Politechnika Śląska, Wydział Organizacji i Zarządzania

Instytut Inżynierii Produkcji funkcjonujący na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej jest jedną z prężniej działających jednostek na Wydziale. Instytut prowadzi działalność naukową w zakresie:

 • komputerowego wspomagania zadań inżynierskich,
 • zastosowania technik wirtualnej rzeczywistości do kształtowania środowiska pracy,
 • tworzenia i eksploatacji map akustycznych,
 • zarządzania wiedzą z wykorzystaniem technologii ICT,
 • zastosowania metod komputerowych do oceny i doskonalenia warunków pracy,
 • zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu w układach technicznych z wykorzystaniem systemów klasy ERP/MRP/EAM,
 • wartościowania produktów i technologii (Technology Assessment),
 • zarządzania w sektorze publicznym,
 • metod inżynierii jakości w cyklu życia produktu,
 • narzędzi informatycznych wspomagających zarządzanie jakością,
 • zagadnień jakości w procesach energetycznych,
 • projektowania i wdrażania instrumentów, narzędzi i technik zarządzania środowiskiem,
 • projektowania i wdrażania systemów zarządzania środowiskiem (w tym w oparciu o międzynarodowe standardy PN-EN ISO 14001, EMAS oraz strategię Czystszej Produkcji),
 • oceny cyklu życia zgodną z ISO 14040 w ramach doskonalenia produktów, usług, technologii, a także do celów marketingowych i ekoznakowania,
 • bezpieczeństwa i higieny pracy – projektowanie stanowisk pracy, organizacja systemów bezpieczeństwa, monitorowanie stanu bezpieczeństwa,
 • bezpieczeństwa publicznego – bezpieczeństwo ruchu drogowego, monitoring wizyjny, zarządzanie kryzysowe,
 • systemów ochrony osób i mienia – środki techniczne w bezpieczeństwie budynków, systemy detekcji i monitorowania gazów, systemy nadzoru.

Ponadto Instytut Inżynierii Produkcji posiada największą liczbę laboratoriów na Wydziale, co stanowi bazę dla działalności naukowo – badawczej. Są to:

 • Laboratorium Badań Zagrożeń w Środowisku Pracy,
 • Laboratorium Wizualizacji Komputerowej,
 • Laboratorium Cyfrowe Mapy Akustyczne,
 • Laboratorium Technik Multimedialnych
 • Laboratorium Technologii Informatycznych w Zarządzaniu Jakością
 • Laboratorium Materiałoznawstwa, Diagnozowania i Monitorowania Technologii
 • Laboratorium Monitorowania Parametrów Bezpieczeństwa
 • Laboratorium Symulacji Systemów Zarządzania Środowiskiem
 • Laboratorium Bezpieczeństwa Pracy i Ergonomii.

Podsumowując, celem uczestnictwa Instytutu Inżynierii Produkcji w organizowanym przedsięwzięciu jest zapoznanie uczestników targów z ofertą badawczo – wdrożeniową Instytutu jak również prezentacja wyników wybranych projektów badawczych. Między innymi zaprezentowane zostaną projekty dotyczące obszarów:

 • doskonalenia warunków pracy w organizacjach opieki zdrowotnej,
 • kształtowania środowiska osób z niepełnosprawnością,
 • wdrażania inteligentnego systemu wspomagania zarządzania eksploatacją i utrzymaniem ruchu sieci wodociągowej,
 • wsparcia konsultacyjno – doradczego użytkowników map akustycznych i programów ochrony środowiska przed hałasem.