum to zarówno w pełni samodzielne projekty, jak również zadania realizowane w ścisłej współpracy z centrami inżynieryjnymi z Hiszpanii, Czech i Belgii. To często projekty produktów czy komponentów przeznaczonych do produkcji w innych fabrykach koncernu na świecie.

Pomimo trudności, które spotykają rynek motoryzacyjny, gliwickie Tenneco stale rośnie w siłę i poszerza zakres swojej działalności. W naszej firmie pracuje obecnie 600 osób, z czego około 400 na stanowiskach produkcyjnych i około produkcyjnych.

Na Targach chętnie przedstawimy nasze produkty, czyli elementy układów zawieszeń. Zaprezentujemy zwiedzającym konwencjonalne amortyzatory działające w oparciu o pasywne elementy tłumiące, opracowane przez nasze gliwickie Centrum Badawczo – Rozwojowe. Konwencjonalny tłumik drgań to zasadniczo pompa olejowa. Wewnątrz wypełnionego olejem hydraulicznym cylindra ciśnieniowego przesuwa się tłok przymocowany z jednej strony do tłoczyska. Gdy tłok przesuwa się w górę i dół, wówczas olej hydrauliczny jest wypychany przez niewielkie szczeliny w tłoku. Otworki te przepuszczają zaledwie niewielką ilość oleju przez tłok. Spowalnia to ruch tłoka, to z kolei spowalnia ruchy sprężyny i zawieszenia. Zgodnie ze znanym prawem fizyki (zasada zachowania energii) mówiącym o tym, że w układzie izolowanym energia nie może być ani utworzona, ani zniszczona, a jedynie może zmienić się jej forma, amortyzator przekształca w ciepło energię kinetyczną zmagazynowaną w resorze podczas ugięcia. Zwiedzający będą mogli wziąć je do ręki, zobaczyć, jak są zbudowane i zapytać o wszelkie kwestie technicznego inżyniera z naszej firmy.

Ponad to, uczestnicy będą mogli wziąć obejrzeć i sprawdzić, jak działa amortyzator zawieszenia półaktywnego. Zawieszenie półaktywne wyróżnia się przede wszystkim tym, że współczynnik tłumienia układu zawieszenia może nieustannie się zmieniać, przez co amortyzatory stają się bardziej twarde lub bardziej miękkie zależnie od warunków drogowych. Kontrolę taką uzyskano w wyniku połączenia w pary elektronicznego sterownika z czterem amortyzatorami o nieustannie zmieniającym się (i kontrolowanym) współczynniku tłumienia. Niekiedy oprócz normalnych sprężyn, w amortyzatorach takich mogą być stosowane różnego rodzaju rozwiązania samopoziomujące oraz systemy zawieszenia typu Hydropneumatic, Hydrolastic i Hydragas. Stoisko zostanie wyposażone w model takiego amortyzatora, wraz z animacją komputerową jego działania.

Na stoisku będzie także stanowisko wyposażone w mobilny system do pomiaru drgań i hałasu. System taki jest używany przez inżynierów Centrum Badawczo – Rozwojowego w celu stwierdzenia wpływu charakterystyki tłumienia na wyższe pasma częstotliwości (powyżej 20Hz), które w postaci drgań (do 1000Hz) lub hałasu (do 20kHz) mogą wpływać na komfort jazdy samochodem. Każdy z uczestników będzie mógł zapoznać się budową takiego systemu oraz z rezultatami takich pomiarów.

W trakcie imprezy zorganizujemy też konkurs inżynierski: „How it is made?- Discover automotive!”. W konkursie wezmą udział dwie grupy inżynierów/ uczestników Targów, które będą ze sobą rywalizować o to, która z grup szybciej zmontuje amortyzator. Wszyscy uczestnicy otrzymają instrukcję, listę materiałową oraz rysunek techniczny, według których będą pracować.

Evatronix S.A.

Podczas Targów „Dzień Nauki i Przemysłu” swoje produkty i innowacyjne rozwiązania w świecie zaawansowanej elektroniki zaprezentuje firma Evatronix, specjalizująca się w projektowaniu elementów układów scalonych.

Produktem, który zostanie zaprezentowany będzie rodzina procesorów wyświetlających PANTA DP i koprocesorów skalujących PANTA CP, które ściśle ze sobą współpracują podczas procesu wyświetlania obrazu na ekranie urządzenia mobilnego. Uczestnicy będą mieli okazję prześledzić ścieżkę, jaką przechodzi obraz od pamięci urządzenia do momentu wyświetlenia na ekranie.

Procesory wyświetlające PANTA posiadają szereg cech sprawiających, że mogą one być zastosowane w najnowocześniejszych urządzeniach mobilnych, zarówno w smartfonach, jak i w tabletach. Z pewnością, należą do nich wsparcie dla rozdzielczości obrazu do 8192×8192 piksele, która czterokrotnie przewyższa wprowadzany obecnie standard 4K, jak też wsparcie dla najszybszej obecnie szyny systemowej wewnątrz układów scalonych – AXI4 oraz obsługa standardu HDMI w wersji 1.4a.

Zadaniem procesorów PANTA jest odciążenie głównego procesora graficznego urządzenia mobilnego (GPU) od realizacji podstawowych zadań, takich jak kompozycja wielu strumieni graficznych, konwersja formatu obrazu czy rotacja, co pozwala mu skoncentrować się na tworzeniu zaawansowanej grafiki dwu- lub trójwymiarowej. Konsekwencją zastosowania komponentów PANTA jest zwiększenie wydajności pracy urządzenia zasilanego bateryjnie, dzięki czemu użytkownik może korzystać ze swojego telefonu bądź tabletu przez dłuższy czas.

Podczas prezentacji, w jasny i przejrzysty sposób, uczestnikowi zostaną zaprezentowane wszystkie zalety wspomnianych wyżej procesorów. Oprócz zoptymalizowania pracy baterii w urządzeniach mobilnych, wskażemy na drugi aspekt zastosowania kontrolerów PANTA, którym jest system zaawansowanych płatności mobilnych z wykorzystaniem technologii ARM TrustZone. Odwiedzający będą mieli okazję doświadczyć korzyści, jakie płyną z zabezpieczenia warstw wyświetlanych na ekranie. Innowacyjność tego rozwiązania polega na wprowadzeniu instytucji bezpiecznego środowiska sprzętowego, które w fizyczny sposób chroni poufne dane użytkownika i udostępnia je jedynie zaufanym witrynom. Dzięki tak zaawansowanemu poziomowi bezpieczeństwa użytkownik ma pewność, że potwierdza płatność właściwej kwoty odpowiedniemu odbiorcy, a instytucje finansowe zaangażowane w proces transakcji zyskują gwarancję, że dane transakcji są prawidłowe.

Oprócz głównych korzyści, jakie czerpie użytkownik z zastosowania kontrolerów PANTA DP
w trakcie prezentacji będzie można również poznać szczegóły techniczne dotyczące budowy procesora. Podczas wizyty na stoisku firmy Evatronix uczestnicy imprezy będą mieli okazję nie tylko zobaczyć i doświadczyć najnowszej technologii, ale również prześledzić drogę, jaką przebywają komponenty elektroniczne od momentu opracowania ich w głowach inżynierów do czasu, kiedy możemy z nich korzystać, jako użytkownicy.

Firma Evatronix została założona w roku 1991 przez dwóch doktorantów Politechniki Śląskiej, Wojciecha Sakowskiego i Włodzimierza Wronę, i jako taka przez cały okres swojej działalności nie tylko podkreśla swoje pochodzenie akademickie, ale silnie z niego korzysta. Objawia się to przede wszystkim w statystykach kadrowych, gdzie 100% inżynierów legitymuje się stopniem magisterskim lub doktorskim, a około 70% broniło swoich prac dyplomowych w Gliwicach.
Od roku 1997 firma Evatronix działa na rynku światowym, jako dostawca wirtualnych komponentów (tzw. IP cores) do układów scalonych. Komponenty wirtualne są podstawowym elementem złożonych architektur półprzewodnikowych, a ich podstawowymi zaletami względem gotowych chipów są konfigurowalność oraz prędkość działania.
Na chwilę obecną Evatronix oferuje ponad 30 takich wirtualnych komponentów, które tworzą 4 linie produktowe – kontrolery USB, kontrolery pamięci, rozwiązania multimedialne (audio i wideo) oraz zastępniki dla układów wycofanych z produkcji (8051, 80186, 68000, itp.).

CRI Jolanta

CRI JOLANTA to polska firma z ponad 20-letnią tradycją dystrybucji komponentów systemów
wizyjnych.

Reprezentujemy czołowych światowych producentów: Matrox, Point Grey, IDT, NED, NET, Toshiba-TELI, Norpix, Xcitex, V.S.Technology, Goyo Optical, Pentax, DCM Sistemes, Imac, Laser Components.

Nasza oferta obejmuje kilka tysięcy produktów:

 • kamery przemysłowe: matrycowe, linijkowe; szybkie, 3D, NIR; analogowe, USB, IEEE 1394a/b, GigE Vision, Camera Link; CCD, CMOS;
 • inteligentne kamery przemysłowe, systemy zintegrowane, komputery;
 • frame grabbery, procesory wideo, przetworniki ad/da, liczniki;
 • obiektywy: CCTV, makro, telecentryczne, mikroskopowe; C/CS-mount, F-Mount, M42, M72;
 • oświetlacze: LED, halogenowe, ksenonowe; lasery;
 • oprogramowanie: specjalistyczne, narzędzia rozwojowe systemów wizyjnych;
 • akcesoria: zasilacze, konwertery, kable.

Oferujemy profesjonalne wsparcie techniczne oraz szkolenia.

Podczas targów zostanie przedstawiona nasza pełna oferta produktów dla systemów wizyjnych (kompletne systemy wizyjne, kamery inteligentne, kamery przemysłowe, frame grabbery, procesory wideo, obiektywy przemysłowe, oświetlacze, lasery, oprogramowanie, akcesoria) między innymi takich firm jak Matrox, Point Grey, Vieworks, IDT, Toshiba-TELI, NED, NET, V.S.Technology, Goyo Optical, Pentax, Schneider-Kreuznach, Fujinon, Nikon, IMAC, DCM Sistemes, Laser Components, Z-Laser, Newnex, Honda Connectors.

Zaprezentowane zostanie zastosowanie laserów linijkowych Laser Components do tworzenia systemów skanujących 3D do zastosowań w przemysłowych systemach kontroli jakości.

Pokazane zostanie także zastosowanie biblioteki oprogramowania Matrox Imaging Library do szybkiego tworzenia zaawansowanych aplikacji systemów wizyjnych i widzenia maszynowego.

Można będzie także zapoznać się z najnowszymi cyfrowymi kamerami przemysłowymi Point Grey serii BlackFly oraz Flea3 o niezwykle małych wymiarach i przystępnej cenie. W szczególności zostaną zaprezentowane modele szybkich kamer tych serii bazujące na interfejsie Gige Vision oraz USB 3.0.

Zaprezentowany zostanie także system dla rejestracji i analizy szybkich procesów przemysłowych bazujący na szybkiej kamerze przemysłowej Point Grey Gazelle z czujnikiem CMOSIS i z interfejsem Camera Link. Kamery te osiągają szybkość skanowania obrazu do 280 ramek na sekundę przy pełnej rozdzielczości 2 megapikseli oraz do 150 ramek na sekundę w wersji kamery o rozdzielczości 4 megapikseli. Niezwykła wydajność, mały rozmiar i niska cena, sprawiają, że te kamery są bardzo atrakcyjne dla rynku przemysłowego wymagającego bardzo dużych szybkości pozyskiwania obrazów, w szczególności w systemach analizy ruchu.

Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch

Zakład Produkcyjno-Handlowy Pilch powstał w 1991 roku. Od początku swojej działalności specjalizuje się w wytwarzaniu drewnianych  pomocy dydaktycznych, gier i zabawek. Wszystkie zabawki mają przyznany znak bezpieczeństwa CE a materiały użyte do ich produkcji posiadają wymagane atesty i spełniają wymogi określone przez Unię Europejską w dyrektywie 2009/48/WE.

Na stoisku będą umieszczone drewniane pomoce dydaktyczne. Zaprezentujemy m.in. Dmuchajkę – ułatwia i uatrakcyjnia proces usprawniania aparatu oddechowego, artykulacyjnego i fonacyjnego. Ułatwia kontrolowanie oddechu, wydłużanie fazy wydechowej, umożliwia ustalenie prawidłowego toru oddechowego, a ponadto jest wspaniałym sposobem na rozwinięcie umiejętności koncentracji, uczy spokoju i ekonomicznego zużywania powietrza poprzez zabawę. Kwadraty Dziadka K. – jedyna w swoim rodzaju gra logiczna składająca się z 45 kwadratowych elementów, podzielonych wzdłuż przekątnej na dwa kolory. Każdy kolor ma przypisaną swoją wartość. Z kwadratów można układać kompozycje mozaikowe ale przede wszystkim służą one do ciekawych gier o różnych stopniach trudności zarówno dla dzieci jak i dorosłych. Magnetyczna mozaika geometryczna – usprawnianie i rozwijanie pamięci wzrokowej, orientacji przestrzennej, sprawności manualnej oraz koordynacji wzrokowo – ruchowej. Rozwijanie kompetencji matematycznych natomiast poprzez obracanie i przesuwanie płytek, dzieci nabywają doświadczenie w zakresie kształtowania intuicji geometrycznych. Tangram magnetyczny – gra logiczna, której celem jest ułożenie obrazka (figury) według wzorów, wykorzystując wszystkie elementy tangramu. Flipper logopedyczny PILCH – proponowana przez nas gra zachęca do uczestnictwa w zajęciach logopedycznych w niecodzienny i ekscytujący sposób. Dzięki niej każdy gracz w łatwy sposób stymuluje motorykę mięśni ust oraz usprawnia układ oddechowy. Należy pamiętać, że dobrze funkcjonujący układ oddechowy, to również prawidłowy rozwój mowy, który jest jedną z ważniejszych umiejętności, jaką zdobywa małe dziecko. Do usprawniania motoryki narządów mowy gra może być w równym stopniu używana przez dzieci jak i dorosłych. „Góralek” – jeździk dla dzieci –  doskonali przede wszystkim sprawność w zakresie motoryki dużej, rozwija koordynację oraz równowagę czyli tzw. szósty zmysł – znajdujący się w uchu wewnętrznym ośrodek równowagi – układ przedsionkowy.

Gratisownia.pl

Gratisownia.pl to firma, zajmująca się importem oraz produkcją gadżetów reklamowych dla firm. Powstaliśmy z myślą o ludziach i to właśnie ludzie są naszym największym skarbem. Ze względu na różnorodność i specyfikę każdej instytucji, wszystkie przyjmowane przez nas zlecenia traktowane są indywidualnie. Skrupulatnie dobieramy odpowiednie techniki oraz narzędzia dzięki czemu skuteczniej i efektywniej wykonujemy powierzane nam zadania.

W związku z licznymi zapytaniami ze strony naszych klientów, postanowiliśmy stale poszerzać naszą ofertę o gadżety reklamowe dla klientów poszukujących bardziej kreatywnych i niecodziennych rozwiązań. Firmy, które chcą wzmocnić swój wizerunek, a także wyróżnić swoich klientów drobnymi prezentami z pewnością znajdą interesujące rozwiązanie w bogatej ofercie produktów reklamowych zawierających m.in. długopisy, breloki, piersiówki, torby, zawieszki, parasole, latarki, radia, i wiele, wiele innych gadżetów reklamowych z nadrukiem. Aby zapewnić kompleksową obsługę, proponujemy naszym klientom znakowanie upominków reklamowych metodą tampodruku, grawera laserowego, termotransferu i sitodruku.

Od początku 2009 roku staliśmy się członkami programu Trust – Solidni w Biznesie. Program skupia europejskie firmy z branży reklamowej posiadające ugruntowaną pozycję rynkową oraz wykazujące dbałość o dobro klientów, promując zarazem zasady rzetelności i odpowiedzialności w biznesie.

Przynależność naszej firmy do Programu to deklaracja, że zamierzamy dbać o nieprzerwany rozwój i podnoszenie jakości usług. Jest to także dla naszych Klientów gwarancja współpracy z rzetelnym i pewnym dostawcą.

Od roku 2010 jesteśmy członkami Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych zrzeszającej importerów, dostawców i dystrybutorów artykułów reklamowych w Polsce i Europie.

Na stoisku planujemy zaprezentować gadżety reklamowe wykonane dla naszych klientów. Równocześnie dla zwiedzających przygotowaliśmy drobne upominki, ulotki reklamowe oraz katalogi zawierające szeroka bazę naszych produktów. W trakcie trwania targów nasi pracownicy będą odpowiadali na wszystkie pytania zwiedzających, przygotowując dla nich kalkulacje oraz propozycje produktów mogących promować działalność gospodarczą zainteresowanych.

EQ SYSTEM Sp. z o.o.

Spółka EQ System współpracuje z przedsiębiorstwami produkcyjnymi w dziedzinie optymalizacji planowania i harmonogramowania produkcji, w szczególności przy wykorzystaniu wiodącego na świecie japońskiego oprogramowania APS Asprova. Nasze kompetencje obejmują także doradztwo z dziedziny systemów informatycznych, w szczególności MES i ERP.

Warunki niepewności rynku powodują, że przedsiębiorstwa produkcyjne muszą reagować na zmiany rynkowe elastycznie, wręcz w czasie rzeczywistym uwzględniać wahania w popycie i dostawach. Systemy ERP umożliwiają zarządzanie przedsiębiorstwem z punktu widzenia controlingu. Zaawansowane planowanie i harmonogramowanie Asprova APS to naturalne uzupełnienie systemów ERP, brakujące ogniwo pomiędzy ERP i MES.
EQ System dostarcza rozwiązania informatyczne umożliwiające zarządzanie produkcją w całym przedsiębiorstwie, podnoszące efektywność ekonomiczną organizacji, łączące obszary firmy w jeden spójny, wydajny organizm.
Asprova APS – planowanie produkcji w wielu wariantach ekonomicznych w czasie rzeczywistym.

Pierwsze zdanie zawiera w zasadzie wszystkie najważniejsze informacje, do czego służy Asprova APS. Warto dodać, że EQ System i Asprova APS otrzymały w marcu 2013 roku Złoty Medal Międzynarodowych targów AUTOMATICON w Warszawie, a w lutym EQ System otrzymał tytuł najlepszego partnera Asprova Corp. w Europie.

Więcej o ASPROVA:

Japońska firma ASPROVA Corporation jest wiodącym na świecie dostawcą oprogramowania wspomagającego zaawansowane planowanie i harmonogramowanie produkcji. Współpraca nawiązana przez firmę EQ System Sp. z o.o. z firmą ASPROVA zaowocowała wprowadzeniem w 2010 roku tej nowoczesnej technologii obliczeniowej do Polski. Aktualnie z systemu Asprova w Polsce korzysta już 12 firm, zarówno z polskim jak i zagranicznym kapitałem.

Fundamentem systemu ASPROVA APS jest opatentowany, matematyczny silnik optymalizacyjny. Umożliwia on utworzenie optymalnego pod względem przyjętych kryteriów i wskaźników ekonomicznych planu produkcji.
Jest to najwydajniejszy obliczeniowo system klasy APS na świecie. Daje on możliwość przeliczenia 100.000 operacji w czasie krótszym niż 20 sekund lub 5.000 operacji w czasie 3 sekund. Dzięki udostępnieniu w systemie ASPROVA APS aż 2400 parametrów i 4000 cech opisujących zasoby, procesy, zamówienia oraz aspekty jakości, możliwe jest 100% odwzorowanie procesu produkcyjnego. Realne staje się więc odzwierciedlenie wszelkich potencjalnych sytuacji i zdarzeń produkcyjnych.

Z pełną odpowiedzialnością można stwierdzić, że stosowanie w codziennej pracy systemu ASPROVA APS umożliwia  znaczne podniesienie efektywności produkcyjnej.

Poprawne ułożenie planu oraz jego optymalizacja według zadanych kryteriów są najprostszą i najbardziej efektywną drogą do zwiększenia wydajności i wyników finansowych firmy.

System APS jest brakującym ogniwem między systemem ERP, wspomagającym zarządzanie organizacją na poziomie administracyjno – finansowym, a konkretnym działem produkcji.

Produkcja oparta jedynie o system ERP zakłada planowanie przy nieograniczonych zasobach i zdolnościach produkcyjnych. Odpowiada wyłącznie na dwa pytania planistyczne: „co?” i „ile?”.  Łatwo więc stwierdzić, że tak utworzony plan nie jest optymalny.

Uzupełnienie procesu planowania produkcji o funkcjonalność systemu ASPROVA APS powoduje uwzględnienie warunków i ograniczeń występujących w procesie produkcyjnym. Wraz z możliwością operowania wskaźnikami KPI daje to pełen obraz zaplanowanego procesu produkcji. Można więc uzyskać wyczerpującą odpowiedź nie tylko na podstawowe pytania: ”co?, ile?”, ale także : „kiedy?”, „czym?”, „gdzie?”, „jak?”, planując jednocześnie na wielu poziomach.

Dla potrzeb współpracy z różnymi rozwiązaniami ERP system ASPROVA APS został wyposażony w mechanizm wtyczek oparty o technologię Microsoft Standard COM, a także obsługę formatów XML, OLE, makr Excel, Access i innych. Oprogramowanie ASPROVA APS zostało zintegrowane z blisko 200 systemami ERP. Wśród nich znajdują się zarówno rozwiązania zagraniczne (SAP, JDEdwars, Oracle, BaaN) jak i krajowe (SIMPLE.ERP, CDN-XL, Subiekt, oprogramowanie autorskie).

EQ System organizuje cieszące się popularnością  warsztaty szkoleniowe, dzieląc się swoją wiedzą z dziedziny planowania i harmonogramowania.

ELKON

„ELKON” Zakład Konstrukcji i Wdrożeń Urządzeń Elektronicznych i Układów Automatyki Eksponowane urządzenie do indukcyjnego hartowania powierzchniowego jest wielofunkcyjne, sterowalne w trzech osiach związanych z  położeniem induktora względem elementu , a ponadto z możliwością sterowania prędkością obrotową elementu w uchwycie i z możliwością sterowania kąta obrotu uchwytu.

W promowanym rozwiązaniu istnieje możliwość  programowania strefy  nagrzewania wzdłuż wałka, możliwość  precyzyjnego przesuwania uchwytu w osi poziomej w celu właściwego ustawienia elementu w osi induktora oraz możliwość sterowania kątem obrotu uchwytu, w celu precyzyjnego ustawienia np.  wieloklinu w  induktorze z dopasowanym koncentratorem pola magnetycznego ( hartowanie bez obrotu elementu), bądź w celu hartowania kół zębatych lub łańcuchowych metodą „ząb po zębie”.

Ta sterowalność zapewniona jest przez serwonapędy. Komora hartownicza wyposażona jest w uchwyt trójszczękowy automatycznie zaciskający się. W górze umieszczony jest kieł stabilizujący element. Uchwyt oraz kieł zamocowane  są na platformie przesuwanej poziomo. Komora połączona z szafą sterującą  z  generatorem tranzystorowym. Induktor przesuwa się podczas hartowania wzdłuż elementu ułożonego w osi pionowej, obracanego podczas hartowania pierścieni wałków i tulei.   Pierścień zraszający jest zintegrowany z induktorem. Urządzenie jest wyposażone w dwa obwody  chłodzenia wodnego w obiegu zamkniętym. Proces  hartowania programowany jest  w sterowniku. Program umożliwia zadawanie mocy, prędkości posuwu, kąta obrotu, prędkości obrotu  oraz strefy nagrzewania.
Firma  „ELKON” została utworzona w 1983 r. przez obecnego jej właściciela dr inż. Zdzisława Konopkę, byłego pracownika naukowo-dydaktycznego w Politechnice Śląskiej w Gliwicach, z założeniem opracowywania i wdrażania specjalistycznych urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych. Szczególną dynamikę rozwoju osiągnięto w dziedzinie indukcyjnych urządzeń elektrotermicznych tzn. pieców indukcyjnych tyglowych i nagrzewnic indukcyjnych.
W uznaniu działalności innowacyjnej firma „ELKON” uzyskała w 1988 roku status „jednostki innowacyjno-wdrożeniowej” zarejestrowanej w byłym Urzędzie Postępu Naukowo-Technicznego i Wdrożeń z zadaniem wdrożenia laboratoryjnych pieców indukcyjnych.

Wykonano szereg specjalistycznych rozwiązań pieców tyglowych, pracujących w laboratoriach uczelnianych i instytutowych, a także przemysłowych, do których między innymi należą: Politechnika Śląska, Politechnika Opolska,  Politechnika Warszawska, Politechnika Wrocławska, Politechnika Poznańska, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie, Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach, Instytut Metalurgii Żelaza w Gliwicach,  Instytut Szkła i Ceramiki w Warszawie, Zakład Doświadczalny „SPORENBERG” GmbH w Bochum, Laboratoria firm:  RAFAMET, NICROMET,  i inne.

Wieloletnie doświadczenia konstrukcyjne oraz badawcze, związane z opracowaniem  zasilaczy tyrystorowych, są rozwijane dzięki realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka , którego celem jest przeprowadzenie badań przemysłowych i  prac rozwojowych umożliwia firmie ELKON wdrożenia nowych innowacyjnych rozwiązań pieców i nagrzewnic indukcyjnych, na które istnieje duże zapotrzebowanie rynku, a także powiększenie obszaru ich zastosowań, szczególnie przez wprowadzenie nowych, dotychczas nie stosowanych rozwiązań.

Makrogeo s.c.

Jesteśmy firmą o dużym doświadczeniu i w sposób ciągły rozwijamy się – rozszerzając nasze działania na nowe obszary, w których istotny jest POMIAR. Dodając do tego pozycję i solidność naszych partnerów (np. LEICA, TOPCON, THEIS, CST Berger, NIKON, TRIMBLE) oraz niezwykle wysoką jakość produkowanego przez nich sprzętu – nasza przyszłość wydaje się być bezpieczna i bez obaw pozwala nam myśleć o jeszcze lepszym zaspokajaniu Państwa potrzeb.

Zajmujemy się analizą potrzeb klienta, doradztwem technicznym, pomocą w kalkulacji inwestycji, pomocą w znalezieniu źródeł lub sposobów finansowania, ewentualnego wdrożenia technicznego lub instalacji, profesjonalnym szkoleniem, ciągłego wsparcia technicznego oraz zapewnienia kompleksowego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.

Posiadamy sklep internetowy, który jest jedynym w swoim rodzaju zbiorem informacji o najnowszych rozwiązaniach pomiarowych. Oferta przez nas zaprezentowana jest zbiorem wiedzy teoretycznej o zasadach działania instrumentów pomiarowych. Zestawienie obejmuje niezawodny i sprawdzony sprzęt produkowany przez światowych liderów na rynku pomiarów geodezyjnych i budowlanych. Nasza siedziba znajduje się w Śląskim Parku Przemysłowo-Technologicznym w Rudzie Śląskiej skupiającym firmy z branży budowlanej i geodezyjnej.

Na targach pragniemy zaprezentować nowe urządzenie pomiarowe Leica 3D Disto.

Dzięki pomiarom 3D i funkcją skanowania instrument pozwala na szybkie i dokładne zwymiarowanie oraz  stworzenie cyfrowej dokumentacji 3d o wysokiej dokładności, skrócenie do minimum czasu archiwizacji zasobów,  sprawne planowanie rozbudowy w oparciu o istniejący zasób itp. Oprócz tego przedstawimy wysokiej klasy lasery pomiarowe stosowane w budownictwie i przemyśle.

Global BD Trading

Global BD Trading to dynamicznie rozwijająca się firma założona przez traderów z myślą o traderach.

Specjalizują się w handlu instrumentami finansowymi na polskich oraz amerykańskich rynkach giełdowych. Global BD Trading cyklicznie prowadzi liczne szkolenia z zakresu rynków kapitałowych zarówno dla osób początkujących jak i osób zaawansowanych. Global BD Trading Świadczy usługi consultingowe z zakresu rynków kapitałowych oraz z zakresu projektowania i koordynowania procesu pozyskania kapitału zewnętrznego dla spółek. Global BD Trading szuka ambitnych osób chcących zaistnieć na międzynarodowych rynkach kapitałowych. Firma oferuje szereg szkoleń i możliwość podnoszenia kwalifikacji poprzez współpracę z międzynarodowymi podmiotami w dziedzinie tradingu. Firma oferuje handel w oparciu o rzeczywisty kapitał firmy oraz atrakcyjny system wynagrodzeń. Aby zostać Traderem w Global BD Trading należy posiadać doświadczenie w tradingu lub ukończyć szkolenie Profesjonalny Daytrader gwarantujące zdobycie niezbędnej wiedzy do wykołowywania. zawodu tradera na Amerykańskich rynkach akcji.

Stoisko Global BD Trading będzie prezentowało nagrania z funkcjonowania amerykańskich rynków finansowych oraz nowoczesnej platformy Sterling PRO używanej na co dzień przez największe banki inwestycyjne oraz pracowników Global BDTrading. Platforma ta obsługuje i pozwala zawierać transakcje na największych giełdowych rynkach Amerykańskich jak NYSE, NASDAo. AMEX. Wszystko to będzie wyświetlane na komputerze iMAC z 27 calowym ekranem. Dodatkowo zorganizowane będzie miejsce aby osoby zainteresowane mogły porozmawiać o możliwościach jakie daje współpraca z naszą firmą.

Podczas Dni Nauki i Przemysłu eksperci z naszej firmy będą rozmawiać o możliwościach dla przedsiębiorców jakie dają tradycyjne źródła finansowania, alternatywne źródła finansowania jak Anioły Biznesu, fundusze Venture Capital i Private Equity. Dodatkowo będziemy prezentować jak przygotować się do spotkania z potencjalnym inwestorem, jak negocjować warunki współpracy. Kolejnym aspektem jest pozyskiwanie kapitałów poprzez emisję akcji i wejście na Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie oraz na rynek New Connect. Wszystkie rozwiązania mają na celu dotarcie do kapitałów na realizację Innowacyjnych pomysłów i rozwiązań. Dodatkowo firma będzie promować swoje szkolenia z zakresu rynków kapitałowych. W trakcie trwania Dni Nauki i Przemysłu firma przeprowadzi konkurs dla odwiedzających – nagrodą będzie zaproszenie na warsztaty” Day Tradingu”, które będą zorganizowane w Maju w siedzibie firmy. Na warsztatach wylosowane osoby będą mogły poznać jak wygląda praca day tradera oraz zobaczy wszystkie nowoczesne rozwiązania technologiczne jakie sa używane w naszej firme. W Dniach Nauki i Przemysłu wezmą udział dwaj założyciele spółki Michał Dzlerżęga i Maciej Biskup – Absolwenci Nottingham Trent University. Od 10 lat związani z rynkami finansowymi. Traderzy i trenerzy amerykańskich rynków giełdowych. Doświadczenie zdobyte w domach maklerskich, bankach i trading roornach. Twórcy Global BD Trading, I-szej w Polsce firmy oferującej profesjonalne szkolenia giełdowe i Forex’owe prowadzone w oparciu o liczne warsztaty wzorowane na standardach zachodnich rynków finansowych. Global BD Trading specjalizuje się w handlu instrumentami finansowymi na polskich oraz amerykańskich rynkach giełdowych.

Firma świadczy usługi consultingowe z zakresu projektowania i koordynowania procesu pozyskania kapitału zewnętrznego dla spółek.

GFM Project

Podczas Dnia Nauki i Przemysłu prezentowane będą rozwiązania i produkty automatyki, których zadaniem jest zabezpieczenie pomieszczeń przed skutkami zalania wody. Prezentowany system przeznaczony jest do zastosowań w mieszkaniach, domach jak i pomieszczeniach biurowych.
Wystawiane będą prototypy oraz rozwiązania nie będące jeszcze dostępne w sprzedaży, między innymi planowany jest debiut bezprzewodowego systemu czujników oraz centrali sterującej produkcji GFM Project.
Zademonstrujemy również wyspecjalizowane produkty, takie jak:
– system sterowania odcięciem wody z programatorem czasowym
– system sterowania zaworami połączony z centralą GSM

Ilustracja : system przewodowy zasilany 230V i zasilaniem awaryjnym

Prosty system który pozwala zabezpieczyć całe mieszkanie jeżeli jest tylko jedne podłączenie wody.
Czujniki o długości ponad 100m można rozmieścić w newralgicznych na zalanie miejscach w całym domu i w przypadku wycieku i detekcji przez czujnik zostanie odcięta woda na głównym dopływie wody co zabezpieczy dom przed zalaniem.

Bardziej rozbudowany system, który pozwala podłączyć kilka różnych zaworów na różnych podłączeniach wodnych, zasada działania jednak jest taka sama jak w prostszym modelu. W przypadku detekcji wody przez którykolwiek czujnik zostają odcięte wszystkie zawory chroniąc dom przed zalaniem.

Zasadę działania jak i skuteczność wszystkich systemów będzie można sprawdzić na automatycznym stanowisku testowym, które w sposób ciągły będzie demonstrować sposób działania dwóch systemów jednocześnie (jeden przewodowy, drugi bezprzewodowy), a dodatkowo sprawdzać szczelność zaworu przy założonym ciśnieniu. W ten sposób pokażemy również możliwości w tworzeniu maszyn prototypowych, które projektujemy i wykonujemy.

Systemy i rozwiązania, które mogą być przydatne w każdym domu, a do tego cenowo dostępne dla każdego Kowalskiego, mogą być interesujące dla studentów, przedsiębiorców, jak i pozostałych odwiedzających targi.
Młodzi ludzie będą mogli się przekonać, że wystarczą odpowiednie studia, odrobina samozaparcia i sporo pracy aby samemu zrobić coś nowego i ciekawego, co pozwoli nie tylko uzyskać satysfakcję z wykonywanej pracy, ale również otwiera drogę do dobrego zarobku.
Przedsiębiorcy, którzy zapewne licznie się zjawią w Technoparku, mają szansę dostrzec, że warto inwestować w młodych ludzi z głowami pełnymi pomysłów i z zapałem do ich realizacji, bo dość że mają szanse wspierać polską naukę to jeszcze dobrze zainwestować swój kapitał.
Firma GFM Project Grzegorz Fudalej jest owocem doświadczenia zaczerpniętego z przemysłu oraz innowacyjnego pomysłu. Naszym celem jest tworzenie technologii zabezpieczeń budynków przed zalaniem. Start był ułatwiony dzięki dotacji UE, które pozyskaliśmy w Technoparku Gliwice.
Od początku powstania firmy w 2010 roku jej celem było zabezpieczenie domów przed zalaniem. Rozwiązania dostępne w automatyce przemysłowej nie były dostępne dla wielu użytkowników z uwagi na bardzo wysokie koszty podzespołów, wymóg posiadania specjalistycznej wiedzy oraz brak dedykowanych rozwiązań.
Chcieliśmy stworzyć gotowy, przetestowany i funkcjonalny produkt!

Już na początku 2010 roku powstały w naszej firmie pierwsze działające prototypy.
Po pierwszych udanych testach zostało złożone zgłoszenia patentowe na optymalne rozwiązania dla domowych systemów zapobiegających zalaniu.

Lata 2010 i 2011 to dalsze wybory rozwiązań, produktów, dostawców i wielogodzinne testowanie.
Pierwsza sprzedaż systemu miała miejsce na początku 2011 roku i obecnie działa już u klientów kilkadziesiąt różnych konfiguracji naszego systemu.

Jesteśmy pierwszą i jedyną w Polsce firmą wyspecjalizowaną w  produkcji i wdrożeniach systemów zapobiegających zalaniu.

Działamy również w innych dziedzinach przemysłu. Projektujemy i współtworzymy maszyny prototypowe, oraz projektujemy na zlecenia branży Automotive.

Politechnika Śląska, Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers

Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers zrzesza studentów Politechniki Śląskiej – pasjonatów lotnictwa, automatyki, elektroniki i informatyki. Celem organizacji jest poszerzanie specjalistycznej wiedzy z zakresu projektowania, budowy i eksploatacji autonomicznie sterowanych obiektów latających typu UAV (ang. Unmanned Aerial Vehicle). Po 4 latach działalności grupa może się pochwalić niemałymi osiągnięciami. Jak dotąd najbardziej owocnym rokiem okazał się 2013, kiedy to członkowie koła naukowego wzięli udział w zawodach Air Cargo Challenge (konkurs samolotów udźwigowych) w Portugalii wraz z modelem HF-2 Heron zdobywając 6 miejsce oraz w International Micro Air Vehicle Flight Competitions, gdzie wykonany od podstaw quadrocopter HF-4X wylądował dwukrotnie na drugim miejscu podium (kategorie: Indoor Autonomy, Indoor Operation). Platforma wzbudziła zachwyt zarówno uczestników jak i jury, jako jedyna wykonała wszystkie elementy misji. W pogoni za dalszymi sukcesami, w 2014 roku członkowie planują wziąć udział w China Aeromodelling Design, będąc pierwszą polską reprezentacją w historii na zawodach typu UAV w Chinach, a także po raz kolejny w IMAV – tym razem w Holandii. Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: uav.polsl.pl

Międzywydziałowe Koło Naukowe High Flyers, dzięki uczestnictwie w tegorocznym Dniu Nauki i Przemysłu, będzie miało możliwość bezpośredniego kontaktu z osobami zwiedzającymi. Pozwoli to nie tylko na promowanie pozytywnego wizerunku, ale przede wszystkim umożliwi prezentację innowacyjnych projektów, ich zastosowań oraz naszych osiągnięć. Zajmujemy się badaniami, projektowaniem oraz tworzeniem, przyszłościowej tematyki bezzałogowych obiektów latających, która ma związek z grupą stale rozwijających się dziedzin nauk.

W ramach ekspozycji zaprezentujemy samolot udźwigowy HF-2 Heron, który pozwolił nam osiągnąć 6 miejsce w ubiegłorocznych, międzynarodowych zawodach Air Cargo Challenge w Portugalii. Ponadto znajdzie się tam stale przez nas rozwijana platforma wielowirnikowa. Na ekranie monitora pokażemy fragmenty filmów oraz zdjęć, z przebiegu wydarzeń, wykonywanych projektów oraz zawodów. Przy stoisku nie zabraknie również członków Koła Naukowego. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania i przeprowadzimy rozmowy dotyczące przyszłych planów, aktualnych projektów oraz ogólnej naszej działalności.

SKN Projektowania i Konstruowania Innowacyjnych Obiektów Techn.

W ramach targów zostaną zaprezentowane wyniki działania koła w postaci prezentacji opracowanych modeli oraz zaprojektowanych fragmentów pojazdów. Przedstawione zostaną zastosowane sposoby modelowania powierzchniowego i bryłowego, które pozwoliły na odtworzenie postaci modelowanej karoserii samochodu osobowego.

Jedną z metod, które posłużyły do odtworzenia modelu karoserii projektowanego samochodu, było zastosowanie technologii Microsoft Kinect w inżynierii odwrotnej. W tym celu zostało wykorzystane urządzenie Kinect i specjalne oprogramowanie umożliwiające przetwarzanie uzyskanej chmury punktów do postaci pozwalającej na wykorzystanie ich w programach CAD. Przykład wyników tego skanowania zostanie przedstawiony na targach.

Zostanie również zaprezentowany efekt końcowy prac.

Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii

Wydział Górnictwa i Geologii składa się z trzech instytutów i trzech katedr. Zakres badań naukowych prowadzonych na wydziale obejmuje całokształt zagadnień innowacyjnego górnictwa. Poniżej podano w skróconej formie informacje dotyczące działalności naukowo – badawczej poszczególnych jednostek wewnętrznych wydziału.

Zakres badań Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (RG 1) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Układy napędowe maszyn i urządzeń górniczych, zwalczanie zagrożeń porażeniowych, racjonalizacja gospodarki energią;
 • Układy automatycznego sterowania optymalizujące procesy wzbogacania węgla, modernizacja systemów telekomunikacyjnych.

Zakres badań Instytutu Mechanizacji Górnictwa (RG 2) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Transport szybowy, transport taśmowy, badanie zjawisk tribologicznych;
 • Doświadczalne i komputerowe badanie zjawisk dynamicznych występujących
  w maszynach do urabiania, ładowania i transportu ścianowego, tworzenie założeń konstrukcyjnych maszyn nowej generacji;
 • Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn górniczych;
 • Dynamika przekładni zębatych i sprzęgieł stosowanych w napędach maszyn górniczych;
 • Dynamika i tribologia obudów zmechanizowanych stosowanych w górnictwie.

Zakres badań Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa (RG 3) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Tworzenie optymalnych struktur organizacyjnych i strategii funkcjonowania zakładów górniczych;
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem, prognozowanie zagrożeń.

Zakres badań Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni (RG 4) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Badanie własności fizyko-mechanicznych skał;
 • Projektowanie obudów wyrobisk górniczych;
 • Badania wytrzymałościowe obudów oraz ich elementów;
 • Projektowanie eksploatacji górniczej z uwzględnieniem zasad minimalizacji jej oddziaływania na górotwór;
 • Prognozowanie poeksploatacyjnych deformacji górotworu.

Zakres badań Instytutu Eksploatacji Złóż (RG 5) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Projektowanie eksploatacji górniczej, w tym: w warunkach występowania zagrożeń naturalnych oraz pod obiektami budowlanymi;
 • Lokalizacja ognisk wstrząsów, ocena ich wpływu na obiekty, prognozowanie zagrożeń tąpaniami;
 • Badania w zakresie nowych technologii wzbogacania;
 • Konstruowanie maszyn i urządzeń przeróbczych;
 • Podsadzanie wyrobisk górniczych, zagospodarowanie i deponowanie odpadów przemysłowych w górnictwie;
 • Przewietrzanie i klimatyzacja kopalń, zwalczanie pożarów podziemnych, wybuchów pyłu węglowego i metanu;
 • Podstawowe prace geodezyjne, pomiary poeksploatacyjnych deformacji terenu, prognozowanie oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię, konstruowanie map cyfrowych.

Zakres badań Instytutu Geologii Stosowanej (RG 6) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wszelkie prace geologiczne, rozpoznawanie i obliczanie zasobów oraz racjonalne ich wykorzystanie;
 • Badanie mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych własności odpadów pod kątem ich wykorzystania gospodarczego;
 • Badania hydrologiczne złóż, zagrożeń wodnych i ochrony wód podziemnych oraz powierzchniowych;
 • Badania mineralogiczne, petrograficzne oraz geochemiczne węgli i surowców skalnych.

Przedmiotem ekspozycji przedstawionej w ramach „Dnia Nauki i Przemysłu” będzie prezentacja multimedialna obrazująca badania naukowe prowadzone w poszczególnych instytutach i katedrach Wydziału Górnictwa i Geologii. Wydział dysponuje wysokiej klasy specjalistami, którzy w nowoczesnych laboratoriach prowadzą badania związane ze wszystkimi działami innowacyjnego górnictwa. Wyniki tych badań są wykorzystywane przez przemysł górniczy i przyczyniają się do rozwoju techniki i technologii górniczej oraz pozwalają na polepszenie bezpieczeństwa pracy, a także przyczyniają się do ochrony środowiska. Prezentacja przedstawia laboratoria oraz poszczególne stanowiska badawcze i sprzęt, który ze względu na duże gabarytu nie mógłby być przetransportowany na teren TECHNOPARKU GLIWICE. Pokazano również wyniki działania szeregu programów komputerowych, z których wiele to wartościowe i oryginalne rozwiązania autorstwa nauczycieli akademickich wydziału.

Politechnika Śląska, Koło Naukowe AI-METH

Podczas trwania Targów „Dzień Nauki i Przemysłu” Koło Naukowe „Zastosowania Metod Sztucznej Inteligencji AI-METH” zaprezentuje roboty mobilne, które są udostępnione studentom w celach edukacyjnych.
Pierwszym z nich jest czterokołowy robot JTC EduBot działający w oparciu o system operacyjny Debian Linux. Dzięki zastosowaniu kół omnikierunkowych robot ma możliwość poruszania się w każdym kierunku bez konieczności zmiany swojej pozycji kątowej. Dodatkowo jest wyposażony w zestaw czujników odległości (7 czujników na podczerwień i jeden ultradźwiękowy), kamerę USB oraz dodatkowe urządzenia (tj. akcelerometr, żyroskop, kompas), dzięki którym uzyskujemy dodatkowe informacje o pozycji i orientacji robota. Stosując odpowiednie oprogramowanie, użytkownik może sterować robotem za pomocą komputera osobistego wykorzystując do komunikacji interfejs Wi-Fi. Sterowanie może się odbywać przy pomocy myszki i aplikacji użytkownika lub przy pomocy odpowiedniego urządzenia peryferyjnego (np. gamepad podłączony do złącza USB). Ponadto aplikacja umożliwia podgląd obrazu z kamery zamocowanej na robocie oraz odczyt danych w czasie rzeczywistym z dostępnych w robocie sensorów.
Drugim robotem jest sześciokołowy Trobot 6WD Explorer, który jest doskonałą platformą do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jest przeznaczony zarówno dla początkujących entuzjastów robotyki jak i dla firm i instytucji prowadzących badania nad robotyką mobilną. Dzięki dostarczonym przez producenta bibliotekom, dokumentacji oraz przyjaznemu interfejsowi opierającemu się o system operacyjny Windows 7 lub Linux Ubuntu, użytkownik ma możliwość szybkiego rozpoczęcia pracy stosując znane i powszechnie używane narzędzia. Trobot 6WD Explorer jest lepiej wyposażony od robota opisanego wcześniej. Oprócz wymienionych wyżej elementów posiada również moduł GPS, 9-osiowy moduł IMU, dalmierz laserowy oraz szereg dodatkowych wejść/wyjść umożliwiających łatwą rozbudowę robota o dodatkowe funkcje. Posiada również na wyposażeniu kamerę, jednak w tym przypadku jest to kamera o wysokiej rozdzielczości, charakteryzująca się lepszą jakością obrazu. Trobot 6WD Explorer posiada koła z ogumieniem terenowym, a każde z nich może być sterowane niezależnie.

Koło Naukowe podczas trwania Targów przedstawi działanie wyżej wymienionych robotów podczas pracy, zaprezentuje ich podstawowe funkcje oraz możliwości. Osoby odwiedzające będą miały okazję osobiście zapoznać się z aplikacją użytkownika i konstrukcją wybranego robota.

Politechnika Śląska, Studenckie Koło Naukowe Chemików

Jako Koło Naukowe zajmujemy się przede wszystkim nauką, a ponieważ działamy przy Politechnice Śląskiej, to skupiamy się przede wszystkim na praktycznej stronie nauki. Chcemy popularyzować nauki chemiczne poprzez praktykę i teorię.

Na naszym stoisku będą prezentowane następujące doświadczenia:

 1. Superlepka ciecz – każdy będzie mógł samodzielnie wykonać supelepką ciecz w wybranym kolorze i zabrać ją dla siebie. Ciecz jest nietoksyczna, pod wpływem siły zachowuje się jak ciało stałe, a pozostawione rozpływa się jak zwykła ciecz.
 2. Kwaśne-gorzkie – każdy będzie mógł pobawić się kolorowymi roztworami oraz prostym sprzętem chemicznym i zobaczyć, jak zmieniają swoje kolory pod wpływem określonych odczynników chemicznych.
 3. Badanie wybranych produktów spożywczych – każdy będzie mógł samodzielnie zbadać, czy dany produkt jest kwaśny czy gorzki, bez jego próbowania.
 4. Wybuchowa mąka – pokażemy, że wybuch może powstać nie tylko wtedy, kiedy ma się dostęp do profesjonalnych odczynników, ponieważ czasami wystarczy odrobina wiedzy (albo niewiedzy) i odpowiednie okoliczności. Skala doświadczenia będzie dostosowana do miejsca jego przeprowadzania, poza tym zostaną zastosowane odpowiednie środki ochronne, aby doświadczenie było bezpieczne, a mimo to widowiskowe.
 5. Wstrząśnięty błękit – w tym doświadczeniu udowodnimy, że pod wpływem samego mieszania lub wstrząsania niektóre ciecze potrafią same zmieniać swoje kolory. Każdy będzie mógł to wykonać samodzielnie w mniejszej skali.
 6. Światła drogowe – obalimy mit, że nic się samo nie dzieje. Ciecz będzie sama zmieniała swój kolor, a pod wpływem wstrząsania znów będzie zmieniała swój kolor, jednak tym razem w inny sposób. Każdy będzie mógł to wykonać samodzielnie w mniejszej skali.
 7. Reakcja zegarowa – chemicy mają swoje chemiczne zegarki, jeden z nich zaprezentujemy. Ciecz będzie cały czas mieszana w taki sam sposób, a pomimo tego będzie zmieniać swoje kolory w regularny sposób przez pewien czas.

Dodatkowo: aparatura chemiczna – na naszym stoisku będzie umieszczona pokazowa aparatura chemiczna, która będzie ciekawie wyglądać i będzie cały czas pracować.
Jako Koło nie zajmujemy się tylko wykonywaniem doświadczeń. Członkowie Koła prowadzą prace badawcze pod kierunkiem pracowników Politechniki Śląskiej i bierzemy udział w konferencjach oraz szkoleniach, dzięki czemu ciągle zdobywamy nową wiedzę i umiejętności. Zainteresowanym osobom będziemy indywidualnie przedstawiać działalność Koła, nasze plany i możliwości, dzięki czemu nawet osoby nie związane z nauką czy przemysłem będą mogły nas poznać i rozważyć możliwość współpracy.

SILESIAN GREENPOWER

Przedmiotem ekspozycji będzie bolid Silesian Greenpower, który brał udział w wyścigu Greenpower Corporate Challenge na torze Goodwood w Anglii. Ekspozycja będzie również zawierała roll-upy prezentujące układy bolidu oraz stanowisko komputerowe prezentujące plany rozwojowe oraz projekty przewidziane na rok bieżący.

Układ mechaniczny bolidu Silesian Greenpower składa się z czterech podukładów, a mianowicie: ramy, łączącej w sobie układ kierowniczy, dwa układy hamulcowe oraz napęd. Podobnie, jak miało to miejsce w poprzednich dwóch edycjach, pojazd opiera się na aluminiowej ramie z rurek okrągłych, których układ zapewnia dużą sztywność konstrukcji. Cięgnowy układ kierowniczy z wykorzystaniem wyznaczonych wartości kątów wyprzedzenia oraz pochylenia osi sworznia zwrotnicy, jest sprzężony z tarczowym układem hamulcowym przedniej osi. Dzięki temu uzyskano większą skuteczność hamowania i bezpieczeństwo poprzez montaż dwóch niezależnych od siebie układów hamulcowych Do napędu użyto przekładni paskowej, której masa oraz sprawność pozytywnie wpływają na parametry bolidu. Układ automatyki składa się z trzech głównych części: układu regulacji, układu telemetrii oraz układu interakcji z kierowcą. Układ regulacji został zrealizowany cyfrowo w oparciu o mikroprocesor, który generuje sygnał sterujący silnikiem oraz wykonuje wymagane do regulacji pomiary. Serce układu telemetrii stanowi moduł National Instruments, który poprzez magistralę CAN zbiera informacje sensoryczne, przy użyciu urządzenia AHRS uzyskuje pozycję 3D, poprzez USB realizuje komunikację z wyświetlaczem oraz wysyła wszystkie dane na zdalny serwer za pomocą routera GSM firmy Westermo. Taki przesył danych zapewnił ogromną przewagą nad innymi zespołami, gdyż umożliwia podejmowanie decyzji oraz realizowanie strategii podczas wyścigu. Układ interakcji z kierowcą stanowi zaawansowana aplikacja dla systemu Android dla urządzenia mobilnego Samsung Note. Za pomocą tego układu kierowca jest informowany o najważniejszych parametrach (prędkości, dystans, napięcia, prądy, czasy, komunikaty). Aplikacja jest także wyposażona w tryb diagnostyki, co pozwala’ na sprawdzenie stanu wszystkich układów i dostępu do wszystkich danych.

W warunkach wyścigu The Greenpower Corporate Challenge największym oporem jest siła aerodynamiczna działająca na pojazd. Dlatego odpowiednie ukształtowanie nadwozia było bardzo ważną częścią całego projektu. W trakcie projektowania poszycia pojazdu Silesian Greenpower 2012 przeprowadzono zaawansowaną analizę CFD oraz wykonano pomiary aerodynamiczne pojazdu Silesian Greenpower 2011 w tunelu aerodynamicznym znajdującym się w Instytucie Lotnictwa. Pojemność akumulatorów jest najwyższa w podwyższonej temperaturze, dlatego nagrzane baterie umieszczono w izolacji cieplnej. Kolejnym wyzwaniem, przed którym stanęli członkowie zespołu było utrzymanie właściwej temperatury silnika elektrycznego, gdyż jego sprawność zimienia się wra z temperaturą. Zastosowano kilka wentylatorów o wysokiej wydajności i małym zużyciu energii oraz komplet radiatorów.
Jedną z najważniejszych cech bolidu SG2012. Która zdecydowała o wygranej wyścigu Greenpower Corporate Challenge jest niezawodność, gdyż pomimo fatalnych warunków pogodowych wszystkie systemy i konstrukcje funkcjonowały bez zarzutu. Prace były bardzo wymagające i pochłonęły mnóstwo czasu, ale dzięki wspólnemu wysiłkowi cały zespół ma powód do dumy.