Studenckie Koło Naukowe „Nowych Metod Konstruowania Maszyn”

Koło naukowe NMKM zajmuje się wspomaganiem komputerowym projektowania i konstruowania w programach graficznych klasy CAD, CAE, CAM. Podstawowe realizowane zadania to poszerzanie wiedzy z zakresu modelowania, analizy wytrzymałościowej i tworzenia kodów dla obrabiarek NC. Zajęcia koła naukowego prowadzone są głównie w następujących programach: AutoCAD Mechanical, Inventor, NX 8.5, I-DEAS 6.2. Zakres poznawania zaawansowanych programów CAD/CAE/CAM obejmuje: utworzenie modeli 3D, wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnej (Draft), przeprowadzenie weryfikacji systemowej (symulacje i animacje ruchu), weryfikacji wytrzymałościowej (analiza MES), obsługa modułów CAM, przejście z zapisu 3D na zapis 2D. Programy zajęć koła naukowego zależne są od potrzeb i zainteresowań poszczególnych członków. W ramach koła naukowego organizowane są praktyki na uczelniach zagranicznych m. in. Technische Universität Chemnitz, Brandenburgische TU Cottbus. W ramach praktyk studenci zdobywają doświadczenie w zakresie modelowania i tworzenia animacji do weryfikacji systemów środków technicznych, czyli wizualzcji działania przyszłego środka technicznego. Obecnie prowadzona jest również współpraca z Bractwem Kurkowym Grodu Zabrzańskiego, rozpoczęta w 2015 roku. Współpraca ta polega na utworzeniu dokumentacji konstrukcyjnej artylerii znajdującej się w rękach braci kurkowych.

Prezentacja Koła Naukowego „Nowych Metod Konstruowania Maszyn” będzie się składała z prezentacji Studenckiego Koła Naukowego, plakatu oraz przykładowych animacji opracowanych na uczelniach zagranicznych. Na prezentacji będą się znajdowały główne założenia, cele i zakres pracy koła naukowego (integracja komputerowo wspomaganych procesów technologicznych, analiza systemowa na podstawie symulacji i animacji, weryfikacja wytrzymałościowa w programach CAE, komputerowo wspomagane wytwarzanie CAM), przykładowe prace studentów oraz wpływ koła na rozwój naukowy studentów np. zastosowanie metod algorytmicznych doboru cech konstrukcyjnych, zastosowanie teorii podobieństwa konstrukcyjnego i jej weryfikacja praktyczna. Przykładową pracą może posłużyć model trójwymiarowy armaty φ 20.

Modele te są następnie przedstawione w postaci rysunku technicznego za pomocą modułu draft i przesłane do dalszych badań w innych kołach naukowych. Dzięki tej współpracy studenci są w stanie przetestować swoje umiejętności przy wymiarowaniu elementów o skomplikowanej postaci geometrycznej. W ramach koła naukowego przeprowadzane są wyjazdy do uczelni zagranicznych, gdzie studenci zatrudniani są na stanowiskach asystentów i realizują praktyczne projekty z przemysłu. Przykładem było utworzenie animacji procesu technologicznego wytwarzania cięgien samochodowych z kompozytów oraz opracowania konceptu składanego rdzenia do formowania skrzydła siłowni wiatrowej. Doświadczenia zdobyte w ramach koła naukowego z ułatwiają studentom rozwiązanie problemów związanych z konstruowaniem i ułatwiają wykonywanie m.in. prac
inżynierskich (Rys. 2). Ciągłe prace w programach typu CAD/CAE/CAM pozwalają na sprawne podejmowanie decyzji w procesie konstrukcyjnym, a ciągłe samodoskonalenie i wsparcie doświadczeniem innych uczestników koła umożliwia szybkie rozwiązywanie problemów związanych z projektowaniem w programach komputerowych.