Politechnika Śląska, Wydział Górnictwa i Geologii

Wydział Górnictwa i Geologii składa się z trzech instytutów i trzech katedr. Zakres badań naukowych prowadzonych na wydziale obejmuje całokształt zagadnień innowacyjnego górnictwa. Poniżej podano w skróconej formie informacje dotyczące działalności naukowo – badawczej poszczególnych jednostek wewnętrznych wydziału.

Zakres badań Katedry Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa (RG 1) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Układy napędowe maszyn i urządzeń górniczych, zwalczanie zagrożeń porażeniowych, racjonalizacja gospodarki energią;
 • Układy automatycznego sterowania optymalizujące procesy wzbogacania węgla, modernizacja systemów telekomunikacyjnych.

Zakres badań Instytutu Mechanizacji Górnictwa (RG 2) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Transport szybowy, transport taśmowy, badanie zjawisk tribologicznych;
 • Doświadczalne i komputerowe badanie zjawisk dynamicznych występujących
  w maszynach do urabiania, ładowania i transportu ścianowego, tworzenie założeń konstrukcyjnych maszyn nowej generacji;
 • Komputerowe wspomaganie projektowania maszyn górniczych;
 • Dynamika przekładni zębatych i sprzęgieł stosowanych w napędach maszyn górniczych;
 • Dynamika i tribologia obudów zmechanizowanych stosowanych w górnictwie.

Zakres badań Katedry Zarządzania i Inżynierii Bezpieczeństwa (RG 3) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Tworzenie optymalnych struktur organizacyjnych i strategii funkcjonowania zakładów górniczych;
 • Systemy zarządzania bezpieczeństwem, prognozowanie zagrożeń.

Zakres badań Katedry Geomechaniki, Budownictwa Podziemnego i Zarządzania Ochroną Powierzchni (RG 4) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Badanie własności fizyko-mechanicznych skał;
 • Projektowanie obudów wyrobisk górniczych;
 • Badania wytrzymałościowe obudów oraz ich elementów;
 • Projektowanie eksploatacji górniczej z uwzględnieniem zasad minimalizacji jej oddziaływania na górotwór;
 • Prognozowanie poeksploatacyjnych deformacji górotworu.

Zakres badań Instytutu Eksploatacji Złóż (RG 5) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Projektowanie eksploatacji górniczej, w tym: w warunkach występowania zagrożeń naturalnych oraz pod obiektami budowlanymi;
 • Lokalizacja ognisk wstrząsów, ocena ich wpływu na obiekty, prognozowanie zagrożeń tąpaniami;
 • Badania w zakresie nowych technologii wzbogacania;
 • Konstruowanie maszyn i urządzeń przeróbczych;
 • Podsadzanie wyrobisk górniczych, zagospodarowanie i deponowanie odpadów przemysłowych w górnictwie;
 • Przewietrzanie i klimatyzacja kopalń, zwalczanie pożarów podziemnych, wybuchów pyłu węglowego i metanu;
 • Podstawowe prace geodezyjne, pomiary poeksploatacyjnych deformacji terenu, prognozowanie oddziaływania eksploatacji górniczej na powierzchnię, konstruowanie map cyfrowych.

Zakres badań Instytutu Geologii Stosowanej (RG 6) obejmuje następujące zagadnienia:

 • Wszelkie prace geologiczne, rozpoznawanie i obliczanie zasobów oraz racjonalne ich wykorzystanie;
 • Badanie mineralogicznych, petrograficznych i geochemicznych własności odpadów pod kątem ich wykorzystania gospodarczego;
 • Badania hydrologiczne złóż, zagrożeń wodnych i ochrony wód podziemnych oraz powierzchniowych;
 • Badania mineralogiczne, petrograficzne oraz geochemiczne węgli i surowców skalnych.

Przedmiotem ekspozycji przedstawionej w ramach „Dnia Nauki i Przemysłu” będzie prezentacja multimedialna obrazująca badania naukowe prowadzone w poszczególnych instytutach i katedrach Wydziału Górnictwa i Geologii. Wydział dysponuje wysokiej klasy specjalistami, którzy w nowoczesnych laboratoriach prowadzą badania związane ze wszystkimi działami innowacyjnego górnictwa. Wyniki tych badań są wykorzystywane przez przemysł górniczy i przyczyniają się do rozwoju techniki i technologii górniczej oraz pozwalają na polepszenie bezpieczeństwa pracy, a także przyczyniają się do ochrony środowiska. Prezentacja przedstawia laboratoria oraz poszczególne stanowiska badawcze i sprzęt, który ze względu na duże gabarytu nie mógłby być przetransportowany na teren TECHNOPARKU GLIWICE. Pokazano również wyniki działania szeregu programów komputerowych, z których wiele to wartościowe i oryginalne rozwiązania autorstwa nauczycieli akademickich wydziału.