Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej

Motto:

„Dokonywanie zadziwiających odkryć jest rzeczą łatwą. Znacznie trudniej udoskonalić je do tego stopnia, aby mogły znaleźć praktyczne zastosowanie.”

Centrum Innowacji i Transferu Technologii Politechniki Śląskiej (CITT) powstało w odpowiedzi na potrzebę stworzenia jednostki służącej wzmocnieniu współpracy nauki z biznesem i samorządem. Profil działalności CITT wpisuje się w długookresową politykę Politechniki Śląskiej w zakresie wzrostu znaczenia roli uczelni technicznych w budowaniu gospodarki opartej na wiedzy poprzez komercjalizację badań naukowych.

Misją Centrum Innowacji i Transferu Technologii jest zbudowanie efektywnej sieci współpracy między sferą nauki a gospodarką dla ułatwiania i zintensyfikowania przepływu innowacyjnych technologii i wiedzy.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom sfery biznesu, CITT oferuje:

 • Dostarczanie nowych lub rozwój już stosowanych technologii,
 • Poszukiwanie partnerów naukowych do realizacji prac badawczo – rozwojowych,
 • Poszukiwanie i kojarzenie partnerów, w tym do współpracy w zakresie transferu wiedzy, technologii i innowacji oraz partnerów do współpracy gospodarczej,
 • Informację o posiadanych rozwiązaniach, wynikach badań, w tym opatentowanych,
 • Udzielanie licencji na korzystanie z dóbr intelektualnych będących własnością Politechniki Śląskiej,
 • Badania, ekspertyzy,
 • Opinie o innowacyjności,
 • Dedykowane kursy dokształcające,
 • Audyty technologiczne i innowacyjne.

Naukowcom oferujemy wsparcie w następujących dziedzinach:

 • Przygotowanie strategii komercjalizacji dóbr własności intelektualnej, technologii,
 • Promocja ofert technologicznych oraz badawczych,
 • Doradztwo w zakresie ochrony własności przemysłowej, wynalazczości i praw autorskich dla pracowników Uczelni
 • Wsparcie przedsiębiorczości akademickiej, w tym tworzenie nowych przedsiębiorstw komercjalizujących wyniki badań

ŁĄCZYMY NAUKĘ Z BIZNESEM
Serdecznie zapraszamy do współpracy oraz skorzystania z oferty CITT Politechniki Śląskiej.
www.technologie.polsl.pl
www.citt.polsl.pl