Instytut Techniki Górniczej KOMAG

INTERAKTYWNE MATERIAŁY SZKOLENIOWE

Ekspozycja obejmie dwa rozwiązania: grę szkoleniową oraz trenażer. Wyposażenie stoiska wystawowego składać się będzie z rzutnika, ekranu oraz komputera z podłączonym pilotem do sterowania kombajnu. Ponadto przy stanowisku rozmieszczone będą rollup’y i materiały informacyjne.

SPOSÓB PREZENTACJI DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH TARGI

Osoby odwiedzające targi będą mogły:

  • obejrzeć prezentację na temat sposobu użytkowania gry szkoleniowej,
  • obejrzeć prezentacje na temat sposobu użytkowania trenażera,
  • osobiście wypróbować grę szkoleniową,
  • osobiście wypróbować działanie trenażera.

OPIS PREZENTOWANYCH ROZWIĄZAŃ

Aby działania w przedsiębiorstwie mogły przebiegać sprawnie i poprawnie, realizujący je pracownicy muszą dysponować wiedzą na temat obowiązujących zasad i procedur postępowania oraz na temat prawidłowej obsługi maszyn i urządzeń. Dla skutecznego upowszechniania tej wiedzy pożądane jest stosowanie rozwiązań, które pozwalają na wysokie zaangażowanie pracowników w proces szkolenia. Do takich rozwiązań można zaliczyć zastosowanie interaktywnych materiałów szkoleniowych. Przykładami są, opisane poniżej, gra szkoleniowa oraz trenażer.

GRA SZKOLENIOWA. Prezentowana gra szkoleniowa przeznaczona dla nowo przyjętych pracowników kopalni. Wspomaga ich w zakresie przyswojenia wiedzy dotyczącej procedur postępowania i wymogów obowiązujących od momentu wkroczenia na teren zakładu pracy do momentu dotarcia na stanowisko wykonania powierzonego zadania.
Gra obejmuje dwa moduły przeznaczone dla szkolonego – moduł instruktażowy i moduł testowy wraz modułem przeznaczonym dla administratora. Praca z modułem instruktażowym polega na wirtualnym przejściu drogi od wejścia na teren zakładu aż do dojścia na miejsce pracy. W tym czasie szkolony zapoznaje się z informacjami na temat prawidłowego postępowania oraz wykonuje czynności zgodnie z wyświetlonymi poleceniami. Pokonywana droga podzielona jest na etapy, a wykonanie czynności musi odbyć się z zachowaniem z góry określonych rygorów czasowych. W aplikacji umieszczono materiały filmowe zarejestrowane na terenie kopalni, przez co prezentowane zadania odwołują się do rzeczywistych miejsc, w których przebywać będzie osoba szkolona. Moduł instruktażowy stanowi więc rodzaj przewodnika dla nowo przyjętego pracownika, (rys.1).

Rysunek 1. Moduł instruktażowy gry szkoleniowej

Moduł testowy weryfikuje wiedzę szkolonego. Obejmuje zestaw pytań oraz dostępnych wariantów odpowiedzi. Odpowiedź należy wskazać mieszcząc się w zadanym czasie( rys.2).

Rysunek 2. Moduł testowy gry szkoleniowej

Pytania, możliwe odpowiedzi oraz limit czasowy na wybór odpowiedzi są wyznaczane są w module administracyjnym (rys.3).

Rysunek 3. Moduł administratora gry szkoleniowej

Wszystkie podejmowane przez szkolonego decyzje są monitorowane i uwzględniane w generowanym na końcu gry raporcie.

TRENAŻER. Idea realizacji szkolenia z zastosowaniem trenażera polega na sterowaniu trójwymiarowym modelem komputerowym maszyny za pomocą rzeczywistego, fizycznego elementu sterowniczego. Rzeczywista maszyna zostaje zastąpiona “wirtualną maszyną” (rys.4).

Rysunek 4. Sterowanie „wirtualną maszyną” za pomocą pilota

Trenażer stanowi więc połączenie rzeczywistego elementu sterowniczego maszyny, jakim jest np. pilot, z trójwymiarowym modelem tej maszyny i jej środowiska pracy. Skutki zastosowania elementu sterowniczego są na bieżąco prezentowane interaktywną animacją.

Prezentowany trenażer opracowany został na potrzeby szkolenia operatorów kombajnu ścianowego. Stanowisko szkoleniowe, na którym stosowany jest trenażer złożone jest z:

  • komputera z zainstalowaną aplikacją komputerową,
  • elementu sterowniczego – pilota podłączonego do komputera,
  • rzutnika oraz ekranu.

Rysunek 5. Zastosowanie trenażera na stanowisku szkoleniowym

Szkolony kombajnista wyposażony zostaje w pilot, za pomocą którego steruje wirtualnym kombajnem (rys.5). Skutki jego działań odzwierciedlone są w realistyczny sposób obrazem prezentowanym na ekranie oraz warstwą dźwiękową. Osoba szkolona ma możliwość interaktywnie zmieniać punkt patrzenia na maszynę i jej środowisko pracy – służy do tego zestaw wirtualnych kamer.

Trenażer umożliwia przyswajanie umiejętności sterowania maszyną bez konieczności jej rzeczywistego zastosowania. Jest to szczególnie użyteczne w przypadku  maszyn przemysłowych, których udostępnienie na potrzeby szkoleń jest niemożliwe, utrudnione lub niepożądane z uwagi na:

  • ograniczoną dyspozycyjność maszyny,
  • ryzyko uszkodzenia maszyny przez niewłaściwe sterowanie nią,
  • środowisko pracy, w jakim odbywa się użytkowanie maszyny (np. istniejące zagrożenia naturalne itd.).