Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach od prawie 70 lat zaopatruje szpitale w krew i jej składniki, a od 48 lat w przeszczepy tkankowe. Rocznie pobieramy około 52 tysiące litrów krwi. Codziennie wydajemy do szpitalnych Banków Krwi od 200 do 250 litrów krwi, które trafiają do leczenia pacjentów w 167 szpitalach i klinikach województwa śląskiego.
Organizujemy największą ilość wyjazdowych akcji pobierania krwi w Polsce. W celu stworzenia odpowiednich warunków do pobierania krwi od dawców, wprowadziliśmy do eksploatacji sześć specjalistycznych ambulansów (w 2000 roku w czasie światowej wystawy Wynalazków i Nowoczesnych Technologii w Brukseli uzyskaliśmy złoty medal za pierwszy polski ambulans do pobierania krwi).
Produkując składniki krwi, wykorzystujemy zdobycze wiedzy i najnowocześniejszy sprzęt oraz wprowadzamy technologie zwiększające bezpieczeństwo leczenia krwią i jej składnikami np.: badania weryfikacyjne krwi metodą biologii molekularnej, filtrację, napromienianie oraz inaktywację.
Certyfikowaliśmy (w ramach Systemu Zarządzania Jakością) następujące procesy:

 • pobieranie oraz badania laboratoryjne krwi i jej składników,
 • preparatykę i dystrybucję krwi oraz jej składników,
 • projektowanie, produkcję i dystrybucję odczynników serologicznych,
 • projektowanie, produkcję i dystrybucję preparatów tkankowych.

W związku z dążeniem do zwiększania ilości oraz asortymentu składników krwi
i przeszczepów tkankowych oraz poprawienia warunków pobierania krwi Centrum prowadzi działalność naukowo–badawczą. Jej efektem jest 35 patentów, rozprawy doktorskie oraz publikacje.

W ramach Pikniku Naukowego swoją działalność zaprezentuje Dział Produkcji Odczynników Serologicznych Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, który jako jedyny w Polsce wytwarza wszystkie odczynniki niezbędne do diagnostyki serologicznej grup krwi. Dzięki nim możliwe jest wykonywanie badań u biorców i dawców krwi, w wyniku czego bezpieczne staje się leczenie krwią, a u kobiet w ciąży zapobieganie choroby hemolitycznej noworodka związanej z wystąpieniem konfliktu matczyno-płodowego.

Wśród produkowanych przez nas odczynników są służące do:

 • wykrywania lub identyfikacji przeciwciał skierowanych przeciwko antygenom krwinek czerwonych,
 • tworzące środowisko reakcji serologicznej oraz służące do przemywania
  i sporządzania zawiesin krwinek czerwonych,
 • stanowiące kontrolę poprawności wykonywanych testów serologicznych,
 • ułatwiający tworzenie swoistych kompleksów immunologicznych,
 • powodujący zwiększenie reaktywności antygenów krwinek czerwonych
  w reakcji serologicznej z przeciwciałami,
 • do testów antyglobulinowych – bezpośredniego (BTA) i pośredniego (PTA).

W sumie są to 45 produkty, na które składa się 13 typów zestawów krwinkowych, 17 odczynników monoklonalnych oraz 15 odczynników uzupełniających dostępnych w różnych objętościach. Wiele z w/w odczynników produkowanych jest na bazie krwi od wyselekcjonowanych serologicznie dawców posiadających rzadkie antygeny czerwonokrwinkowe. Część stanowią odczynniki monoklonalne, które są wynikiem opracowanych przez nas skomplikowanych procedur wykorzystujących zaawansowane technologie.
Prowadzona przez nas działalność naukowo-badawcza sprawia, że wnaszej ofercie znajdują się odczynniki będące w przeważającej części produktami własnego pomysłu, wiele jest chronionych patentami oraz nagrodzonych medalami i wyróżnieniami na międzynarodowych salonach wynalazczości, m.in.:

 • Złotym medalem Brussels EUREKA,
 • Złotym Środekiem Medica Laboratorium Kontrola Optica Warszawa,
 • Brązowym Medalem Wynalazczości Genewa,
 • Wyróżnieniem „CONCOURS-LEPINE” Paryż,
 • Polskiem Godłym Promocyjnym ,,Teraz Polska’’,
 • Nagrodą Gospodarczą. Prezydenta RP za najlepszy wynalazek,
 • Wyróżnieniem Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji za utrzymanie i promowanie wysokiej jakości wyrobów medycznych,
 • I miejsce – nagroda specjalna Marszałka w konkursie Współpraca sfery przedsiębiorstw i nauki w ramach marki INNOSILESIA 2014.

Ich wysoka jakość jest efektem ścisłej kontroli jakości: śródprodukcyjnej, poprodukcyjnej oraz zewnętrznej prowadzonej przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie. Procesy projektowania, produkcji oraz kontroli końcowej są nadzorowane przez Jednostkę Notyfikowaną o nr 1434, co potwierdzają odpowiednie Certyfikaty WE. Spełniając wymagania Ustawy wszystkie nasze odczynniki zostały zgłoszone do rejestru w Urzędzie Rejestracji Wyrobów Medycznych, Produktów Leczniczych i Produktów Biobójczych.

Bank Tkanek Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest największą tego typu placówką w Polsce i jedną z największych w Europie, od 27 lat oferując autologiczne i allogeniczne przeszczepy tkankowe i komórkowe dla ponad 200 szpitali z całej Polski.

Bank Tkanek przygotowuje rocznie ponad 8000 różnego rodzaju przeszczepów, niezbędnych zwłaszcza podczas zabiegów ortopedycznych, a szczególnie do zaopatrywania ubytków kostnych u dzieci oraz zabiegów rekonstrukcyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego u dorosłych.

W roku 2006 do użytku klinicznego wprowadzono po raz pierwszy w Polsce, opatentowaną technologię ATMP (Advanced Therapy Medicinal Product) – autologiczny przeszczep chondrocytów. Niewielka zdolność do regeneracji chrząstki szklistej pokrywającej powierzchnie stawowe jest przyczyną poszukiwania coraz to nowszych metod leczenia jej uszkodzeń. Jedną z nich jest przeszczep namnożonych w hodowli autologicznych chondrocytów. Problem uszkodzeń chrząstki stawu kolanowego dotyczy zwłaszcza osób młodych – średnia wieku pacjentów wynosi 30 lat. Autologiczny Przeszczep Chondrocytów (ang. Autologous Chondrocyte Implantation – ACI) jest obecnie stosowany z powodzeniem w Polsce, a uzyskane wyniki kliniczne w ponad 160 przypadkach potwierdzają jego dużą skuteczność.