Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM

Przedmiotem działalności Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie techniki i aparatury medycznej, przystosowywanie wyników prowadzonych prac do zastosowania w praktyce oraz upowszechnianie tych wyników, w celu kreowania i rozwijania zaawansowanych technologii dla ochrony i promocji zdrowia. Prace prowadzone w Instytucie dotyczą rozwoju technik diagnostyczno-terapeutycznych oraz aparatury i oprzyrządowania do diagnostyki, terapii i rehabilitacji chorych.

W Instytucie wykreowano i rozwinięto na poziomie światowym nowe kierunki techniki medycznej obejmujące:

 • nieinwazyjne elektrostymulacyjne metody diagnostyki i terapii chorób serca,
 • systemy monitorowania i nadzoru matki i dziecka w okresie ciąży i porodu,
 • systemy kontroli i nadzoru pacjentów poddawanych elektroterapii serca,
 • spersonalizowane systemy wielostanowiskowej rehabilitacji kardiologicznej.

Prace badawcze i rozwojowe prowadzone w Instytucie obejmują perspektywiczne kierunki inżynierii biomedycznej i dotyczą następującej problematyki:

 • rozwój technik monitorowania parametrów biomedycznych i środowiskowych,
 • zaawansowane metody przetwarzania sygnałów biomedycznych dla potrzeb medycyny matki i dziecka,
 • systemy informatyczne wspomagające diagnostykę i terapię chorych,
 • rozwój systemów telemedycznych,
 • rozwój technologii mechatronicznych dla zastosowań medycznych,
 • zastosowanie metod inteligencji obliczeniowej w przetwarzaniu informacji biomedycznych,
 • mechatronika i robotyka we wspomaganiu funkcji życiowych i rehabilitacji medycznej.

W Instytucie działa Centrum Doskonałości STIMCARD prowadzące badania w zakresie rozwoju metod elektrostymulacyjnych w diagnostyce i terapii medycznej.
W ramach struktury organizacyjnej ITAM działa akredytowane Laboratorium Badawcze
Lab-ITAM wykonujące badania techniczne wyrobów medycznych dla celów certyfikacyjnych.
Celem strategicznym Instytutu jest działalność na rzecz ochrony zdrowia. Aktywność Instytutu ukierunkowana jest na realizację prac badawczych w dziedzinie techniki i aparatury medycznej oraz na przystosowanie wyników prac do wdrożeń w praktyce gospodarczej.
Instytut jest jedyną w kraju jednostką działającą w obszarze techniki medycznej, obejmującą swoją działalnością wszystkie etapy powstawania wyrobu medycznego, tj. prace badawcze, rozwojowe, projektowanie, prototypowanie, ocenę zgodności, przygotowanie wyrobu do wdrożenia oraz certyfikację urządzeń.
ITAM jest centrum kompetencji oraz źródłem innowacyjnych technologii w dziedzinie urządzeń medycznych – cenionym zarówno przez przedsiębiorców z sektora przemysłu wyrobów medycznych, jak i przez środowisko naukowe – oferującym swoim klientom usługi na najwyższym światowym poziomie.

W trakcie Pikniku Naukowego Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM zaprezentuje system do interaktywnej rehabilitacji oraz diagnostyki dysfunkcji kończyn dolnych w łańcuchu biokinetycznym zamkniętym RENOG

Urządzenie RENOG jest urządzeniem przeznaczonym do rehabilitacji narządu ruchu w schorzeniach ortopedycznych, reumatologicznych, neurologicznych, kardiologicznych oraz w zastosowaniu do odnowy biologicznej i w sporcie.

Urządzenie umożliwia zmianę kąta nachylenia ramy górnej względem dolnej w zakresie 0÷72 stopni. Dzięki tej funkcji można pionizować pacjentów jak również zadawać dodatkowe obciążenie w przypadku pozostałych ćwiczeń. Leżysko przemieszczające się wzdłuż ramy górnej jest wyposażone w czujnik przemieszczenia, co pozwala wyznaczyć zakres ruchu do wykonania przez pacjenta oraz obliczyć przebyty dystans. RENOG wyposażony jest w pulpit sterujący umożliwiający bieżącą obserwację wielkości i symetrii obciążenia kończyn dolnych, liczby wykonanych powtórzeń, liczby spalonych kcal. Ponadto umożliwia wprowadzenie danych pacjenta, zadanie parametrów ćwiczeń i archiwizację przebiegu sesji rehabilitacyjnej.

ZALETY:

 • wykonywanie ćwiczeń w warunkach odciążenia stawów
 • precyzyjne dawkowanie oporu
 • praca kończyn dolnych w łańcuchu biokinematycznym zamkniętym
 • programowanie zakresu ruchu w stawach
 • analiza symetrii ćwiczeń i obciążeń w obrębie kończyn dolnych
 • prowadzenie diagnostyki i monitorowanie postępów
 • prowadzenie treningu wytrzymałościowego i poprawę kondycji ogólnej
 • prowadzenie biernej pionizacji wspomaganej ćwiczeniami biernymi lub czynnymi
 • wykorzystywanie techniki sprzężenia zwrotnego (biofeedback), w którym pacjent otrzymuje informację o skutkach swoich działań
 • regulacja wysokości podstopnic oraz kąta ich pochylenia w dwóch płaszczyznach
 • programowa obserwacja stanu pacjenta przy pomocy pulsoksymetru

Bardzo ważną cechą urządzenia jest funkcja biofeedbacku. Pomaga ona pacjentowi kontrolować poprawność wykonywania ćwiczeń oraz prowadzić ćwiczenia w łańcuchu kinematycznym zamkniętym, z fizjologiczną podstawą ruchu, nastawnym w szerokich granicach obciążeniem oraz nadzorem, analizą, a także archiwizacją komputerową.
System wyposażony w pulpit sterujący umożliwia ciągłą obserwację wielkości i symetrii obciążenia kończyn dolnych, liczby wykonanych powtórzeń, pracy wykonanej przez chorego, liczby spalonych kcal (kJ), a także mocy mięśni kończyn dolnych.

Opis pokazu/aktywności:
Prezentacja przez obsługę stoiska – pracowników Instytutu Techniki i Aparatury Medycznej ITAM – funkcjonowania oraz korzyści wynikających z użytkowania urządzenia RENOG.
Urządzenie RENOG to w dużym uproszczeniu stół pionizujący z ruchomym leżem. Dzięki funkcji pomiarowej sił na podłoże możliwa jest interakcja urządzenia z osobą wykonującą ćwiczenie. W ramach pokazu planowana jest prezentacja urządzenia, pokaz z udziałem pracownika ITAM z założonym paskiem POLAR (pomiar tętna), wykonanie ćwiczeń z równomiernie rozłożonym obciążeniem pomiędzy prawą i lewą kończyną przy zmieniającym się obciążeniu.